Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zmieniły się twoje dane? A może zamierzasz wykonywać kolejny rodzaj praktyki? Jeśli tak, to złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zmieniły się twoje dane, to jako lekarz lub lekarz dentysta wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgłoś zmianę danych objętych wpisem.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru złóż do:

 • okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej,

lub

 • Wojskowej Rady Lekarskiej – w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarz, wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w zakresie:

 • danych lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej,

lub

 • danych lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej zamierzającego wykonywać kolejny rodzaj praktyki na obszarze właściwej izby lekarskiej

wraz z oświadczeniem. 

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Termin

Zgłoś zmianę danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

2. Formalna weryfikacja wniosku

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, właściwa rada lekarska wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Uzyskanie zmiany wpisu danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalnosć leczniczą w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wydanie zaświadczenia

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje zmiany wpisu indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. 

Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o zmianie wpisu zawiera:
1)    numer zaświadczenia;
2)    oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
3)    numer księgi rejestrowej;
4)    firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
5)    oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
6)    adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
7)    datę wystawienia.

 

4. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu zmiany wpisu

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

49 zł

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% opłaty za wpis do rejestru.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest Minister Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Czy ta strona była przydatna?