Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wiążąca Informacja Stawkowa

Sprawdź czy obejmą Cię obniżone stawki VAT lub potwierdź czy stosujesz prawidłową stawkę VAT

Po co jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Już od 1 listopada 2019 r. możesz sprawdzić, czy interesujący cię towar lub usługa będzie objęty obniżoną stawką. Umożliwi ci to Wiążąca Informacja Stawkowa, w której to organ podatkowy
potwierdzi czy:

 • stawka podatku VAT zmieni się w związku z nową matrycą,
 • stosujesz prawidłową stawkę podatku VAT,
 • prawidłowo klasyfikujesz towar lub usługę.

WIS może dotyczyć stawek VAT, które zaczną obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego też dnia już wydane decyzje WIS będą wiązały wszystkie ograny podatkowe wobec podatników, dla których zostały wydane, w odniesieniu do towarów albo usług, które są ich przedmiotem. Takie rozwiązanie oznacza, że podatnicy mogą dostać
z wyprzedzeniem informację nt. zmian w opodatkowaniu towarów i usług i uzyskać -
z dniem 1 kwietnia 2020 r. - skuteczną ochronę.

W okresie przejściowym (od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.), w zakresie stawek VAT, które obowiązują do 31 marca 2020 r., decyzje WIS nie będą wydawane. W takich przypadkach podatnik może wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego

Jedynym wyjątkiem od tej zasady, kiedy będzie można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązujące od 1 listopada 2019 r., będą wnioski obejmujące:

 • wydawnictwa książkowe (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach,
  tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej
  (tzw. e-booki),
 • wydawnictwa prasowe (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach,
  tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej
  (tzw. e-prasa).

W tych dwóch przypadkach ochrona wynikająca z wydanej WIS  będzie skuteczna
w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług, które zostaną wykonane
po dniu, w którym WIS zostanie doręczona.

Co to jest WIS

WIS to decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu
i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji - Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
  i Usług (PKWIU),
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Decyzję WIS zawierająca klasyfikację towaru lub usługi, możesz wykorzystać nie tylko
w odniesieniu do stawek podatku. Dzięki niej będzie ci również łatwiej stosować przepisy ustawy o VAT, które dotyczą:

 • opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia,
 • instytucji odpowiedzialności solidarnej,
 • zwolnienia podmiotowego,
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Kto może otrzymać WIS

Wniosek o wydanie WIS może złożyć:

 • podatnik, który posiada numer NIP,
 • podmiot nieposiadający numeru NIP, który dokonuje lub dopiero zamierza dokonać takich czynności jak dostawa towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów albo świadczenie usług; może to być np. osoba fizyczna, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, albo spółka w organizacji, która nie rozpoczęła jeszcze działalności,
 • zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Pamiętaj: nie musisz być podatnikiem VAT, aby otrzymać WIS.

Jak otrzymać WIS

Wniosek o wydanie WIS składasz do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Decyzja zostanie wydana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłata za wydanie WIS wynosi 40 zł. Wpłacasz ją na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

We wniosku możesz żądać wydania klasyfikacji konkretnego towaru albo usługi,
albo i towaru i usługi, jeżeli uważasz, że towar i usługa razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W takim przypadku opłata ustalana jest
w zależności od liczby towarów lub usług, które w twojej ocenie razem tworzą jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Jeżeli będą to 3 towary, to opłata
wyniesie 120 zł.

Co zawiera wniosek o wydanie WIS

We wniosku o wydanie WIS musisz zawrzeć:

 • swoje dane identyfikacyjne oraz dane pełnomocnika, jeżeli działa w twoim imieniu,
 • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji,
 • wskazanie, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar
  lub usługa - czy ma to być Nomenklatura Scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów
  i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • informację o wniesieniu opłaty za wydanie WIS.

Podpisując wniosek składasz równocześnie oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że w sprawie, której dotyczy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz,
że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji
lub postanowieniu organu podatkowego.

Do wniosku możesz dołączyć dokumenty dotyczące towaru albo usługi, które umożliwią Krajowej Informacji Skarbowej dokonanie właściwej klasyfikacji. W szczególności mogą to być fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta. Katalog dokumentów, które możesz załączyć jest otwarty. To oznacza, że masz prawo przedstawić takie informacje, które w twojej ocenie przyczynią się do dokonania właściwej klasyfikacji.

Organ wydający WIS może uznać, że w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji niezbędne jest przeanalizowanie próbek towaru. Wówczas wezwie cię do ich dostarczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli nie dostarczysz próbek w odpowiedzi na wezwanie, WIS nie zostanie wydana.

Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymagać będzie przeprowadzenia badań lub analiz przez laboratoria Krajowej Administracji Skarbowej, Bibliotekę Narodową, Polską Akademię Nauk lub inne akredytowane laboratoria lub instytuty badawcze, będziesz musiał pokryć koszty takich badań.

Ochrona wynikająca z WIS

Od 1 kwietnia 2020 r. WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podatnika,
dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.

Oznacza to, że np. naczelnik urzędu skarbowego prowadzący wobec ciebie postępowanie podatkowe nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją zaniżyłeś, albo zawyżyłeś wysokość zobowiązania podatkowego.

W takiej sytuacji nie będziesz zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że zaniżyłeś zobowiązanie podatkowe.  Nie zostanie ci także wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja w VAT, ani nie otrzymasz kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

Wygaśnięcie WIS

WIS straci swoją moc, jeżeli zmienią się przepisy prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja i jeżeli w związku z tą zmianą będzie ona niezgodna z tymi przepisami.
W takim przypadku wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie nowych przepisów.

Zmienić albo uchylić WIS może Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa, np. ze względu na to, że dowody na podstawie których została wydana okazały się fałszywe, albo wyszły na jaw inne istotne okoliczności,
o których w dniu wydawania decyzji organ podatkowy nie wiedział.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS, ale tylko w przypadku, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa na skutek m.in. zmian w klasyfikacjach statystycznych, albo w przypadku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacja WIS

WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
o zmianie WIS, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

 

 

Czy ta strona była przydatna?