Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawody górnicze – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania górniczego zawodu regulowanego chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca (obywatel polski lub obywatel innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), który nabył w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania górniczego zawodu regulowanego może ubiegać się o uznanie kwalifikacji do wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym musi on udokumentować posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

1)    kierownika i zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz kierownika i zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:

a)  podziemnych zakładach górniczych,

b)  zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną,

c)  zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną,

d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,

e)  odkrywkowych zakładach górniczych,

f)  zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

g)  zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową,

h)  zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową,

i)   zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

j)   zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,

2)    osoby wykonującej czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:

a)  podziemnych zakładach górniczych,

b)  odkrywkowych zakładach górniczych,

c)  zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

d) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

e)  zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,

3)    osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego,

4)    mierniczego górniczego,

5)    geologa górniczego,

6)    geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,

7)    kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym:

a)  kierownika jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępcy, kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępcy, kierownika dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

b)  kierownika jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępcy, kierownika oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,

8)    osoby wykonującej czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego:

–     w podziemnych zakładach górniczych:

a)  górnika strzałowego,

b)  wydawcy środków strzałowych,

c)  sygnalisty szybowego,

d) maszynisty maszyn wyciągowych,

e)  rewidenta urządzeń wyciągowych,

f)  operatora maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią,

g)  maszynisty: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,

h)  rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,

i)   elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią,

j)   elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią;

–     w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  strzałowego,

b)  wydawcy środków strzałowych;

–     w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla:

a)  strzałowego,

b)  wydawcy środków strzałowych,

c)  operatora agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla,

d) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

e)  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.

9)    ratownika górniczego,

10)  mechanika sprzętu ratowniczego,

11)  rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski.

Wnioskodawca składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty bezpośrednio do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ile zapłacisz

1221,50 zł

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu.

W roku 2023 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3490 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Prezes WUG może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 1. Potwierdzenie otrzymania wniosku

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Analiza formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Podczas weryfikacji merytorycznej, Prezes WUG dokonuje sprawdzenia, do czego uprawniają nabyte przez wnioskodawcę za granicą kwalifikacje i czy są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego, o którego uznanie ubiega się wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach Prezes WUG występuje o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

Termin

Do 4 miesięcy.

 1. Wydanie postanowienia w sprawie odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności

W trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji Prezes WUG sprawdza, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu. Prezes WUG może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, w przypadku, gdy zakres:

1)    kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub

2)    zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy rożni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi

– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności organ właściwy stwierdza w drodze postanowienia wydanego w toku postępowania. W postanowieniu Prezes WUG określa okres trwania stażu adaptacyjnego oraz ustala jego program, a także określa tematykę testu umiejętności.

Program stażu jest ustalany po szczegółowej analizie dotychczas posiadanych kwalifikacji i umiejętności wynikających z dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny do spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków dla wskazanego przez wnioskodawcę zawodu górniczego.

Uwaga!

W przypadku gdy wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie pierwszym, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ustawy, a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie czwartym, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, właściwy organ może zobowiązać wnioskodawcę zarówno do odbycia stażu adaptacyjnego, jak i do przystąpienia do testu umiejętności.

Termin

1-2 miesiące - tj. po uzyskaniu informacji od organów z innego kraju członkowskiego oraz złożeniu pełnej dokumentacji przez wnioskodawcę i ocenie przedstawionych dokumentów.

 1. Złożenie wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego lub o przeprowadzenie testu umiejętności

Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, występuje z wnioskiem do Prezesa WUG o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności (wnioskodawca sam wybiera formę wyrównania różnic pomiędzy posiadanymi kwalifikacjami a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących uprawnień do wykonywania górniczych zawodów regulowanych).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności, Prezes WUG wydaje decyzję negatywną. Po otrzymaniu decyzji negatywnej, wnioskodawca może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji.

Ile zapłacisz

 • test umiejętności - koszty są ustalane kwotowo przez organ prowadzący postępowanie;
 • staż adaptacyjny - opłata jest ustalana przez przedsiębiorcę, u którego odbywany jest staż.

 

Termin

 • w przypadku stażu - w terminie określonym w postanowieniu;
 • w przypadku wyboru testu - nie później niż na 2 miesiące przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu.
 1. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji

Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji wydawana jest nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Prezesa WUG oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności. W sprawie wydawania i doręczenia decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (z zastrzeżeniem przepisów ustawy).

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów lub negatywnego wyniku testu umiejętności lub sporządzenia negatywnej oceny stażu adaptacyjnego przez opiekuna stażu Prezes WUG wydaje decyzję odmawiającą uznania kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji.

Dokumenty

Termin

W terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów. W szczególnych przypadkach, termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc lub bezzwłocznie po otrzymaniu opinii o przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno się zakończyć wydaniem decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może zostać przedłużony o miesiąc. Bieg tego terminu ulega zawieszeniu w przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek składa się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydaną w następstwie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca może zrzec się prawa do wniesienia takiego wniosku wobec Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Z dniem doręczenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Czy ta strona była przydatna?