Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli jesteś lekarzem i chcesz otworzyć gabinet lekarski to musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz lub lekarz dentysta zamierzający udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej musi posiadający prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza lub lekarza dentysty.

Nie może on być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych (przez okręgową radę lekarską w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym lub niezdolnością do wykonywania zawodu albo przez okręgowy sąd lekarski w toku postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej);
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zabezpieczającym.

Powinien uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta chce prowadzić indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, musi posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wpis do rejestru złóż do:

 • okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania przez ciebie praktyki zawodowej

lub

 • Wojskowej Rady Lekarskiej – w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarz/ lekarz dentysta, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. 

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

2. Formalna weryfikacja wniosku

Organ właściwy - okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada lekarska wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników).  Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Uzyskanie wpisu indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wydanie zaświadczenia o wpisie

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. 

Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, właściwa odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały właściwej rady lekarskiej.

Jeżeli okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

Termin

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

4. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu wpisu

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczy, informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

98 zł

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru (zaokrąglonej w górę do pełnego złotego).

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Jeżeli okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest Minister Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Czy ta strona była przydatna?