Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – uzyskanie uprawnień

Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być nadane osobie, która:

 • ukończyła wyższe studia techniczne
 • legitymuje się co najmniej 5-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów
 • ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, przeprowadzony przez podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy, według programu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy
 • złożyła, z wynikiem pozytywnym, egzamin przed Komisją

WYKAZ GRUP PROJEKTOWYCH I OZNACZEŃ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Rodzaje budownictwa

Grupy projektowe

Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Budownictwo powszechne i komunalne

Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego, małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne

1.0

Budownictwo przemysłowe

Górnictwo

Hutnictwo

Energetyka

Przemysł materiałów budowlanych

Przemysł metalowy, elektromaszynowy

Przemysł chemiczny

Przemysł lekki

Przemysł drzewny i papierniczy

Przemysł elektroniczny i teletechniczny

Inne niż wyżej wymienione

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Budownictwo rolno-spożywcze

Przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

3.0

Budownictwo specjalistyczne

Łączność, radio, telewizja

Komunikacja i transport (dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze, bazy i stacje paliw, stacje obsługi pojazdów itp.)

Gospodarka morska i rzeczna (porty, stocznie, przystanie itp.)

Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pogotowie ratunkowe, sanatoria, gabinety lekarskie, stacje krwiodawstwa, laboratoria diagnostyczne, apteki, żłobki itp.)

Inne niż wyżej wymienione

4.1

4.2


4.3

4.4
 

4.5

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia / wniosku do Głównego Inspektoratu Pracy o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Zalecane jest, aby przed przystąpieniem do kursu, kandydat lub kierownik jednostki, w której jest on zatrudniony, przesłał wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata do Głównego Inspektoratu Pracy (poświadczonymi przez pracodawcę lub notariusza) w celu sprawdzenia ich poprawności, a także czasookresu praktyki zawodowej. Zgłoszenie / Wniosek należy przesłać na adres:

Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

W przypadku wątpliwości, związanych z przygotowaniem wniosku, w szczególności w zakresie odpowiedniego wykształcenia lub wymaganej praktyki zawodowej, należy kontaktować się np. telefonicznie z Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców – dane teleadresowe na stronie internetowej PIP.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy zawiera:

- adres zamieszkania,

- numer telefonu,

- adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,

- adres e-mail (fakultatywnie),

- opis wykształcenia kandydata,

- opis dodatkowych uprawnień kandydata,

- opis doświadczenia zawodowego kandydata,

- informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej muszą potwierdzać posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów, w szczególności w zakresie projektowania, sprawdzania projektów, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub opiniowania projektów w innych dziedzinach.

Ponadto, kandydat na rzeczoznawcę dołącza do wniosku:

 • informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu (dostarczane na dalszym etapie procedury)

2. Odbycie kursu dla rzeczoznawców

Kandydat na rzeczoznawcę musi odbyć kurs dla rzeczoznawców ds. bhp, organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu. Na podstawie wszystkich zgłoszeń / wniosków złożonych do Głównego Inspektoratu Pracy przez kandydatów, tworzona jest lista uczestników kursu, która przekazywana jest Ośrodkowi Szkolenia PIP. W dalszym etapie, Ośrodek Szkolenia przesyła druk zgłoszenia na kurs do kandydata, natomiast kandydat odsyła potwierdzenie zgłoszenia, wyrażając w ten sposób chęć uczestnictwa w kursie.

Kurs trwa 10 dni i obejmuje 160 godzin.

 • podstawy prawne ochrony pracy
 • wymagania projektowe wynikające z ochrony środowiska
 • człowiek w środowisku pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rozwiązaniach funkcjonalnych obiektów budowlanych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w wybranych zagadnieniach

Koszty związane z odbyciem kursu oraz uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy, ponosi kandydat na rzeczoznawcę.

Ile zapłacisz

Wg informacji uzyskanych w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 5 oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „szkolenia dla partnerów społecznych oraz rzeczoznawców”.

Obecnie koszty szkolenia wynoszą:

- 2 190,00 zł (netto) - (zwolnione z VAT) - za szkolenie bez wyżywienia i noclegów + dodatkowo opłata egzaminacyjna;
- 3 650,00 zł (netto) - (zwolnione z VAT) - za szkolenie z wyżywieniem i noclegami + dodatkowo opłata egzaminacyjna.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Kurs obejmuje dwie pięciodniowe sesje, z których pierwsza odbywa się w maju, a druga w czerwcu.

3. Przeprowadzanie egzaminu

Po odbyciu kursu, kandydat przekazuje Głównemu Inspektorowi Pracy kompletny wniosek wraz z określonymi dokumentami zawierającymi w szczególności kopię zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie kursu. Na podstawie kompletu dokumentów (wniosku i załączników) Komisja przeprowadza egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje test ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowanie opinii o projekcie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii. Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu pisemnego może przystąpić do egzaminu ustnego. Egzamin pisemny zwyczajowo odbywa się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (na zakończenie kursu).

Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, obowiązujących przy projektowaniu. Egzamin ustny odbywa się w siedzibie Głównego Inspektora Pracy w Warszawie w terminie uzgodnionym z kandydatami.

Ogólna ocena wyniku egzaminu każdego z kandydatów jest ustalana podczas posiedzenia Komisji, bezpośrednio po egzaminie ustnym. O wyniku egzaminu kandydata decyduje Komisja zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw - rozstrzyga głos przewodniczącego lub jego zastępcy.

Z przebiegu egzaminu pisemnego i ustnego sporządza się protokoły. Protokoły podpisują członkowie Komisji przeprowadzający egzamin.

Uzyskanie wyników pozytywnych z obu części egzaminu (przy jednoczesnym spełnianiu wymagań formalnych określonych powyżej) skutkuje otrzymaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. bhp nadawanych przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek Komisji.

Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z egzaminu, może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu i po uiszczeniu opłaty. W przypadku, gdy kandydat nie zaliczył jednej z części egzaminu, uiszcza opłatę jedynie za niezdaną część egzaminu.

Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego (grupa nr 1). Rzeczoznawcy ds. bhp w grupach projektowych dotyczących budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego przystępują tylko do egzaminu ustnego.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty za egzamin ustny i pisemny jest każdorazowo ustalana przez Głównego Inspektora Pracy na podstawie:

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy,

- liczby osób biorących udział w egzaminie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Komisja sporządza dwa protokoły z przeprowadzonych egzaminów (pisemnego i ustnego).

Termin

Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca. Kandydat może ubiegać się o zmianę terminu egzaminu, jeżeli przemawiają za tym ważne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, określone w przepisach prawa pracy.

4. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Główny Inspektor Pracy nadaje uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. Nadane uprawnienia upoważniają rzeczoznawcę do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Główny Inspektor Pracy prowadzi centralny rejestr wydanych uprawnień.

Wzór uprawnienia rzeczoznawcy został określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór uprawnienia rzeczoznawcy został określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie jest wskazany. Średni czas realizacji całej procedury trwa około 3 miesiące od wyznaczonego terminu egzaminu ustnego (po złożeniu kompletnego wniosku o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy). Średni czas wydania uprawnień kandydatowi, który zdał egzamin wynosi ok. 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Brak środków odwoławczych.

Warto wiedzieć

 • Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego (grupa nr 1)
 • Rzeczoznawca jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez:
  • udział, nie rzadziej niż co 5 lat, w okresowych szkoleniach organizowanych dla rzeczoznawców w jednostce organizacyjnej upoważnionej przez Głównego Inspektora Pracy
  • zaznajamianie się z nowo wydanymi przepisami, z Polskimi Normami i wydawnictwami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • Rzeczoznawca opiniuje projekty, biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu. Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny. Rzeczoznawca, po analizie projektu, umieszcza na rzucie podstawowym obiektu pieczęć zawierającą klauzulę z opinią oraz pieczęć imienną. Wzór klauzuli i pieczęci imiennej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rzeczoznawca prowadzi rejestr opiniowanych projektów, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rzeczoznawca będący jednocześnie projektantem nie może opiniować projektów przez niego opracowanych
 • Rzeczoznawca będący jednocześnie inspektorem pracy nie może opiniować projektów, jeżeli dokonuje, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, kontroli zgodności wykonania tych obiektów z projektem

Czy ta strona była przydatna?