Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Gdy prowadzisz swój biznes może dojść do sporu miedzy tobą a twoim klientem. Najczęściej takie spory dotyczą rozliczeń finansowych, np. zaległości w zapłacie. Swoje pieniądze możesz odzyskać w sądzie. Jednym ze sposobów jest postępowanie nakazowe. Poniżej dowiesz się na czym ono polega.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy sąd może rozpatrywać sprawę w postępowaniu nakazowym

Jeśli chcesz, żeby sąd rozpoznał twoją sprawę w postępowaniu nakazowym, musisz złożyć pisemny wniosek w pozwie.

Sąd będzie rozpatrywał sprawę w postępowaniu nakazowym, jeśli twoje żądanie wynika np. z dołączonego do pozwu:

 • dokumentu urzędowego (np. aktu notarialnego, wyciągu z ksiąg bankowych),
 • zaakceptowanego przez dłużnika rachunku,
 • wezwania dłużnika do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
 • weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, do których prawdziwości i treści nie ma wątpliwości
 • na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, lub też odsetek w transakcjach handlowych albo rekompensaty, o których mowa w tej ustawie.

Pamiętaj, że prowadzenie sprawy przed sądem wymaga wiedzy w zakresie prawa. Zanim skierujesz sprawę do sądu zastanów się czy samodzielnie sobie poradzisz. Zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników: radców prawnych lub adwokatów.


Słowniczek

Powód – osoba, która wnosi sprawę do sądu np. przedsiębiorca, któremu nie zapłacono za fakturę.

Pozwany – osoba, przeciwko której powód kieruje sprawę do sądu.

Strony postępowania sądowego – powód i pozwany.

Pozew – dokument, który powód składa w sądzie w celu rozpoczęcia postępowania sądowego. W pozwie trzeba dokładnie określić czego i od kogo żądamy.

Wartość przedmiotu sporu – jest to kwota, o którą toczysz spór w sądzie. W przepisach prawa są szczegółowe zasady jak obliczać wartość przedmiotu sporu. Przykładowo do wartości przedmiotu spory nie dolicza się odsetek. Prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu sporu jest bardzo ważne, ponieważ decyduje np. o tym do jakiego sądu możesz skierować sprawę (sąd rejonowy lub okręgowy), albo o wysokości opłaty od pozwu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Najlepiej zabezpieczysz swoje interesy, gdy wniesiesz pozew przed przedawnieniem się roszczenia.

Co prawda przedawnienie roszczenia nie powoduje jego automatycznego wygaśnięcia - wierzyciel wciąż może go dochodzić, na przykład w postępowaniu cywilnym, jednak dłużnik może się uchylić od zaspokojenia takiego roszczenia podnosząc zarzut przedawnienia. To go nie zwolni od świadczenia, ale spowoduje, że może się skutecznie uchylić od zapłaty. W praktyce po upływie terminu przedawnienia dochodzenie roszczeń może być niemożliwe.

Sprawdź terminy przedawnienie roszczeń:

roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

3 lata

roszczenia o świadczenia okresowe, na przykład z umowy najmu

3 lata

inne roszczenia

6 lat

Pamiętaj! Bieg przedawnienia może być przerwany. Przerwę powoduje:

 • każda czynność przed sądem (lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju) albo
 • każda czynność przed sądem polubownym – przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia albo
 • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, albo
 • wszczęcie mediacji.

Ważne! Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy okręgowe
 • sądy rejonowe

Zanim skierujesz sprawę do sądu, musisz ustalić jego właściwość miejscową i rzeczową.

Sądem właściwym miejscowo jest sąd, który może rozpatrzyć twoją sprawę z uwagi na swój terytorialny zasięg. Najczęściej jest to sąd, w którego okręgu pozwany (np. dłużnik) mieszka.

Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy lub okręgowy, który może zająć się  twoją sprawą. O właściwości rzeczowej decyduje przedmiot konkretnej sprawy. Przykładowo sprawę o prawa majątkowe (np. zapłatę za zaległą fakturę), w której wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł w pierwszej instancji trzeba kierować do sądu okręgowego. Pozostałe sprawy o zapłatę rozpoznaje najczęściej sąd rejonowy.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż pozew do sądu

Jeżeli w twoim pozwie są braki formalne lub jeżeli nie zapłacisz opłaty od pozwu, przewodniczący wezwie cię do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia pozwu w ciągu tygodnia. Jeśli tego nie zrobisz, sąd zwróci ci pozew.

Dokumenty

Pobierz:
Informacja dodatkowa

Pozew, tak jak każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.

Pozew (pierwsze pismo w sprawie) zawiera też:

 1. opis przedmiot sporu;
 2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Pozew musi też zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 3. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Dodatkowo pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli w swoim pozwie powołujesz się na dokumenty (np. umowy, faktury), dołącz je do pozwu w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii. Pamiętaj, że jeśli zażąda tego twój przeciwnik, to będziesz musiał przedstawić oryginały tych dokumentów.

Do pozwu dołącz jego odpis (lub odpisy – tyle, ilu jest pozwanych) wraz z odpisami wszystkich załączników, jak też pełnomocnictwo, albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pozew wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. W tej sytuacji, do pozwu dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Termin

Najlepiej zabezpieczysz swoje interesy, gdy wniesiesz pozew przed przedawnieniem się roszczenia.

Co prawda przedawnienie roszczenia nie powoduje jego automatycznego wygaśnięcia - wierzyciel wciąż może go dochodzić, na przykład w postępowaniu cywilnym, jednak dłużnik może się uchylić od zaspokojenia takiego roszczenia podnosząc zarzut przedawnienia. To go nie zwolni od świadczenia, ale spowoduje, że może się skutecznie uchylić od zapłaty. W praktyce po upływie terminu przedawnienia dochodzenie roszczeń może być niemożliwe.

Sprawdź terminy przedawnienie roszczeń:

roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

3 lata

roszczenia o świadczenia okresowe, na przykład z umowy najmu

3 lata

inne roszczenia

6 lat

Pamiętaj! Bieg przedawnienia może być przerwany. Przerwę powoduje:

 • każda czynność przed sądem (lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju) albo
 • każda czynność przed sądem polubownym – przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia albo
 • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, albo
 • wszczęcie mediacji.

Ważne! Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

 1. Sąd wyda nakaz zapłaty

Odpis nakazu zapłaty otrzymuje powód i pozwany.

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. Prawomocny nakaz zapłaty wydany na podstawie papierów wartościowych w postaci weksla lub czeku jest tytułem egzekucyjnym.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Termin wydania i doręczenia nakazu zapłaty stronom jest uzależniony od liczby spraw wpływających do danego sądu.

 1. Rozprawa w sądzie

W sytuacji, gdy sąd nie wyda nakazu zapłaty, albo pozwany skutecznie wniesie zarzuty, zostanie wyznaczona rozprawa.

Rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony – najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą wskazywać podstawy prawne swoich żądań i wniosków.

Każda ze stron wypowiada się co do twierdzeń strony przeciwnej. Dodatkowo rozprawa obejmuje, w zależności od okoliczności, postępowanie dowodowe.

Termin

Termin rozprawy wyznacza przewodniczący.

 1. Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok. Sąd w wyroku w całości lub w części utrzymuje w mocy nakaz zapłaty albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu. Sąd może również uchylić nakaz zapłaty i odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie.

Jeżeli zależy ci na poznaniu szczegółowego uzasadnienia wyroku, złóż pisemny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Taki wniosek trzeba złożyć w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Pozew trzeba opłacić, ponieważ bez opłaty sąd nie wykona żadnej czynności. To, ile zapłacisz zależy od tego, czego dotyczy twoja sprawa. W postępowaniu nakazowym trzeba zapłacić 1/4 opłaty sądowej, która uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, na przykład kwoty której zapłaty dochodzisz. Opłata nie może być niższa niż 30 zł. Opłatę zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Wysokość opłaty sądowej według wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł - w kwocie 30 zł;
 • ponad 500 zł do 1500 zł - w kwocie 100 zł;
 • ponad 1500 zł do 4000 zł - w kwocie 200 zł;
 • ponad 4000 zł do 7500 zł - w kwocie 400 zł;
 • ponad 7500 zł do 10 000 zł - w kwocie 500 zł;
 • ponad 10 000 zł do 15 000 zł - w kwocie 750 zł;
 • ponad 15 000 zł do 20 000 zł - w kwocie 1000 zł.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 zł,  opłata sądowa wynosi 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł. 

Przykład: Jeśli domagasz się zapłaty za zaległą fakturę na kwotę 20 000 zł, to opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wyniesie 250 zł (1/4 x 1000 zł). 

Jeżeli pozwany przegra sprawę, to będzie on zobowiązany zwrócić ci koszty poniesione na skierowanie sprawy do sądu.

Zwolnienie od kosztów sądowych
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu złóż przed sadem oświadczenie, z którego będzie wynikać, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych dołącz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządź na wzorze, który dostaniesz w sądzie. Zobacz wzór takiego oświadczenia.

Ile będziesz czekać

Nie można powiedzieć ile dokładnie będzie trwała twoja sprawa w sądzie. Sąd stara się żeby sprawę zakończyć jak najszybciej (na pierwszym posiedzeniu). O to, żeby postępowanie sądowe nie było przewlekane muszą dbać również strony postępowania.

To, ile konkretnie będzie trwała twoja sprawa, zależy od tego jak jest skomplikowana, ile trzeba przeprowadzić dowodów (np. zeznań świadków), czy wymaga przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, itd.

Jak możesz się odwołać

Od wyroku sądu pierwszej instancji możesz złożyć apelację do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli nie złożysz wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, to termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do złożenia takiego wniosku.

Warto wiedzieć

Skarga kasacyjna

Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku może przysługiwać skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna nie przysługuje od wszystkich wyroków. Przykładowo, skargi nie można składać w sprawach o prawa majątkowe (np. zapłatę zaległej faktury), w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł.

Pamiętaj, że w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązkowo musisz być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli po wydaniu prawomocnego wyroku twój dłużnik nadal nie zapłaci zaległych pieniędzy, możesz skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Na początek uzyskaj tytuł wykonawczy. Później możesz przekazać sprawę do komornika.

Czy ta strona była przydatna?