Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

Chcesz urządzić grę bingo pieniężne? Możesz to zrobić wyłącznie w salonie gry bingo pieniężne. Na jego prowadzenie musisz mieć zezwolenie. O tym jak i gdzie je zdobyć dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na czym polega gra bingo pieniężne

Gra bingo pieniężne jest grą losową, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek.

Urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także na zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych wraz z aktami wykonawczymi.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie prowadzenia gry bingo pieniężne w salonie gry bingo pieniężne powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. Zezwolenie wydawane jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek.

Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo pieniężne.

Liczba salonów gry bingo pieniężne podlega ograniczeniom ilościowym:

 • salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców - 1 salon
 • na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych salonów zwiększa się o 1
 • łączna liczba salonów gry bingo pieniężne w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 salon na każde pełne 300 tys. mieszkańców województwa.

Liczbę mieszkańców, o której mowa wyżej, ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, którego wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy.

Jeżeli o zezwolenie, którego wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.

Kto może prowadzić salon gry bingo pieniężne

 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub loterii audioteksowych. Spółki te mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonym zezwoleniu, a także zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o grach hazardowych. Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.

Warunki związane działalnością przedstawiciela opisane zostały poniżej w sekcji "Warto wiedzieć".

Jakie wymagania musi spełnić podmiot zamierzający prowadzić salon gry bingo pieniężne

 • Podmiot musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo na zasadach właściwych dla tych spółek.
 • Akcje (udziały) w tych spółkach, może nabywać lub obejmować:
  • osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Wymóg ten nie dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Wysokość kapitału zakładowego spółki nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.
 • W przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kwota kapitału jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż 2 000 000 zł. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
 • W spółce nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych. Wytycznych tych nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
 • W spółce musi być powołana rada nadzorcza.
 • W spółce akcyjnej, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.
 • Akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentami spółki muszą być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Wymogu nie stosuje się do podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • Przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko akcjonariuszom (wspólnikom) posiadającym akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkom zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentom spółki, w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
 • Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Warunek ten stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

 • Akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami nie mogą być osoby, które były akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.
 • Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne może być udzielone spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku udzielenie tego zezwolenia nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.
 • Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne może być udzielona spółce, wobec której nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co trzeba udokumentować 

 • legalność źródeł pochodzenia kapitału
 • niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych
 • niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Wymagania te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:

 • regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia salonu gry bingo pieniężne.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

Podmiot składa wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wraz z załącznikami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1. numer w odpowiednim rejestrze:

- w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w przypadku. spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działającej na zasadach właściwych dla tych spółek, która mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym):

 •  numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki, albo
 •  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

2.   oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;

3.   informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4.    dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5.   przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

6.   szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;

7. proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 ustawy o grach hazardowych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapituły gry losowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opis powinien określać rozmiary budynku oraz zawierać plan budynku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu - oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te składają wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te składają wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczymi w przypadku gdy ustanowiły przedstawiciela.

 • Dokumenty dołączone do wniosku powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą należności celnych oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.
   
 • Zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.
   
 • Dokument potwierdzający statut prawny to:
  • w przypadku spółek posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • w przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, odpis umowy lub statutu spółki oraz numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopia umowy z przedstawicielem albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki.
    
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu dostarczany jest w formie odpisu:
  • dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem),
  • umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie urządzana gra bingo pieniężne.
    
 • Dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału to:
  • w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
  • w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach.
 • Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania załącza się za ostatni rok obrotowy, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości.

 • Opinia rady gminy o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne musi być pozytywna.

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące salon gry bingo pieniężne, dołączają dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia salonu bingo pieniężne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Te spółki do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne załączają następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w ustawie o grach hazardowych:

 • oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
 • aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w sekcji Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.

W przypadku podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają one również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:

 • legalności źródeł pochodzenia kapitału;
 • niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika), który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się również obowiązek przedstawienia aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego miejsca zamieszkania.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 2 i 3, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących legalności źródeł pochodzenia kapitału, niezalegania z należnościami stanowiącymi dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin

Złóż wniosek 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia salonu gry bingo pieniężne.

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych weryfikuje wymagania

Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawdza kompletność oraz spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa podmiot wnioskujący do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, wówczas na podstawie treści złożonej dokumentacji, przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

Termin

W ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 1. Wnieś opłatę za udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W momencie odbioru zezwolenia.

 1. Minister udzieli zezwolenia

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. Zezwolenie udzielone jest na okres 6 lat.

Do zezwolenia dołącza się zatwierdzony regulamin gry.

Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest dostarczyć dowód dokonania opłaty za udzielenie zezwolenia.

Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo może wystąpić o przedłużenie określonego w nim terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w zezwoleniu, zezwolenie wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może również odmówić udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.

Uwaga! Podmiot, który otrzymał zezwolenie podlega obowiązkom określonym w rozdziale 7 (podatek od gier) i rozdziale 8 (sprawozdawczość) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, które wygasa z uwagi na upływ terminu, na jakie zostało ono udzielone może wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie obejmuje:

1) nazwę spółki;

2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3) miejsce urządzania gry bingo pieniężne;

4) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń,

5) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;

6) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5500% kwoty bazowej.

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2024 roku kwota bazowa wynosi 7364,30 zł.

Ile będziesz czekać

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

Informacje dotyczące przedstawiciela spółki

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które chcą prowadzić działalność w zakresie prowadzenia salonu bingo pieniężne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny ustanowić przedstawiciela lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela:

Przedstawiciel:

 • występuje w imieniu i na rzecz spółki, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych
 • posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz spółki
 • reprezentuje spółkę, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier
 • przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie prowadzenia salonu gry bingo pieniężne.

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

 • osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela.

Do przedstawiciela stosuje się odpowiednio warunki opisane w sekcji Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi.

Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:

 • nazwy stron umowy oraz ich adresy,
 • adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1,
 • adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotyczącą prowadzenia salonu gry bingo pieniężne,
 • zakres upoważnienia wykraczający poza czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela, określone powyżej,
 • czas trwania umowy,
 • warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą prowadzenia salonu gry bingo pieniężne.

Czy ta strona była przydatna?