Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny)

Jesteś podatnikiem VAT i przestajesz wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu? Sporządź spis z natury dla celów podatku VAT. O dokonanym spisie poinformuj urząd skarbowy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Musisz sporządzić spis z natury, gdy:

 • rozwiążesz spółkę cywilną lub handlową niemającą osobowości prawnej (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną)
 • kończysz jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT
 • nie masz zawieszonej działalności gospodarczej i nie wykonujesz jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku czynności podlegających opodatkowaniu VAT przez co najmniej 10 miesięcy
 • wygasł zarząd sukcesyjny albo uprawnienie do jego powołania

Obowiązek sporządzenia spisu z natury nie dotyczy spółek handlowych mających osobowość prawną (tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej).

Co uwzględnia spis z natury dla celów VAT

Spis z natury obejmuje zakupy, dla których przysługiwało prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli z tego prawa nie skorzystałeś.

Spis dla celów VAT obejmuje:

 • towary handlowe i materiały
 • wyposażenie
 • środki trwałe

Elementy spisu z natury

W spisie z natury wpisz informacje o:

 • nazwie towaru
 • ilości
 • cenie nabycia towarów lub towarów podobnych lub koszcie wytworzenia – gdy nie ma ceny nabycia
 • stawce podatku VAT obowiązującej dla danego towaru
 • kwocie podatku

Informacja o sporządzeniu spisu z natury

Do ostatniej deklaracji VAT załącz informacje o:

 • dokonanym spisie z natury
 • ustalonej na jego podstawie wartości
 • kwocie podatku należnego

Podatek należny

Kwotę podatku należnego wykaż w ostatniej deklaracji VAT w poz. 36 „Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury".

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury złóż:

 • w urzędzie odpowiednim dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania
 •  w urzędzie właściwym dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci – w przypadku przedsiębiorstwa w spadku

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zawiadomienie złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj spis z natury dla celów podatku VAT

Nie masz obowiązku przesłania spisu z natury do urzędu.

Dokumenty

Termin

Spis z natury sporządź na dzień:

 • rozwiązania spółki
 • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
 • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do jego powołania
 1. Zawiadomienie o dokonanym spisie dołącz do ostatniej deklaracji VAT

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Informację o dokonanym spisie z natury złóż lub prześlij do właściwego urzędu skarbowego. Możesz to zrobić pocztą w formie papierowej lub przez ePUAP. Zrób to jak najszybciej, a najlepiej w dniu, w którym składasz ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu:

 • rozwiązania spółki
 • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
 • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do jego powołania.

Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów.

Zwrot VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

Likwidując działalność gospodarczą albo przedsiębiorstwo w spadku, masz prawo do zwrotu nadwyżki kwoty podatku naliczonego wykazanego w ostatniej deklaracji VAT.

Przeczytaj więcej o zwrocie podatku VAT.

Sprzedaż składników majątku przed likwidacją

Jeśli przed likwidacją działalności gospodarczej albo przedsiębiorstwa w spadku sprzedasz wszystkie składniki majątku, to spis z natury wyniesie 0 zł. Nie wystąpi podatek należny.

Masz jednak obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym zerowym spisie.

Sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności

Sprzedaż składników majątku po zamknięciu firmy pozostaje bez wpływu na podatek VAT. Gdyż już wcześniej podatek rozliczyłeś w spisie z natury.

Zwolnienie dla dostaw towarów opodatkowanych w spisie z natury

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania towarów objętych spisem likwidacyjnym ustawodawca wprowadził zwolnienie dostaw towarów objętych tym spisem. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek cywilnej lub handlowej, oraz przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Warunkiem zwolnienia jest rozliczenie podatku od towarów objętych spisem z natury.

Zwolnienie można zastosować także dla dostawy towarów wykonywanej przez osoby będące właścicielami przedsiębiorstwa w spadku. Zwolnienie stosuje się od dnia:

 • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez przedsiębiorstwo w spadku
 • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
 • wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

Czy ta strona była przydatna?