Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych

Chcesz urządzać zakłady wzajemne w punktach stacjonarnych oraz przez internet? Musisz uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są zakłady wzajemne

Zakładami wzajemnymi zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe polegające na odgadywaniu:

 • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory
 • zaistnienia różnych zdarzeń, w tym wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo

Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

Gdzie można przyjmować zakłady

Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone - stosownie do udzielonego zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Finansów na wniosek.

Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych.

Kto może prowadzić działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych

 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce,
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub loterii audioteksowych. Spółki te mogą prowadzić tę działalność na terytorium Polski na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji, a także zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.Warunki związane z działalnością przedstawiciela opisane zostały poniżej w sekcji "Warto wiedzieć".

Jakie wymagania musi spełnić podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych

 • podmiot musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo na zasadach właściwych dla tych spółek.
 • akcje (udziały) w tych spółkach, może nabywać lub obejmować:
  • osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymóg ten nie dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • wysokość kapitału zakładowego spółki nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł

W przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kwota kapitału jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż 2 000 000 zł. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

 • w spółce nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych (nie dotyczy to jednoosobowych spółek Skarbu Państwa)
 • w spółce musi być powołana rada nadzorcza
 • w spółce akcyjnej mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne
 • akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami spółki muszą być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Wymogu nie stosuje się do podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko akcjonariuszom (wspólnikom) posiadającym akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
 • osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub rewidenci takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Warunek ten stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

 • akcjonariuszami posiadającymi udziały, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami nie mogą być osoby, które były akcjonariuszami posiadającymi udziały, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.
 • spółce w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.
 • wobec spółki nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wymogi dla zakładów przez internet

 • Urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
 • Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego zakładu oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego. Zapisu danych musi powstać w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia przez oprogramowanie urządzenia archiwizującego.
 • Urządzenie archiwizujące oraz jego oprogramowanie zapewniają możliwość odtworzenia zarchiwizowanych danych w razie ich niezamierzonej całkowitej lub częściowej utraty przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.
 • Podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym zdalny, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych. Dostęp do danych powinien umożliwiać wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk danych.
 • Podmiot zapewnia integralność, kompletność, poufność i rozliczalność danych podczas wszystkich procesów dotyczących danych, w tym ich przesyłania, przechowywania i udostępniania. Dane archiwizuje się w sposób zapewniający uzyskanie jednoznacznej informacji o czasie zdarzenia oraz czasie jego zapisania, z podaniem daty i czasu z dokładnością pozwalającą na określenie kolejności zdarzeń i ich archiwizacji.

Co trzeba udokumentować

 • legalność źródeł pochodzenia kapitału;
 • niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
 • niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Wymagania te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


O zezwolenia na przyjmowanie zakładów wzajemnych mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:

 • regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem urządzania zakładów wzajemnych.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Podmiot składa wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wraz z załącznikami do Ministra Finansów.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1. Numer w odpowiednim rejestrze

- w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w przypadku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działającej na zasadach właściwych dla tych spółek, która mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym):

 •  numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki, albo
 •  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

2. oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;

3. informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5. przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

6. przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet;

W przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć wniosek powinien zawierać następujące dane/dokumenty dołączone do wniosku:

 • adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
 • projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,
 • ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
 • zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;

7. szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;

8. proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 ustawy o grach hazardowych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu - oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te składają wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te składają wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczymi w przypadku gdy ustanowiły przedstawiciela.

 • Dokumenty dołączone do wniosku powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą należności celnych oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.
 • Dokument potwierdzający statut prawny to:
  • w przypadku spółek posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki,
  • w przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, odpis umowy lub statutu spółki.
 • Dokumenty potwierdzające legalność źródeł kapitału to:
  • w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
  • w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach.
 • Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta załącza się za ostatni rok obrotowy, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości.

 • Dokument "zgoda właściciela budynku" to dokument w którym władający budynkiem (lokalem) wyraża zgodę na korzystanie z budynku (lokalu) na potrzeby prowadzenia działalności związanej z urządzaniem zakładów wzajemnych.

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przyjmujące zakłady wzajemne, dołączają odpowiednio dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymienione spółki do wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych załączają następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w ustawie o grach hazardowych:

 • oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w warunkach wejściowych: punkt I.7, I.9, I.10 oraz II.2 i II.3.

W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.

W przypadku podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają one również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:

 • legalności źródeł pochodzenia kapitału;
 • niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika), który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się również obowiązek przedstawienia:

 • aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego miejsca zamieszkania.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania dokumentów o których mowa powyżej w punkcie 2 i 3, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących legalności źródeł pochodzenia kapitału, niezalegania z należnościami stanowiącymi dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, wniosek powinien zawierać następujące dane/dokumenty dołączone do wniosku:

 • adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów
 • projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów
 • ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności
 • zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu

Termin

6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem urządzania zakładów wzajemnych.

 1. Weryfikacja wymagań

Minister Finansów sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Minister Finansów wzywa podmiot do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, Minister Finansów wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

Termin

6 miesięcy od złożenia wniosku.

 1. Wniesienie opłaty

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W momencie odbioru zezwolenia.

 1. Wydanie zezwolenia

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Minister Finansów podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zezwolenie udzielane jest na 6 lat.

Do zezwolenia dołącza się zatwierdzone regulaminy zakładów.

Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot musi dostarczyć dowód dokonania opłaty za udzielenie zezwolenia.

Podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie gier wzajemnych może wystąpić o przedłużenie określonego w nich terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w zezwoleniu, zezwolenie wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.

Minister Finansów może również odmówić wydania zezwolenia.

Uwaga! Podmiot, który uzyskał zezwolenie podlega obowiązkom określonym w rozdziale 7 (podatek od gier) i rozdziale 8 (sprawozdawczość) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych, które wygasa ze względu na upływ terminu na jaki zostało udzielone, może wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera:

1) nazwę spółki;

2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3) miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:

a) adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,

b) zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów;

4) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń;

5) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i na stronach internetowych, które zostały określone w zezwoleniu.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 50% kwoty bazowej

b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet - 2.000% kwoty bazowej

c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych - 5.000% kwoty bazowej

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2023 r. kwota bazowa wynosi 6565,44 zł.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 6 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Ministra Finansów w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które chcą prowadzić działalność w zakresie prowadzenia kasyna gry na terytorium RP, powinny ustanowić przedstawiciela lub oddział na terytorium RP.

Przedstawiciel:

 • występuje w imieniu i na rzecz spółki, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych
 • posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz spółki
 • reprezentuje spółkę, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier
 • przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie prowadzenia kasyna gry

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

 • osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela

Do przedstawiciela stosuje się odpowiednio warunki określone w sekcji "Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi".

Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:

 • nazwy stron umowy oraz ich adresy
 • adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa wyżej
 • adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotycząca urządzania zakładów wzajemnych
 • zakres upoważnienia wykraczający poza czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela, określone powyżej
 • czas trwania umowy
 • warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą działalności w zakresie urządzania zakładów wzajemnych.

Czy ta strona była przydatna?