Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na prowadzenie kasyna gry

Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry. Chcesz otworzyć kasyno gry? Musisz uzyskać koncesję. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry. Koncesja wydawana jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek.

Jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry.

Ograniczenia liczby kasyn 

Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.

Liczbę mieszkańców ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

W przypadku gdy wygasa koncesja na prowadzenie kasyna gry, informacja o mającym nastąpić jej wygaśnięciu jest publikowana nie później niż 9 miesięcy przed dniem jej wygaśnięcia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie.

Jeżeli z informacji wynika, że w chwili wygaśnięcia koncesji brak będzie innych wolnych lokalizacji, wniosek o udzielenie koncesji składa się w terminie 3 miesięcy od opublikowania informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji, której wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy.

Jeżeli o koncesję, której wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.

Kto może prowadzić kasyno

 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub loterii audioteksowych. Spółki te mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji, a także zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.

Jakie wymagania trzeba spełnić 

 • Podmiot musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo na zasadach właściwych dla tych spółek.
 • Akcje (udziały) w tych spółkach, może nabywać lub obejmować:
  • osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymóg ten nie dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • Wysokość kapitału zakładowego spółki nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł.

W przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kwota kapitału jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż 4 000 000 zł. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

 • W spółce nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych. Wytycznych tych nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
 • W spółce musi być powołana rada nadzorcza.
 • W spółce akcyjnej mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.
 • Akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami niemającymi osobowości prawnej muszą być osoby, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Wymogu nie stosuje się do podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • Przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko akcjonariuszom (wspólnikom) posiadającym akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
 • Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.2

Osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Warunek ten stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

 • Akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami nie mogą być osoby, które były akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.
 • Koncesja może być udzielona spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.
 • Koncesja może być udzielona spółce, wobec której nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić

Podmiot ubiegając się o koncesję musi udokumentować:

 • legalność źródeł pochodzenia kapitału;
 • niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
 • niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Wymagania te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj! O koncesję na prowadzenie kasyna gry mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:

 • regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia kasyna gry.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję na prowadzenie kasyna

Podmiot składa wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry wraz z załącznikami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1. numer w odpowiednim rejestrze:

- w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w przypadku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działającej na zasadach właściwych dla tych spółek, która mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym):

 •  numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki, albo
 •  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

2. oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;

3. informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5. przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

6. przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;

7. szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz projektowane warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry;

8. proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 ustawy o grach hazardowych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opis powinien określać rozmiary budynku oraz zawierać plan budynku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu - oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te składają wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te składają wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczymi w przypadku gdy ustanowiły przedstawiciela.

 • Dokumenty dołączone do wniosku powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą należności celnych oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Dokument potwierdzający status prawny to:
  • w przypadku spółek posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki,
  • w przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, odpis umowy lub statutu spółki.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu dostarczany jest w formie odpisu:
  • dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem),
  • umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry.
 • Dokumenty potwierdzające legalność źródeł kapitału to:
  • w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
  • w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach.
 • Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania załącza się za ostatni rok obrotowy, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości.
 • Opinia rady gminy o lokalizacji kasyna gry musi być pozytywna.

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach dołączają odpowiednio dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Takie spółki, do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, załączają następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w ustawie o grach hazardowych:

 • oświadczenia akcjonariuszy (wspólników), będących osobami fizycznymi, posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy), będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przez przedstawiciela (określonych w sekcji Co powinieneś wiedzieć)

W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.

Podmioty, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładają również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:

 • legalności źródeł pochodzenia kapitału;
 • niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika), który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się również obowiązek przedstawienia:

 • aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego miejsca zamieszkania.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania zaświadczeń o niezlaeganiu, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących legalności źródeł pochodzenia kapitału, niezalegania z należnościami stanowiącymi dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin

Złóż wniosek 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia kasyna gry.

 1. Urząd weryfikuje wymagania

Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawdza kompletność oraz spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa podmiot do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, wówczas na podstawie treści złożonej dokumentacji, przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

Termin

6 miesięcy od złożenia wniosku.

 1. Wnieś opłatę

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W momencie odbioru koncesji.

 1. Urząd wdziela koncesji

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaję decyzję o udzieleniu koncesji na prowadzenie kasyna gry. Koncesja wydawana jest na 6 lat.

Do koncesji dołącza się zatwierdzone regulaminy gier.

Koncesja może być wysłana podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot jest zobowiązany dostarczyć dowód dokonania opłaty za udzielenie koncesji.

Podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry może wystąpić o przedłużenie określonego w niej terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w koncesji, koncesja wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może również odmówić udzielenia koncesji.

Uwaga! Podmiot, który otrzymał koncesję podlega obowiązkom określonym w rozdziale 7 (podatek od gier) i rozdziale 8 (sprawozdawczość) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na prowadzenie kasyna gry obejmuje:

1) nazwę spółki;

2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3) miejsce urządzania gier;

4) rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier;

5) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63 ustawy;

6) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości;

7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • Opłata za koncesję wynosi 32 000% kwoty bazowej

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2024 roku kwota bazowa wynosi 7364,30 zł.

Ile będziesz czekać

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmawiającej udzielenia koncesji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Informacje dotyczące przedstawiciela spółki

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które chcą prowadzić działalność w zakresie prowadzenia kasyna gry na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny ustanowić przedstawiciela lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela:

Przedstawiciel:

 • występuje w imieniu i na rzecz spółki, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych
 • posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz spółki
 • reprezentuje spółkę, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier
 • przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie prowadzenia kasyna gry

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

 • osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela.

Do przedstawiciela stosuje się odpowiednio warunki określone w sekcji Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi.

Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:

 • nazwy stron umowy oraz ich adresy;
 • adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa powyżej
 • adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotycząca prowadzenia kasyna
 • zakres upoważnienia wykraczający poza czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela, określone powyżej
 • czas trwania umowy
 • warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą działalności w zakresie prowadzenia kasyna gry.

Czy ta strona była przydatna?