Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor ochrony radiologicznej – przystąpienie do egzaminu

Chcesz pracować na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej? Pamiętaj że najpierw musisz zdać odpowiedni egzamin. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest odbycie wymaganego szkolenia lub złożenie wniosku do Prezesa PAA o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Musisz ukończyć szkolenie lub złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu bez odbywania szkolenia

Przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem szkolenia przedstaw kierownikowi jednostki przeprowadzającej szkolenie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zakres szkoleń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń laboratoryjnych lub szkolenia na stanowisku pracy w zależności od zakresu szkolenia.

Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie.

Zwolnienie z szkolenia

W niektórych przypadkach, Prezes PAA może zwolnić cię z konieczności odbywania szkolenia (nie może natomiast zwolnić z egzaminu). Nie musisz przystępować do szkolenia jeżeli:

 • w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu miałeś uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegasz się o uprawnienia tego samego typu lub
 • ukończyłeś w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
 • masz wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyty w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego wystąp do Prezesa PAA, dokumentując we wniosku, że spełniasz warunki o których mowa wyżej.

Ile zapłacisz

Opłatę za szkolenie pobiera jednostka szkoląca wg własnego cennika.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

W przypadku przekazania wniosku w postaci elektronicznej załączone dokumenty mogą być przekazane w postaci uwierzytelnionej kopii elektroniczne. Jeżeli złożona kopia elektroniczna, nie pozwala na weryfikację autentyczności, Prezes Agencji może żądać przedłożenia oryginału.

 1. Wydanie potwierdzenia odbycia szkolenia lub wydanie decyzji o dopuszczeniu do egzaminu bez wymaganego szkolenia

Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie zawiadomi cię o terminie egzaminu. Termin egzaminu przypada nie później niż 30 dni od zakończenia szkolenia. Po ukończeniu szkolenia kierownik jednostki wyda ci dokument potwierdzający jego odbycie

lub

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki sprawdza, czy spełniasz warunki dopuszczenia do egzaminu, i dopuszcza albo nie dopuszcza go do egzaminu. O dopuszczeniu albo o niedopuszczeniu do egzaminu bez szkolenia, Prezes PAA zawiadomi cię terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, podając, w przypadku dopuszczenia do egzaminu, jego termin i miejsce.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

 • potwierdzenie odbycia szkolenia – wydawane niezwłocznie po zakończeniu szkolenia;
 • decyzja o dopuszczeniu do egzaminu – wydawana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 1. Przystąpienie do egzaminu

Egzamin

Po odbyciu szkolenia lub dopuszczeniu do egzaminu przez Prezesa PAA, zdajesz egzamin przed właściwą komisją egzaminacyjną. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia. Egzamin składa się z części pisemnej obejmującej test złożony z 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub pytania problemowe oraz z części ustnej obejmującej 5 pytań. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut. Za część pisemną egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje:

 • 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie z testu;
 • od 0 do 10 pkt za każde zadanie obliczeniowe lub pytanie problemowe.

Do części ustnej egzaminu przystępujesz uzyskaniu z części pisemnej egzaminu co najmniej 40 punktów, w tym co najmniej 20 punktów z testu i co najmniej 20 punktów z zadań obliczeniowych lub pytań problemowych. Z części ustnej egzaminu przyznaje się od 0 do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje się po otrzymaniu co najmniej 15 punktów z części ustnej egzaminu. Jeżeli nie zdasz egzaminu, możesz w terminie do 6 miesięcy od zakończenia egzaminu wystąpić z wnioskiem do Prezesa Agencji o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu.

Jeżeli nie przystąpisz do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Prezesa Agencji, możesz w terminie 1 miesiąca od zakończenia egzaminu wystąpić do Prezesa Agencji o wyznaczenie nowego terminu egzaminu. Z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu egzaminu możesz wystąpić dwukrotnie.

Ile zapłacisz

400 zł

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej przedstawiasz komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.

Termin

W terminie wyznaczonym przez Prezesa PAA.

 1. Potwierdzenie zdania egzaminu

Komisja egzaminacyjna wyda ci dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?