Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Chcesz importować wyroby akcyzowe bez podatku akcyzowego? Zamierzasz takie towary użyć w składzie podatkowym? Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający uzyskać zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający jest obowiązany zarejestrować się jako podatnik akcyzy. W tym celu powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne do właściwego urzędu skarbowego przed podjęciem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą.

Zarejestrowany wysyłający to podmiot, któremu wydaje się zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może uzyskać zezwolenie

Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie warunki wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług
 • jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 • nie posiada zaległości w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe
 • nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby

2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania

W takim przypadku przedsiębiorca ma również możliwość wyboru urzędu skarbowego. Może to uczynić składając oświadczenie  zarówno do wybranego przez siebie urzędu, jak i urzędu właściwego dla niego. Szczegółowe regulacje w zakresie wyboru organu podatkowego zostały określone w art.14 ust.4a-4f ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wnioskodawca, już na etapie składania wniosku może złożyć zabezpieczenie akcyzowe lub może je dostarczyć na dalszym etapie procedury.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja o niekaralności  osób kierujących działalnością podmiotu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe

Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy. Zaświadczenie nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca załącza również inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną przez zarejestrowanego wysyłającego lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze zarejestrowanego wysyłającego.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, wówczas na podstawie treści złożonej dokumentacji, przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień.

 1. Wezwanie do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Warunkiem wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

Przed wydaniem zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca złożył zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury). Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem powyższego terminu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:

1) depozytu w gotówce

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

3) czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

4) weksla własnego

5) innego dokumentu mającego wartość płatniczą

6) hipoteki na nieruchomości

Uwaga! Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach.

Wysokość zabezpieczenia akcyzowego winna być obliczona z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający może być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie, nadaje podmiotowi numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego.

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający określa w szczególności:

 • numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego
 • adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego wysyłającego
 • rodzaj wysyłanych wyrobów akcyzowych
 • formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, w przypadku gdy:

 • podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, przy czym przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
 • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego

W toku postępowania o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający podmiot ubiegający się o zezwolenie ma prawo zapoznania się z materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego wysyłającego;

3) rodzaj wysyłanych wyrobów akcyzowych;

4) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż po 2 miesiącach od dnia złożenia kompletnego wniosku – zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej.

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Powiadomienie o zmianie danych

Jako zarejestrowany wysyłający jesteś zobowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia. Musisz to zrobić w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Natomiast powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia musisz dokonać przed dokonaniem tej zmiany.

Pamiętaj! Powiadomienie o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do wniosku o zmianę zezwolenia należy dołączyć dokumenty wymagane do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany.

Zmiana zezwolenia

Zmiana osoby posiadającej zezwolenie zmusza nowy podmiot do ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia. Nie dotyczy to:

 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo "w spadku" na podstawie zezwolenia, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a i b ustawy o podatku akcyzowym (Uwaga! Zarząd sukcesyjny powinien zostać ustanowiony za życia przedsiębiorcy i potem kontynuowany)

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Przedłuż zezwolenie

W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas określony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty. Wniosek złożony po upływie powyższego terminu stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Co w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana grupy wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności zarejestrowanego wysyłającego skutkuje koniecznością zmiany zezwolenia a nie, jak dotychczas, wydania nowego zezwolenia.

Rejestracja w systemie EMCS

Zarejestrowany wysyłający, który dokonuje wysyłki wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym obowiązkowo musi zarejestrować się w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System). Przeczytaj instrukcję rejestracji w systemie EMCS.

Czy ta strona była przydatna?