Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

Nie możesz w terminie zapłacić podatku? W takim razie postaraj się o odroczenie terminu zapłaty. Jest to forma ulgi, która umożliwia ci spłatę należności w dogodniejszym czasie. W ten sam sposób możesz odroczyć też zapłatę zaległości podatkowej lub odsetek. Odroczenie jest jednak ulgą uznaniową. Urząd najpierw zbada, czy przysługuje ci ta forma pomocy. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać odroczenie płatności podatkowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek jest ulgą uznaniową. To oznacza, że to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do spłaty w późniejszym czasie. I to nawet wtedy, jeśli spełniasz wszystkie wymagania uprawniające cię do starania się o odroczenie (np. sytuacja losowa lub finansowa). Pamiętaj, że urząd zajmie się twoją sprawą tylko na twój wniosek.

Kto może skorzystać z odroczenia

Z wnioskiem o odroczenie możesz wystąpić, jeśli jesteś:

 • podatnikiem
 • płatnikiem (np. pracodawcą)
 • inkasentem (np. osobą wyznaczoną przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie)
 • spadkobiercą podatnika lub płatnika
 • osobą trzecią

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może odroczyć ci płatności podatkowe, gdy:

 • jest to forma pomocy publicznej, czyli:
  • naprawa szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach
  • zapobieganie lub likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym
  • wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
  • promocja i wsparcie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty
  • rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
  • szkolenia
  • zatrudnienie
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  • restrukturyzacja
  • ochrona środowiska
  • prace badawczo-rozwojowe
  • pomoc regionalna oraz inna pomoc publiczna (dopuszczalna w ramach przepisów unijnych)
 • jest to tzw. pomoc de minimis (wsparcie przyznane jednemu przedsiębiorstwu w kwocie nie większej niż 200 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych)
 • nie jest to pomoc publiczna

Jak uzasadnić wniosek

Odroczenie jest możliwe wtedy, gdy wiąże się to z ważnym interesem publicznym lub podatnika. Wskaż zatem we wniosku, jakie mogą wystąpić skutki pozytywnego i negatywnego rozpatrzenia twojej sprawy (np. znaczne szkody lub korzyści dla państwa oraz ciebie). Ze względu na dość pojemny charakter obu przypadków, urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Dlatego zadbaj o dokładne udokumentowanie twojego wniosku. Urząd może też sprawdzić np. twoją sytuację majątkową, czyli jak zapłata podatku wpłynie na twoją sytuację życiową oraz twojej rodziny.

Kiedy występować o odroczenie

 Możesz odroczyć:

 • termin zapłaty podatku
 • zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

Jeśli starasz się o odroczenie terminu zapłaty podatku, to złóż wniosek przed jego upływem. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W tym przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę. Jednak tutaj również możesz złożyć wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Sprawdź kalendarz z terminami zapłaty poszczególnych podatków.

Ponadto możesz wystąpić  z wnioskiem o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o odroczenie złóż jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować zobowiązania podatkowego. Wniosek złóż najszybciej jak to jest możliwe też wtedy, kiedy powstanie zaległość podatkowa.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które potwierdzą twój ważny interes lub interes publiczny i uzasadniają twoją prośbę.

Jeśli tego zażądasz, to urząd przyśle ci potwierdzenie złożenia przez ciebie wniosku. Jeśli wniosek dostarczysz drogą elektroniczną, to urząd doręczy ci poświadczenie odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP.

Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

We wniosku należy podać:

- imię i nazwisko osoby wnioskującej,

- adres miejsca zamieszkania lub pobytu, a także NIP lub PESEL. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy organizacji niemającej osobowości prawnej – pełna nazwa firmy, adres siedziby albo miejsce prowadzenia działalności oraz numery NIP i REGON,

- informację, o co się wnioskuje i jakie należności mają być odroczone,

- proponowany termin zapłaty należności,

- ulgę o jaką się wnioskuje: pomoc publiczną, pomoc de minimis,  ulgę pomoc publiczną - w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,

 - okoliczności uzasadniające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, oraz okoliczności, które uzasadniają odroczenie terminu płatności,

- podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • We wniosku zaznacz, o co wnioskujesz (rodzaj podatku).
 • Określ zakres żądania – jakie należności (z terminem zapłaty), w jakiej wysokości i za jaki okres chcesz odroczyć. Podaj też kwotę spłaty oraz numer i datę decyzji, jeśli płacisz zaległość na podstawie decyzji.
 • Zaproponuj też termin, do którego chcesz odroczyć spłatę.
 • Pamiętaj, żeby koniecznie opisać swoją sytuację oraz podać ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę o odroczenie.
 • We wniosku podaj swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, NIP lub PESEL).
 • Jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG lub masz spółkę osobową, podaj pełną nazwę firmy, adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności, a także numery NIP i REGON.
 • Wskaż także, o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis, czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną.
 • Pamiętaj, że jeśli we wniosku nie podasz adresu, urząd nie zajmie się twoją sprawą.
 • Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.
 • Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, który potwierdzą twoją sytuację majątkową i losową. To może być m.in.: 

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe
 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat)
 • zaświadczenia oraz formularze informacji przy staraniach o pomoc de minimis
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Wniosek o odroczenie złóż jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować zobowiązania podatkowego. Wniosek złóż najszybciej jak to jest możliwe też wtedy, kiedy powstanie zaległość podatkowa.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy. Otrzymasz w tej sprawie postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania.

Pamiętaj, że jeśli nie podasz we wniosku adresu, to urząd też nie rozpatrzy twojej sprawy. W tym przypadku urząd nie wezwie ciebie do uzupełnienia informacji, nie wydaje też postanowienia. Z kolei tobie nie przysługuje zażalenie.

 1. Dostaniesz decyzję o odroczeniu spłaty

Jeśli twój wniosek spełnia wymogi, urząd może uznać twoją prośbę dotyczącą odroczenia terminu zapłaty zobowiązań podatkowych. To oznacza, że zapłata należnych zobowiązań będzie odroczona.

Jeśli jednak nie zapłacisz należności w nowym terminie, to decyzja o odroczeniu spłaty wygasa z mocy prawa. To oznacza, że musisz natychmiast wpłacić odroczoną kwotę podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki są naliczone od dnia, w którym upłynął termin płatności tego podatku.

Urząd może też odmówić ci odroczenia terminu płatności. Pamiętaj, że rozstrzygnięcia w sprawach związanych z ulgami w spłacie należności podatkowych są uznaniowe. To oznacza, że nawet, jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci ulgi, urząd nie musi jej udzielić.

Urząd może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy np.:

 • złożysz wniosek, choć nie masz do tego uprawnień (nie jesteś stroną sprawy)
 • twój wniosek dotyczy spraw, których urząd nie może rozpatrzyć (brak podstawy prawnej)

Urząd może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdy np.:

 • nie ma jeszcze albo już nie ma zobowiązania podatkowego określonego w twoim wniosku
 • zobowiązanie podatkowe się przedawniło

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną,

- termin spłaty należności,

- pouczenie, że w przypadku braku spłaty w terminie, decyzja przestaje obowiązywać,

- pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji.

Ile zapłacisz

Zapłać w terminie opłatę prolongacyjną związaną z przyznaniem ci przez urząd możliwości odroczenia spłaty. Jeśli tego nie zrobisz, decyzja o przyznaniu ulgi staje się nieważna (w części lub w całości). Wysokość opłaty ustalana jest od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Opłata naliczana jest w przypadku wydania decyzji o odroczeniu terminu zapłaty:

 • podatku – od następnego dnia po terminie płatności podatku do dnia, do którego odroczono termin płatności tego podatku
 • zaległości podatkowej – od następnego dnia od daty złożonego wniosku w sprawie odroczenia spłaty do dnia odroczenia tego podatku

Skorzystaj z kalkulatora od zaległości podatkowych udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Kalkulator pomaga ustalić wysokość odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Opłaty nie płacisz, jeśli przyczyną wniosku o odroczenie płatności była klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

Jak możesz się odwołać

Złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?