Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Diagnosta laboratoryjny – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie KIDL

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie.

Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
 • obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego przysługuje m.in. osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska – uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna, lub
 • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • posiada kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanym dalej "Zjednoczonym Królestwem", uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

oraz spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • daje dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • została wpisana do rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz otrzymała prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Wymóg znajomości języka polskiego jest spełniony jeśli:

 • ukończyłeś w języku polskim jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej, biotechnologii lub biotechnologii medycznej i uzyskałeś tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub
 • uzyskałeś świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w języku polskimalbo
 • uzyskałeś inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w Polsce, w szczególności gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Krajową Radę.

Jeżeli jesteś lekarzem, który chce uzyskać PWZDL, musisz wykazać, że posiadasz prawo wykonywania zawodu lekarza i:

 • specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki, mikrobiologii lub diagnostyki laboratoryjnej, lub
 • specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub
 • tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Przeczytaj: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Ile zapłacisz

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi do 30 czerwca 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia powinien być wystawiony przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy lub innego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód lub działalność.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wniosek złóż w języku polskim. Pozostałe dokumenty złóż w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Krajowa Rada Diagnostów może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy
 • Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa członkowskiego, które wydało ten dokument, lub dokonało sporządzenia takiej kopii poświadczonej lub tłumaczenia poświadczonego
 • Dokumenty dotyczące niekaralności, postawy etycznej, braku ogłoszenia upadłości, braku zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa jego wykonywania, posiadania odpowiedniego stanu zdrowia, sytuacji finansowej wnioskodawcy, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji. Jeśli w twoim państwie nie są wydawane dokumenty poświadczające niekaralność, postawę etyczną, brak upadłości, lub brak zakazu wykonywania zawodu oraz brak zawieszenia prawa jego wykonywania to możesz dołączyć oświadczenia, że spełniasz te wymogi
 • Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej
 1. Dostaniesz potwierdzenie, że Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych otrzymała twój wniosek

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Analiza formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Gdy wnioskodawca uzupełni dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy, KRDL ponownie wzywa do ich uzupełnienia lub uściślenia. Podczas weryfikacji merytorycznej badane jest wyłącznie spełnianie przez osobę zainteresowaną ustawowych przesłanek wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Podczas weryfikacji merytorycznej, KRDL dokonuje sprawdzenia, do czego uprawniają nabyte przez wnioskodawcę za granicą kwalifikacje i czy są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego, o którego uznanie ubiega się wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach KRDL występuje o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie wnioskodawcy.

 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie kompletu dokumentów stwierdza, że:

a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

c) musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne, czyli wtedy, gdy:

1) zakres kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub

2) zakres zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi

– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

W przypadku stwierdzenia różnicy w długości kształcenia o wymiarze co najmniej jednego roku Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać od wnioskodawcy wykazania się stażem pracy w danym zawodzie w wymiarze do dwóch razy dłuższym niż stwierdzona różnica, nie dłuższym jednak niż cztery lata (w sytuacji gdy zawód jest regulowany w obu państwach, wymóg minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego nie jest wymagany).

W celu zniwelowania różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę, a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego, KRDL wydaje postanowienie o konieczności przystąpienia do testu umiejętności lub odbycia stażu adaptacyjnego. W postanowieniu określa się zakres testu umiejętności lub zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego oraz różnice programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji, a także wyznacza się wnioskodawcy termin do dokonania wyboru środka kompensacyjnego.

Uwaga!
W przypadku gdy wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie pierwszym, a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie czwartym, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może zobowiązać wnioskodawcę zarówno do odbycia stażu adaptacyjnego, jak i do przystąpienia do testu umiejętności.

Dokumenty

 1. Przekaż informację o tym, że wybierasz staż adaptacyjny lub test umiejętności (jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje)

Po tym, jak Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych otrzyma twoją odpowiedź, dostaniesz skierowanie na staż lub zawiadomienie o terminie testu umiejętności.

 1. Odbycie stażu adaptacyjnego lub przystąpienie do testu

Staż adaptacyjny

W przypadku wyboru stażu adaptacyjnego wnioskodawca przekazuje KRDL dokument zawierający zobowiązanie jednostki ochrony zdrowia do zawarcia z wnioskodawcą umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu adaptacyjnego albo umowy cywilnoprawnej na okres odbycia stażu adaptacyjnego, termin jej zawarcia i okres, na jaki zostanie zawarta, oraz informację o wysokości opłaty z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego. Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być osoba wykonująca zawód diagnosty laboratoryjnego przez okres nie krótszy niż 4 lata. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymanym od kierownika jednostki. Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera m.in.: imię i nazwisko wnioskodawcy; imię i nazwisko opiekuna stażu adaptacyjnego; datę rozpoczęcia stażu adaptacyjnego; tygodniowy wykaz czynności wykonywanych przez wnioskodawcę oraz datę ich wykonywania, potwierdzony podpisem opiekuna stażu adaptacyjnego oraz okresowe oceny opiekuna stażu adaptacyjnego albo kierownika jednostki, podpisane przez sporządzającego z podaniem daty i miejsca sporządzenia oceny.

Oceny umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego, na podstawie której odbywa się zaliczenie tego stażu, dokonuje opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki, w której zostaje zakończona realizacja programu stażu adaptacyjnego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego. Ocena umiejętności zawiera uzasadnione stwierdzenie o:

1) przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego albo

2) braku przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego.

Kierownik jednostki, w której został zakończony staż adaptacyjny, w terminie 3 dni od dnia, w którym dokonano oceny, informuje wnioskodawcę o ocenie oraz przekazuje Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych informację o zaliczeniu stażu adaptacyjnego albo jego niezaliczeniu, wraz z dziennikiem stażu adaptacyjnego.

Opinia opiekuna stażu jest podstawą do uznania przez KRDL, czy stwierdzone w postanowieniu różnice zostały zniwelowane przez wnioskodawcę w wyniku odbycia stażu.

Test umiejętności

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w porozumieniu z dyrektorem CEM wyznacza wnioskodawcy termin przeprowadzenia testu umiejętności. KRDL przekazuje dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych:

1) wykaz osób, które będą przystępować do testu umiejętności w danym terminie w danym medycznym zawodzie regulowanym;

2) informacje o zakresie testu umiejętności, określone w postanowieniu, dotyczące poszczególnych zdających;

3) program kształcenia w danym medycznym zawodzie regulowanym obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje te, są przekazywane na co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz podaje numer rachunku bankowego CEM, na który powinna zostać ona wniesiona. Termin wniesienia opłaty nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Test umiejętności opracowuje CEM indywidualnie dla każdego zdającego, a przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Test umiejętności jest przeprowadzany 2 razy w roku: od 15 czerwca do 30 czerwca i od 1 grudnia do 15 grudnia. Test umiejętności składa się z egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego bądź egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie ustnej albo w formie testu. Formę testu umiejętności określa dyrektor CEM po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o miejscu i formie testu umiejętności na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności. W przypadku gdy część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, składa się on z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 50 pytań. Test uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

W przypadku przeprowadzania egzaminu teoretycznego w formie ustnej obejmuje on od 3 do 4 pytań. Każda odpowiedź jest oceniana odrębnie przez każdego członka Komisji albo zespołu egzaminacyjnego. Odpowiedź może zostać oceniona negatywnie, jeżeli za taka oceną opowie się co najmniej połowa składu Komisji albo zespołu egzaminacyjnego. Uzyskanie przez zdającego oceny negatywnej z którejkolwiek z odpowiedzi powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego.

Część praktyczna testu umiejętności składa się z 1 do 3 zadań polegających na zademonstrowaniu wybranych czynności właściwych dla diagnosty laboratoryjnego lub wykonaniu innych zadań potwierdzających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Test umiejętności uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska oceny pozytywne z każdej części wchodzącej w skład testu umiejętności.

Wnioskodawcy, który złożył test umiejętności z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie, którego kopię przekazuje Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół zawierający opis wykonania zadań, wchodzących w zakres części praktycznej testu umiejętności, oraz wyniki z każdej części testu umiejętności. Kopię protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności komisja egzaminacyjna przekazuje Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia testu umiejętności.

W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie albo złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym, na pisemny wniosek wnioskodawcy, KRDL wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym.

Wynik testu umiejętności jest podstawą do uznania przez KRDL, czy stwierdzone w postanowieniu różnice zostały zniwelowane przez wnioskodawcę.

Ile zapłacisz

 • wysokość opłaty za test umiejętności ustalana jest przez Dyrektora CEM
 • wysokość opłaty za staż adaptacyjny jest ustalana przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż

Termin

Maksymalny czas trwania stażu adaptacyjnego wynosi 3 lata.

Do testu możesz przystąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nałożenia na ciebie tego obowiązku.

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną

Dokumenty

Termin

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Jeśli odbywasz staż lub przystępujesz do testu umiejętności, to decyzję dostaniesz od razu po tym, jak Rada Diagnostów otrzyma opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego lub pozytywny wyniku testu umiejętności.

 1. Złóż wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Wnioskodawca, któremu zostały uznane kwalifikacje, aby móc wykonywać zawód musi uzyskać wpis na listę diagnostów laboratoryjnych. W tym celu składa do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych komplet następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • dowód uiszczenia opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” w wysokości 100 zł

oraz

 • decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych

Osoby niebędące obywatelami polskimi, oprócz wymienionych powyżej załączników, muszą ponadto złożyć dokument urzędowy potwierdzający władanie językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Ile zapłacisz

100 zł

Opłata za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Dokumenty

Dokument urzędowy potwierdzający władanie językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego składają wyłącznie osoby niebędące obywatelami polskimi.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wystarczającym dokumentem potwierdzającym władanie językiem polskim w mowie i w piśmie jest oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów, uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zobowiązana jest stwierdzić prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonać wpisu na listę w stosunku do każdej osoby, która spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Krajowa Rada bowiem nie przyznaje prawa wykonywania zawodu, a jedynie stwierdza, że dana osoba – przez fakt spełniania warunków określonych w ustawie – posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych poprzedza złożenie ślubowania przez wnioskodawcę. Rota ślubowania określona została w art. 11 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych obejmuje:

1) numer i datę wpisu

2) nazwisko, imię lub imiona, datę urodzenia, numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

3) adres zamieszkania

4) numer Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL)

5) datę zgonu

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego może uzyskać również lekarz, który odbył stosowne kształcenie podyplomowe. Zgodnie z treścią art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, kształcenie podyplomowe lekarzy w tym kierunku prowadzą szkoły wyższe, które prowadzą studia wyższe na kierunku analityka medyczna. Kształcenie może być prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, na podstawie programów nauczania opracowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Ministra Zdrowia. Programy te powinny uwzględniać różnice między treściami programowymi określonym w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego. Kształcenie kończy się egzaminem, który organizuje jednostka szkoląca, a przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika uczelni prowadzącej kształcenie. Wraz z wnioskiem lekarze składają dokument “Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza”.

Dokumenty

Termin

W ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez zainteresowanego stosownego wniosku lub w ciągu miesiąca, gdy uchwała podejmowana jest przez Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

 1. Przekazanie uchwały w przedmiocie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Po wydaniu uchwały, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła Ministrowi Zdrowia egzemplarz ww. uchwały w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej podjęcia. W przypadku podjęcia uchwały w stosunku do osoby, posiadającej prawo wykonywania zawodu lekarza, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, powiadamia o tym właściwą, ze względu na miejsce wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, okręgową radę lekarską.

Termin

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały – w przypadku uchwał dot. lekarzy, przekazywanych do właściwej okręgowej rady lekarskiej oraz w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały – w przypadku wszystkich uchwał Krajowej Rady, przekazywanych do Ministra Zdrowia.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Jeśli okaże się, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych otrzyma ocenę z przebiegu twojego stażu adaptacyjnego lub wynik twojego testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy KPA. Od uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Czy ta strona była przydatna?