Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na międzynarodowe nieregularne przewozy lotnicze z lądowaniem handlowym na terytorium Polski – wykonywane przez przewoźników lotniczych spoza Unii Europejskiej

Jesteś przewoźnikiem lotniczym spoza Unii Europejskiej? Chcesz wykonywać nieregularne międzynarodowe loty handlowe z lądowaniem handlowym na terytorium Polski? Potrzebujesz na to zezwolenia. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do realizacji usługi jest przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego, tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wypełnionego wniosku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres przewoźnika lotniczego,
 • trasę, na której mają być wykonywane przewozy, oraz rodzaj tych przewozów (pasażerowie wraz z bagażem, towar, poczta),
 • oferowaną zdolność przewozową i częstotliwość lotów (ze wskazaniem daty, numerów lotów, godzin startów i lądowań w portach lotniczych, maksymalnej liczby miejsc pasażerskich lub maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego),
 • typy statków powietrznych i ich znaki rejestracyjne,
 • nazwę i adres zleceniodawcy na wykonywanie przewozu nieregularnego.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat powinien być wydany przez właściwy organ obcego państwa.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Dokumenty oznaczone powyżej jako numery 1–5, dołącza się obligatoryjnie, przy czym:

 • polisa odpowiedzialności cywilnej powinna stwierdzać zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją statków powietrznych, przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów i poczty oraz w stosunku do osób trzecich
 • dołącza się pełnomocnictwo do działania lub pełnomocnictwo do odbioru dokumentów udzielone przez przewoźnika osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykaz dokumentów dodatkowych, oznaczonych powyżej jako numery 6–10, dołącza się w następujących przypadkach:

 • upoważnienie do wykonywania przewozów wydane przez właściwy organ danego państwa, dołącza się w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia obejmującego 10 i więcej lotów w jednym sezonie rozkładowym
 • wyznaczenie przez właściwy organ obcego państwa do wykonywania przewozów objętych wnioskiem, dołącza się w przypadku, gdy wymóg wyznaczenia wynika z właściwej umowy międzynarodowej
 • dowód uiszczenia opłaty lotniczej dołącza się w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia obejmującego 10 i więcej lotów w jednym sezonie rozkładowym lub w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania 10 i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa
 • potwierdzenie wydane przez odpowiedni organ obcego państwa, że polscy przewoźnicy w państwie wnioskującego przewoźnika korzystają z podobnych praw lub uzyskują inne wzajemne korzyści, składa się w przypadku, gdy zasada wzajemności nie wynika z właściwej umowy międzynarodowej lub nie została w inny sposób potwierdzona przez odpowiedni organ państwa wnioskującego przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego

Wykaz dokumentów przedkładanych na żądanie Prezesa Urzędu, oznaczonych jako numery 11–14:

 • dokumenty określające status prawny przewoźnika lotniczego oraz strukturę kapitałową i rzeczywistą kontrolę przedsiębiorstwa przewoźnika,
 • świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego
 • świadectwo zdatności w zakresie hałasu statku powietrznego
 • umowę zawartą ze zleceniodawcą na wykonywanie przewozu nieregularnego, z wykazaniem wysokości opłaty
 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Ocena spełnienia warunków uzasadniających wydanie zezwolenia.

Weryfikacja wniesienia opłaty lotniczej.

W przypadku pełnomocnictwa, weryfikacja wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku stwierdzenia uchybień, zawiadomienie wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Wydanie zezwolenia lub odmowy

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłata lotnicza

 • 16 266 zł – opłata lotnicza za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia ogólnego dla przewoźników lotniczych z państw trzecich (tj. państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwa członkowskie EFTA) lub w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania 10 i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym. Kwota opłaty jest corocznie waloryzowana na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Wnioskodawca uiszcza opłatę lotniczą w momencie złożenia wniosku, zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy Prawo Lotnicze lub w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 1 oraz zgodnie z Tabelą nr 1, Część I, pkt 1.2 ust. 7 i 10 załącznika 6 do ustawy Prawo lotnicze. Niedopełnienie tej czynności może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania lub niewydaniem zezwolenia na kolejne loty w danym sezonie rozkładowym.

Opłatę lotniczą wpłać na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

 • 17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika lub prokurenta).

Wpłać ją na konto Urzędu Dzielnicy Włochy: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, wnukom, dziadkom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa nie służy odwołanie. Można jednak zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z przepisami art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego). Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, można wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 3, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Strona może, na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?