Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Chcesz zajmować się np. produkcją lub obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub cywilnym? Działalność w tym zakresie jest ściśle regulowana, aby państwo mogło sprawować pełną kontrolę nad tą branżą. Jeśli zatem planujesz prowadzić taką działalność, koniecznie uzyskaj koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Potrzebujesz koncesji, jeśli chcesz zajmować się:

 • wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • obrotem technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 Nie musisz mieć koncesji, jeśli zajmujesz się obrotem:

 • wyrobami pirotechnicznymi: widowiskowymi (klasa F1, F2 i F3), teatralnymi (klasa T1) oraz pozostałymi (klasa P1)
 • bronią palną pozbawioną cech użytkowych
 • bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, pozbawionymi trwale i nieodwracalnie bojowych cech użytkowych

Koncesję dostaniesz, jeśli jesteś osobą fizyczną (masz firmę wpisaną do CEIDG) i:

 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA, albo masz zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt jako rezydent długoterminowy Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemności (jeśli nie wykluczają tego umowy międzynarodowe)
 • masz  skończone 25 lat (lub 21 lat - w przypadku rusznikarzy)
 • masz co najmniej wykształcenie średnie (nie dotyczy rusznikarzy)
 • masz udokumentowane przygotowanie zawodowe*
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie masz zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego
 • nie masz prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe
 • nie toczy się w twojej sprawie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub umyślne wykroczenie skarbowe

* Aby potwierdzić przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania firmą pod kątem wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym lub obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musisz odbyć szkolenie. Pamiętaj, że szkolenie jest na twój koszt.

Zobacz listę instytucji upoważnionych do prowadzenia szkoleń (PDF)


Jeśli nie prowadzisz firmy jako osoba fizyczna (np. gdy masz spółkę prawa handlowego), to – aby dostać koncesję – co najmniej dwaj członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu i prokurent lub pełnomocnik muszą spełnić te same wymagania co osoby fizyczne.

Pamiętaj, że wymóg dotyczący niekaralności oraz braku prowadzonych postępowań w sprawach dotyczy też wspólników spółki, członków zarządu i prokurentów. Wymóg ten dotyczy też udziałowców lub akcjonariuszy, którzy mają co najmniej 20% udziałów lub akcji. Dlatego do wniosku dołącz dokumenty ich dotyczące:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku cudzoziemca – odpowiedni dokument wydany przez uprawniony urząd w kraju pochodzenia)
 • zaświadczenie o niekaralności dotyczące podmiotu zbiorowego (tylko w przypadku udziałowców bądź akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi)
 • oświadczanie o nieobjęciu toczącym się postępowaniem w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe

Ponadto, aby dostać koncesję, nie możesz być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS.

Jeśli twoja działalność uwzględnia magazynowanie, to koniecznie uzyskaj następujące dokumenty:

 • opinię – potwierdzającą, że zapewniasz odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne w miejscu planowanej działalności
 • zaświadczenia – potwierdzające, że miejsce twojej planowanej działalności oraz wykorzystywane urządzenia są zgodne z przepisami sanitarnymi, przepisami o ochronie przeciwpożarowej i o ochronie środowiska, a wydane przez:
  • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
  • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

Zobacz listę instytucji uprawnionych do wydania opinii (PDF)

Nie potrzebujesz opinii i zaświadczeń, jeśli zajmujesz się pośrednictwem lub obrotem bez prawa magazynowania


Przyrzeczenie udzielenia koncesji

W wyjątkowych przypadkach możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Promesa nie uprawnia jednak do prowadzenia działalności.

Pamiętaj, że wniosek powinien spełniać te same wymogi formalnoprawne co wniosek o udzielenie koncesji.

Promesa jest wydawana na czas określony (nie krótszy niż 6 miesięcy). W tym czasie urząd nie może odmówić ci udzielenia koncesji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie spełniasz wszystkich warunków lub jest zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności gospodarczej,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer albo taką informację posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,

5) wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja,

6) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności,

7) dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość,

e) adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy,

8) zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zwróć uwagę na to, aby:

 • złożyć oświadczenie o osobach ustanowionych do kierowania firmą tylko wtedy, gdy nie jesteś osobą fizyczną, np. gdy masz spółkę (jako osoba fizyczna składasz je tylko jeśli chcesz upoważnić dodatkową osobę – w takiej sytuacji powinna ona spełniać te same warunki co osoba fizyczna starająca się o koncesję)
 • dołączyć następujące dokumenty potwierdzające twój status prawny: wydruk z CEIDG (gdy jesteś osobą fizyczną), bądź statut lub umowę (w innych przypadkach)
 • uzyskać zaświadczenie o niekaralności – możesz to zrobić w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub punktach KRK przy sądach powszechnych, a także elektronicznie poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (jeśli jesteś spoza Polski, uzyskaj dokument wydany przez odpowiedni urząd w kraju twojego pochodzenia)
 • uzyskać zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS – możesz to zrobić w Oddziałach Centralnej Informacji KRS przy sądach rejonowych, gdy złożysz wniosek CI KRS-CDN o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 • dokument potwierdzający twoje przygotowanie zawodowe był wydany przez instytucję upoważnioną do prowadzenia szkoleń – zobacz listę instytucji upoważnionych do prowadzenia szkoleń (PDF)
 • dołączyć dokumenty potwierdzające twoje wykształcenie (lub ich odpowiedniki wydane za granicą): świadectwo dojrzałości ze szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej – tylko w uzasadnionej sytuacji możesz dołączyć zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej lub uczelni
 • do wniosku dołączyć też inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozpatrzenia twojej sprawy
 • dołączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej – 17 zł (jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika lub złożyłeś dokument poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego)

Do wniosku dołącz też orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne

Orzeczenie lekarskie może być wydane przez psychiatrę, który posiada prawo do wykonywania zawodu oraz ma drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Orzeczenie psychologiczne dostaniesz od psychologa, który ma uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Taki psycholog posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 1. Ministerstwo oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), ministerstwo wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Jeśli nie poprawisz błędów w tym czasie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Ministerstwo może też sprawdzić, czy faktycznie spełniasz warunki do prowadzenia działalności w ramach koncesji.

Ponadto ministerstwo może zażądać od ciebie innych dokumentów lub dodatkowych informacji, jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, obronność lub inny ważny interes kraju.

 1. Ministerstwo wystąpi o opinię do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta wojewódzkiego Policji

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Instytucje wydadzą opinię jak najszybciej – najpóźniej w ciągu miesiąca.

 1. Ministerstwo zaproponuje ci projekt koncesji

Ministerstwo zapewni ci udział w postępowaniu i przygotuje projekt koncesji, który potem przekaże ci do akceptacji. W ten sposób możesz sprawdzić, czy zawarte w projekcie koncesji informacje są poprawne, albo wnieść uwagi do projektu (jeśli dane w projekcie nie zgadzają się z twoim wnioskiem).

Jeśli we wniosku podasz adres e-mail do kontaktu, to ministerstwo – na twoją prośbę – prześle ci projekt także drogą elektroniczną.

Jeśli akceptujesz treść, poinformuj o tym ministerstwo.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Ministerstwo przygotuje projekt koncesji najszybciej jak to jest możliwe – zaraz po otrzymaniu wszystkich pozytywnych opinii od instytucji.

 1. Dostaniesz decyzję o przyznaniu ci koncesji lub odmowę

Koncesję dostaniesz na taki czas, jaki podasz we wniosku – jednak nie może być on krótszy niż 5 lat i nie dłuży niż 50 lat

Pamiętaj!

 • W ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania ci koncesji powinieneś rozpocząć działalność (jeśli tego nie zrobisz, ministerstwo cofnie decyzję o udzieleniu koncesji).
 • Masz 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności na powiadomienie o tym ministerstwa (jeśli tego nie zrobisz, możesz być ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawieniem wolności do 2 lat).
 • Masz 14 dni na powiadomienie ministerstwa o zmianach danych zawartych w koncesji i w złożonych dokumentach (jeśli tego nie zrobisz, możesz być ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do 2 lat).
 • Osoby, którym udzielono koncesję oraz osoby wpisane do koncesji jako osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji, muszą co 5 lat przedstawiać aktualne orzeczenia lekarskie i aktualne orzeczenia psychologiczne (jeśli nie przedstawisz powyższych orzeczeń, ministerstwo cofnie decyzję o udzieleniu koncesji).

Odmowa

Ministerstwo może też nie udzielić ci koncesji, jeśli nie spełnisz wymogów formalnych i merytorycznych. Dotyczy to też sytuacji, kiedy:

 • twoja firma zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu
 • twoja firma jest w likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego
 • cofnięto ci koncesję w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy to przypadku, gdy nie rozpocząłeś działalności w ciągu 6 miesięcy od otrzymania koncesji)
 • reprezentuje cię osoba, która w innej firmie była wspólnikiem, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem, a która swoim działaniem doprowadziła do cofnięcia koncesji firmie

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja zawiera:

 • podstawę prawną, na jakiej została ci udzielona,
 • twoje oznaczenie jako przedsiębiorcy, a także twoją siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • imiona i nazwiska członków zarządu, a także prokurentów lub pełnomocników (jeśli kierują firmą),
 • rodzaj i zakres działalności gospodarczej, który jest zgodny z koncesją,
 • adres i datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • twoje obowiązki, gdy zakończysz działalność,
 • datę wydania koncesji oraz czas jej ważności.

Ile zapłacisz

616 zł

Wysokość opłaty dotyczy jednego zakresu działalności. W przypadku kilku zakresów – pomnóż kwotę 616 zł przez liczbę zakresów działalności (np. przy obrocie bronią i amunicją opłatę oblicz: 2 x 616 zł).

Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa, Wydział Budżetowo-Księgowy, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27. Sprawdź numer konta.

Opłatę przelej na konto 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 2 miesięcy. Termin oczekiwania wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania pozytywnych opinii o twoim wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez ministra to możesz:

 • zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji)
 • wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę* na decyzję. Masz na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji

* Skargę złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Wpis od skargi wynosi 500 zł, ale masz możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.

Warto wiedzieć

Koncesja po śmierci przedsiębiorcy

Jeśli umiera przedsiębiorca, który miał ważną promesę, ministerstwo nie może odmówić udzielenia koncesji. Jest to możliwe, gdy jako jego następca jesteś:

 • właścicielem przedsiębiorstwa w spadku (np. małżonek z prawem do udziału w takim przedsiębiorstwie)
 • wspólnikiem spółki cywilnej (przedstaw zgodę właścicieli przedsiębiorstwa w spadku na udzielenie ci koncesji)

Ministerstwo może jednak odmówić udzielenia koncesji, gdy:

 • zmienią się dane we wniosku o udzielenie promesy (inne niż dane osoby, która złożyła wniosek o promesę)
 • jako właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnik spółki cywilnej złożysz wniosek o udzielenie koncesji, ale nie spełniasz:
  • warunków określonych w promesie lub
  • warunków wykonywania działalności w ramach koncesji
 • działalność może zagrażać obronności lub bezpieczeństwu państwa czy porządku publicznego

Zakończenie działalności

Jeśli chcesz zakończyć działalność, to:

 • zawiadom niezwłocznie o tym ministerstwo i właściwego komendanta wojewódzkiego Policji
 • koniecznie zabezpiecz resztę towaru oraz dokumentację ewidencji

Czy ta strona była przydatna?