Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Chcesz wytwarzać biogaz rolniczy lub prąd z niego? Musisz najpierw uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Elektroniczna skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w zakresie: PKD 35.21.Z lub 35.11.Z.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

 • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
 • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja

jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego.

Za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

O wpis do ww. rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego,
 • dysponują odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej, przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa, np. przelew), przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od KOWR zwrotu oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej wniesienia, Dyrektor Generalny KOWR nie dokona czynności urzędowej, wówczas na podstawie wniosku skierowanego do do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, może zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości lub części.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku oraz oświadczeń

W przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego,
 • wytwórcę wykreślono z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do przedmiotowego rejestru

- organ prowadzący rejestr w drodze decyzji administracyjnej odmawia dokonania wpisu do rejestru.

W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, organ przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku. Dyrektor Generalny KOWR sprawdza zgodność złożonych dokumentów oraz bada czy wniosek wraz z oświadczeniami są poprawnie wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby.

W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku lub oświadczeniach braków formalno-prawnych, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie przesyła do wytwórcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia wpływu do KOWR w Warszawie uzupełnionego wniosku lub jego załączników. Wniosek lub oświadczenia powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy wytwórca:

 • nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku lub w oświadczeniach z zachowaniem 7-dniowego terminu, bądź
 • mimo terminowego uzupełnienia braków formalno-prawnych, wniosek lub oświadczenia nadal nie spełniają wymogów, lub
 • przedsiębiorca nie dołączy oświadczeń wymaganych do wniosku.

Dyrektor Generalny KOWR pozostawi wniosek bez rozpoznania (informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania).

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej, organ prowadzący postępowanie przesyła stosowną informację do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

 1. Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

W przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu, opłata skarbowa została wpłacona, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione w wymaganym terminie, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR w Warszawie poprawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Wytwórca jest uprawniony w zakresie określonym w zaświadczeniu, do wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku wraz z oświadczeniami, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, wytwórca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zawierający oczywiste błędy lub niezgodność ze stanem faktycznym.

Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdyvwydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub, gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Dyrektor Generalny KOWR wykreślił wytwórcę z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 30 ust. 1, tj.:

 • z powodu złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym:
  • oświadczenia wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
  • oświadczenia wytwórcy biogazu rolniczego stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
 • posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w warunkach wyjściowych w zakresie dokumentów, które wytwórca powinien posiadać
 • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie, tj.:
  • nieposiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego
  • nieposiadania odpowiednich obiektów i instalacji, w tym urządzeń technicznych spełniających wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiających wykonywanie tej działalności gospodarczej
  • nieprzekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdań kwartalnych w terminie 45 dni od zakończenia kwartału,
 • naruszenia obowiązku:
  • wykorzystywania do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego wyłącznie substratów wymienionych w warunkach wyjściowych
  • prowadzenia i posiadania dokumentacji, określonej w warunkach wyjściowych.

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o zmianach dokonanych w rejestrze

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian.

Dyrektor Generalny KOWR jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu w rejestrze, informacji objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia, znaku sprawy i numeru dokumentu.

Termin

W ciągu 7 dni od dnia wpisu do rejestru.

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika z dopiskiem: "Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego".

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru wytwórców, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR (na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w przypadku wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru wytwórców biogazu rolniczego zostały opisane w dokumencie pt.: „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru, wytwórcy zobowiązani są do:

 • wykorzystywania do produkcji biogazu rolniczego wyłącznie substratów wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:
  • surowców rolniczych
  • produktów ubocznych rolnictwa
  • płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych
  • produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej
  • biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne
  • osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków
 • prowadzenia dokumentacji obejmującej informacje dotyczące odpowiednio:
  • ilości i rodzajów wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego
  • łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanej w inny sposób
  • ilości energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym
  • ilości energii elektrycznej sprzedanej, w tym ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z biogazu rolniczego i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
  • ilości produktu ubocznego powstałego w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego
  • ilości zakupionego biogazu rolniczego oraz danych podmiotu, od którego został zakupiony biogaz rolniczy
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo biogazu rolniczego w danej instalacji odnawialnego źródła energii lub datę modernizacji tej instalacji odpowiednio,
 • przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału, sprawozdań kwartalnych na formularzach udostępnianych przez KOWR,
 • informowania Dyrektora Generalnego KOWR o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności.

Czy ta strona była przydatna?