Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Chcesz opiekować się małymi dziećmi? Otwórz prywatny żłobek lub klub dziecięcy. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć wniosek załóż konto na portalu Emp@tia. Następnie w module e-Wnioski:

 • wybierz opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3
 • wybierz wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • wybierz gminę do której składasz wniosek.
 • wypełnij wniosek wymaganymi danymi
 • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź Profilem Zaufanym

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych musisz zarejestrować firmę oraz mieć odpowiedni lokal, który spełnia wymogi sanitarne i przeciwpożarowe.

Ponadto, nie możesz mieć zakazu wykonywania działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek wyślij online do urzędu miasta lub gminy, na terenie której chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Za wpis do rejestru trzeba zapłacić. Wysokość opłaty ustala rada gminy w swojej uchwale. Opłata nie może być wyższa niż 1000 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
4) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych:
- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku (w przypadku żłobków),
lub
- pozytywna opinią wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym (w przypadku klubów dziecięcych).
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja określa w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opinia określa w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku decyzję sanepidu potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych, jeśli chcesz wpisać żłobek do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dołącz opinię wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych, jeśli chcesz wpisać klub dziecięcy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie składasz jeśli jesteś osobą fizyczną.

Pamiętaj, że urząd w celu sprawdzenia danych jakie wpisałeś we wniosku może od ciebie żądać:

 • odpisu z rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Przedstawienie tych dokumentów nie jest konieczne, gdy urząd może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, lub dane te są mu znane z urzędu, albo są możliwe do ustalenia na podstawie danych, które urząd posiada.

Termin

Przed rozpoczęciem prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

W przypadku braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz za wpis do rejestru, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek lub pozostawi bez rozpatrzenia.

Termin

W ciągu 7 dni.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru i wyda zaświadczenie o wpisie

Urząd sprawdzi czy:

 • spełniasz warunki wymagane do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz
 • nie masz orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to urząd wpisze twój żłobek lub klub dziecięcy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po wpisie otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeśli nie spełniasz wymogów, albo masz zakaz wykonywania działalności, to urząd nie wpisze twojego żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru. Dostaniesz wówczas decyzję o odmowie wpisu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zaświadczenie o wpisie dostaniesz od razu, lub najpóźniej w ciągu 7 dni po wpisie.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala urząd. Dowiedz się w swoim urzędzie ile zapłacisz.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.


Uwaga

Jeśli urząd nie wpiszę twojego żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru, a od dnia wpłynięcia do urzędu wniosku o wpis upłynęło 14 dni, to po tym czasie możesz rozpocząć prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru możesz się odwołać. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu gminy, który odmówił ci wpisu.

Czy ta strona była przydatna?