Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Chcesz wytwarzać biogaz rolniczy, energię elektryczną z biogazu rolniczego lub biometan z biogazu rolniczego? Musisz najpierw uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek do KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Biogazownią rolniczą jest instalacja odnawialnego źródła energii służąca do wytwarzania biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ciepła z biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego;

O wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 • posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego
 • dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej, a także dokumentami potwierdzającymi spełnienie tego obowiązku.

Podmiot składający wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

O wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego może ubiegać się podmiot uprawniony do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, spełniających następujące warunki:

 • jest osobą fizyczną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo osobą prawną, który w ramach działalności rolniczej prowadzi gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej
 • jest osobą fizyczną, o której mowa w pkt 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiot wykonywanej działalnosci gospodarczej obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego
 • jest grupą producentów rolnych uznaną albo organizacją producentów
 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów rolno spożywczych, ich składowania lub konfekcjonowania, wpisany do centralnego rejestru podmiotów działających na rynku artykółów rolno-spożywczych
 • jest producentem wina, który wyrabia wino lub moszcz z winogron pozyskanych wyłącznie z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • jest spółdzielnią energetyczną, spółdzielnią w rozumieniu albo spółdzielnią rolników
 • jest jednoską systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • jest koordynatorem klastra energii wskazanych w pkt 1-7, działający na obszarze działania tego klastra energii
 • jest spółkę handlową, w której akcje lub udziały posiada przynajmniej jeden z podmiotów wskazanych w pkt 1-6.

Aktualny rejestr wytwórców bigazu rolniczego publikowany jest na stronie internetowej KOWR.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
 • oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku oraz oświadczeń

W przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego,
 • wytwórcę wykreślono z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do przedmiotowego rejestru

- organ prowadzący rejestr w drodze decyzji administracyjnej odmawia dokonania wpisu do rejestru.

W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, organ przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku. Dyrektor Generalny KOWR sprawdza zgodność złożonych dokumentów oraz bada czy wniosek wraz z oświadczeniami są poprawnie wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby.

W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku lub oświadczeniach braków formalno-prawnych, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie przesyła do wytwórcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia wpływu do KOWR w Warszawie uzupełnionego wniosku lub jego załączników. Wniosek lub oświadczenia powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy wytwórca:

 • nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku lub w oświadczeniach z zachowaniem 7-dniowego terminu, bądź
 • mimo terminowego uzupełnienia braków formalno-prawnych, wniosek lub oświadczenia nadal nie spełniają wymogów, lub
 • przedsiębiorca nie dołączy oświadczeń wymaganych do wniosku.

Dyrektor Generalny KOWR pozostawi wniosek bez rozpoznania (informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania).

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej, organ prowadzący postępowanie przesyła stosowną informację do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

 1. Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

W przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu, opłata skarbowa została wpłacona, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione w wymaganym terminie, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR w Warszawie poprawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Wytwórca jest uprawniony w zakresie określonym w zaświadczeniu, do wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku wraz z oświadczeniami, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, wytwórca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zawierający oczywiste błędy lub niezgodność ze stanem faktycznym.

Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdyvwydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub, gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Dyrektor Generalny KOWR wykreślił wytwórcę z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 30 ust. 1, tj.:

 • z powodu złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym:
  • oświadczenia wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego
  • oświadczenia wytwórcy biogazu rolniczego stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego
 • posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w warunkach wyjściowych w zakresie dokumentów, które wytwórca powinien posiadać
 • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie, tj.:
  • nieposiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego
  • nieposiadania odpowiednich obiektów i instalacji, w tym urządzeń technicznych spełniających wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiających wykonywanie tej działalności gospodarczej
  • nieprzekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdań kwartalnych w terminie 45 dni od zakończenia kwartału
 • naruszenia obowiązku:
  • wykorzystywania do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego wyłącznie substratów wymienionych w warunkach wyjściowych
  • prowadzenia i posiadania dokumentacji, określonej w warunkach wyjściowych.

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o zmianach dokonanych w rejestrze

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian.

Dyrektor Generalny KOWR jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu w rejestrze, informacji objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia, znaku sprawy i numeru dokumentu.

Termin

W ciągu 7 dni od dnia wpisu do rejestru.

Ile zapłacisz

616 zł – opłata za wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową z wpis wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, że to opłata za wpis do rejestru wytwórców biokomponentów.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru wytwórców, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR.

Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w przypadku wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru wytwórców biogazu rolniczego zostały opisane w dokumencie pt.: „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru, wytwórcy zobowiązani są do:

 • wykorzystywania do produkcji biogazu rolniczego wyłącznie substratów wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:
  • surowców rolniczych
  • produktów ubocznych rolnictwa
  • płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych
  • produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej
  • biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne
  • osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków
 • prowadzenia dokumentacji obejmującej informacje dotyczące odpowiednio:
  • ilości i rodzajów wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego
  • łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanej w inny sposób
  • ilości energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym
  • ilości energii elektrycznej sprzedanej, w tym ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z biogazu rolniczego i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
  • ilości produktu ubocznego powstałego w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego
  • ilości zakupionego biogazu rolniczego oraz danych podmiotu, od którego został zakupiony biogaz rolniczy
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo biogazu rolniczego w danej instalacji odnawialnego źródła energii lub datę modernizacji tej instalacji odpowiednio,
 • przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału, sprawozdań kwartalnych na formularzach udostępnianych przez KOWR,
 • informowania Dyrektora Generalnego KOWR o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności.

Czy ta strona była przydatna?