Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na urządzanie loterii audioteksowych

Chcesz zorganizować loterię audioteksową? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. O tym jak je zdobyć, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Loterie audioteksowe, to gry losowe, w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audioteksowe mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Działalność w zakresie urządzania loterii audioteksowych wymaga uzyskania zezwolenia, które wydawane jest na wniosek.

Kto może urządzać loterie audioteksowe 

 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub loterii audioteksowych. Spółki te mogą prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonym zezwoleniu, a także zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.

Jakie są wymagania dla podmiotów zamierzających urządzać loterie audiotekstowe

Podmiot ubiegając się o zezwolenie musi udokumentować:

 • legalność źródeł pochodzenia kapitału
 • niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych
 • niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

O zezwolenie na urządzanie loterii audioteksowych mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:

 • regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii audioteksowej podmiot, który uzyskał zezwolenie powinien zagwarantować jej nadzorowanie przez osobę posiadającą świadectwo zawodowe ważne przez cały okres jej trwania.

W przypadku wykorzystywania urządzeń do przeprowadzania losowań zwycięzców, konieczne jest ich uprzednie zarejestrowanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
 • Wniosek należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej będą urządzane i prowadzone gry
 • W przypadku urządzania gry na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej, wniosek należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawiciela
 • W innych przypadkach, gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie loterii audioteksowej

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie loterii audioteksowej wraz z załącznikami, do dyrektora izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej będą urządzane i prowadzone gry.

W przypadku urządzania gry na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby celnej, wniosek należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1) w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:

a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem albo

b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) bankowe gwarancje wypłat nagród;

7) projekt regulaminu loterii;

8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Gwarancje wypłaty nagród zabezpieczają interesy uczestników twojej loterii. Musisz udać się po nie do banku. Gwarancja sprawi, że jeśli z jakichś przyczyn (np. upadłość) nie będziesz w stanie wydać nagród zwycięzcom loterii, ich równowartość wypłaci im bank.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:

 • nazwę loterii
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie
 • zasady prowadzenia loterii
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria
 • czas trwania loterii
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
 • sposób i termin ogłaszania wyników
 • miejsce i termin wydawania wygranych
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
 • wartość puli nagród
 • w przypadku loterii promocyjnej - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumenty dołączone do wniosku powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą należności celnych oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Dokument potwierdzający statut prawny to:
  • w przypadku spółek posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki
  • w przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - odpis umowy lub statutu spółki

Dokumenty dołączane do wniosku na żądanie organu:

W przypadku spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na żądanie organu, właściwego w sprawie wydania zezwolenia, do wniosku o urządzanie loterii audioteksowych, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w ustawie o grach hazardowych:

 • podmiot musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa
 • przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko akcjonariuszom (wspólnikom) posiadającym akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
 • osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • przedstawiciel nie może zalegać z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych oraz z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne

Na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia, do wniosku o urządzenie loterii audioteksowej dołącza się także:

 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza  10% kapitału zakładowego spółki, lub  członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
 • aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.

Termin

2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii.

 1. Urząd weryfikuje wniosek

Dyrektor izby administracji skarbowej sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor izby administracji skarbowej wzywa podmiot wnioskujący do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, dyrektor izby administracji skarbowej wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

 1. Wnieś opłatę

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W momencie odbioru zezwolenia.

 1. Urząd wydaje zezwolenie na prowadzenie loterii audioteksowej

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, dyrektor izby administracji skarbowej podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej. Zezwolenie udzielane jest na okres trwania loterii, nie dłużej jednak niż na 2 lata. Do zezwolenia dołącza się zatwierdzony regulamin loterii.

Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot musi dostarczyć dowód dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.

Dyrektor izby administracji skarbowej może również odmówić wydania zezwolenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera:

1) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

2) nazwę loterii;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;

4) obszar, na którym loteria będzie urządzana;

5) czas urządzania loterii;

6) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2024 rokui kwota bazowa wynosi 7364,30 zł.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji niezgodnej z oczekiwaniem wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Istnieje obowiązek podatkowy w podatku od gier.

Wnioskodawca powinien pamiętać o:

 • zgłoszeniu rozpoczęcia loterii właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej
 • sporządzeniu i przesłaniu właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii, informacji dotyczących przeprowadzonej loterii
 • przedłużeniu terminu rozpoczęcia działalności określonej w zezwoleniu
 • zmianie zezwolenia
 • zatwierdzeniu zmiany regulaminu loterii

Czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela:

Przedstawiciel:

 • występuje w imieniu i na rzecz spółki, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych
 • reprezentuje spółkę, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier
 • przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie urządzania loterii audioteksowych

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

 • osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie

Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:

 • nazwy stron umowy oraz ich adresy
 • adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1
 • adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotycząca działalności w zakresie urządzania loterii audioteksowych
 • zakres upoważnienia wykraczający poza czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela, określone powyżej
 • czas trwania umowy
 • warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą działalności w zakresie urządzania loterii audioteksowych.

Czy ta strona była przydatna?