Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor ochrony radiologicznej – przystąpienie do egzaminu

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Uzyskanie dokumentu stwierdzającego zdanie egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Osoby, które ubiegają się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i w tym celu muszą przystąpić do egzaminu.

Warunkiem wejściowym koniecznym do przeprowadzenia procedury jest odbycie wymaganego szkolenia lub złożenie wniosku do Prezesa PAA o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Krucza 36, 00-522 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Odbycie szkolenia lub złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu bez odbywania szkolenia

1. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba, która ubiega się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, przedstawia kierownikowi jednostki przeprowadzającej szkolenie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zakres szkoleń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń laboratoryjnych lub szkolenia na stanowisku pracy w zależności od zakresu szkolenia.

Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie.

2. W niektórych przypadkach, Prezes PAA może zwolnić z konieczności odbywania szkolenia (nie może natomiast zwolnić z egzaminu). Z wymogu odbycia szkolenia zwalnia się osoby, które:

1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub

2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub

3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia występuje kandydat do Prezesa PAA, dokumentując we wniosku, iż spełnia on warunki o których mowa powyżej (określone w art. 7 ust. 7 ustawy Prawo atomowe).

Ile zapłacisz

Opłatę za szkolenie pobiera jednostka szkoląca wg własnego cennika.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

2. Wydanie potwierdzenia odbycia szkolenia lub wydanie decyzji o dopuszczeniu do egzaminu bez wymaganego szkolenia

1. Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie zawiadamia o terminie egzaminu osoby przystępujące do szkolenia. Termin egzaminu przypada nie później niż 30 dni od zakończenia szkolenia. Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie wydaje osobie, która odbyła szkolenie, dokument potwierdzający jego odbycie

Lub

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki sprawdza, czy składający wniosek spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, i dopuszcza albo nie dopuszcza go do egzaminu. O dopuszczeniu albo o niedopuszczeniu do egzaminu bez szkolenia, Prezes PAA zawiadamia składającego wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, podając, w przypadku dopuszczenia do egzaminu, jego termin i miejsce.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

- wydanie potwierdzenia odbycia szkolenia – niezwłocznie po zakończeniu szkolenia; - wydanie decyzji o dopuszczeniu do egzaminu - w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Przystąpienie do egzaminu

Osoba, która odbyła szkolenie, lub została dopuszczona do egzaminu przez Prezesa PAA, zdaje egzamin przed właściwą komisją egzaminacyjną. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia. Egzamin składa się z części pisemnej obejmującej test złożony z 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub pytania problemowe oraz z części ustnej obejmującej 5 pytań. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut. Za część pisemną egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje:

1) 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie z testu;

2) od 0 do 10 pkt za każde zadanie obliczeniowe lub pytanie problemowe.

Do części ustnej egzaminu przystępuje się po uzyskaniu z części pisemnej egzaminu co najmniej 40 punktów, w tym co najmniej 20 punktów z testu i co najmniej 20 punktów z zadań obliczeniowych lub pytań problemowych. Z części ustnej egzaminu przyznaje się od 0 do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje się po otrzymaniu co najmniej 15 punktów z części ustnej egzaminu. Osoba, która nie zdała egzaminu, może w terminie do 6 miesięcy od zakończenia egzaminu wystąpić z wnioskiem do Prezesa Agencji o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Prezesa Agencji, może w terminie 1 miesiąca od zakończenia egzaminu wystąpić do Prezesa Agencji o wyznaczenie nowego terminu egzaminu. Z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu egzaminu można wystąpić dwukrotnie.

Ile zapłacisz

400,00 zł

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej osoba zdająca egzamin przedstawia komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.

Termin

W terminie wyznaczonym przez Prezesa PAA.

4. Potwierdzenie zdania egzaminu

Osobie, która zdała egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację)..

Czy ta strona była przydatna?