Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak policzyć wartość inwestycji

 

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wartość inwestycji jest liczona jako suma wszystkich kosztów kwalifikowanych. Jeśli masz możliwość odliczenia podatku VAT lub akcyzowego, do kosztów kwalifikowanych wlicz cenę netto, bez podatku. 

Wykaz kosztów kwalifikowanych

 

Ikonka dekoracyjna

Koszty inwestycji

Ikonka dekoracyjna

Koszty nowych miejsc pracy

 1. Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, czyli: 
  • zakup gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
  • rozbudowę lub modernizację środków trwałych, 
  • wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how i wiedza techniczna),
  • najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwo) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia inwestycji,
  • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania się do ich nabycia z dniem upływu najmu lub dzierżawy.
    
 2. Dwuletnie koszty pracy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie realizacji nowej inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.  

Warunki związane z kosztami środków trwałych

Aby kwalifikować koszty środków trwałych i prawnych musisz:

 • wprowadzić je do ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych,
 • zobowiązać się do tego, że utrzymasz te środki przez okres 5 lat (jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą) lub 3 lat (jeśli jesteś mikro, małą lub średnią firmą) od wprowadzenia ich do ewidencji. Wyjątkiem jest wymiana instalacji i sprzętu, konieczna ze względu na szybki rozwój technologiczny.

Dodatkowo, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą:

 • możesz kupować tylko nowe środki trwałe (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą kupować też używane środki trwałe).

Warunki związane z kosztami wartości niematerialnych i prawnych

Aby kwalifikować koszty wartości niematerialnych i prawnych musisz:

 • nabyć je na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą,
 • wykorzystywać je tylko w zakładzie, na rzecz którego przyznana została pomoc publiczna, 
 • ująć te wartości w aktywach zakładu i utrzymywać je przez okres 5 lat (jeśli jesteś dużym przedsiębiorcom) lub 3 lat (jeśli jesteś mikro, małym lub średnią firmą),
 • amortyzować je zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Dodatkowo, jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą:

 • możesz kwalifikować tylko 50% wydatków poniesionych na wartości niematerialne i prawne. 

Warunki związane z dwuletnimi kosztami pracy zatrudnienia nowych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników liczy się jako wzrost liczby pracowników w danym zakładzie, w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania decyzji o wsparciu.

Aby obliczyć średnioroczne zatrudnienie musisz uwzględnić:

 • pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy w okresie roku,
 • pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub do wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w przeliczeniu na pełne etaty czasu pracy. 

Źródła finansowania inwestycji

Inwestycje możesz finansować z różnych źródeł, w tym np. z dotacji. Warunkiem jest jednak, by co najmniej 25% kosztów inwestycji, pochodziło z własnych środków lub z innych zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytów), które nie są formą publicznego wsparcia.