Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Rezerwacja na rzecz wnioskodawcy częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla podmiotu, który spełnia wymagania określone ustawą, w szczególności wpis do rejestru przedsiębiorców komunikacyjnych, czy pozwolenie na korzystanie z urządzeń radiowych oraz jeżeli częstotliwości objęte wnioskiem:

1) są dostępne;

2) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem;

3) mogą być chronione przed szkodliwymi zakłóceniami;

4) mogą być wykorzystywane przez urządzenie radiowe bez powodowania szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z przyznanymi na rzecz innych podmiotów rezerwacjami, pozwoleniami radiowymi lub decyzjami, o których mowa w art. 144a i art. 144b;

5) mogą być wykorzystywane w sposób efektywny;

6) zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - w przypadku gdy zachodzi możliwość powodowania szkodliwych zakłóceń poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę i adres wnioskodawcy,
  • zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją,
  • obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym wnioskodawca chciałby uzyskać możliwość dysponowania częstotliwościami,
  • rodzaje służby radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej, w której częstotliwości objęte rezerwacją będą wykorzystywane,
  • termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości,okres wykorzystywania częstotliwości.

Dopuszcza się dokonywanie rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

UKE sprawdza czy wniosek jest zgodny z spełnia wymagania przewidziane w ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę o uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności art. 64 kp.a.

W przypadku wymagalności i braku potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z art. 261 k.p.a.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub nie wyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym – pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

3. Ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o dostępności częstotliwości

W przypadku wpłynięcia wniosku o rezerwację częstotliwości, która nie została ujęta w informacji o zajętych zasobach częstotliwości publikowanej na stronie internetowej BIP UKE, Prezes UKE ogłasza na tej stronie informację o dostępności częstotliwości i wyznacza zainteresowanym podmiotom termin 14 dni na zgłoszenie zainteresowania rezerwacją częstotliwości oraz informuje o tym wnioskodawcę. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zgłoszone zostanie na piśmie lub drogą elektroniczną zainteresowanie przekraczające dostępne zasoby częstotliwości, oznacza to brak dostatecznych zasobów częstotliwości.

Zgłoszenie zainteresowania rezerwacją częstotliwości nie wymaga złożenia wniosku o rezerwację częstotliwości.

Termin

Po wpłynięciu pierwszego wniosku o rezerwację częstotliwości

4. Uzgodnienia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT)

W przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE dokonuje rezerwacji, która jest dokonywana w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób analogowy, na które Przewodniczący KRRiT udzieli koncesję.

Termin

Przewodniczący KRRiT zajmuje stanowisko w terminie 30 dni. Upłynięcie terminu i brak odpowiedzi przewodniczącego KRRiT jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.

5. Wydanie decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości

Prezes UKE wydaje decyzję o rezerwacji częstotliwości w przypadku posiadania wolnych zasobów częstotliwości. Informację o dokonaniu rezerwacji częstotliwości Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE. Informacja ta zawiera nazwę podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości, zakres częstotliwości objętych rezerwacją oraz okres, na jaki została udzielona rezerwacja.

Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na rzecz kilki użytkowników, Prezes UKE, w drodze decyzji, ustala warunki współkorzystania z częstotliwości.

W przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości podmiot, dla którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości, jest wyłaniany w drodze:

1) konkursu - w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania w sposób cyfrowy lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

2) przetargu albo aukcji - w pozostałych przypadkach.

Dokumenty

Termin

Decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości wydaje Prezes UKE w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację częstotliwości. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, konkursu albo uzgodnień międzynarodowych, Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, aukcji, konkursu albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne – 6 tygodni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, konkursu albo uzgodnień międzynarodowych, Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, konkursu albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.

Warto wiedzieć

Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas określony, nie dłuższy niż 15 lat. Prezes UKE dokonuje rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek podmiotu, który w czasie wykorzystywania przedmiotowych częstotliwości nie naruszył rażąco warunków wykorzystywania częstotliwości określonych w ustawie, przepisach wykonawczych i decyzji o rezerwacji częstotliwości, a w przypadku nadawcy - także jeżeli posiada koncesję na kolejny okres, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego w tej sprawie. Przy udzielaniu rezerwacji częstotliwości na kolejny okres przetargu, aukcji ani konkursu nie przeprowadza się.

Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości i nie później niż 6 miesięcy przed upływem tego okresu.

Czy ta strona była przydatna?