Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru operatorów pocztowych

Chcesz świadczyć usługi pocztowe? Najpierw musisz uzyskać wpis do rejestru operatorów pocztowych. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru

Działalność pocztowa, czyli świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym, jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru operatorów pocztowych.

Rejestr prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  (UKE).

Przejdź do strony UKE, jeśli chcesz się zapoznać z:

Jakie są wymagania dla operatora pocztowego

Twoja firma zostanie wpisana do rejestru operatorów pocztowych pod warunkiem, że:

 • zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej
 • zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego
 • posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych
 • nie zostałeś prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
 • zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Jaka działalność pocztowa nie wymaga wpisu do rejestru

Nie musisz uzyskiwać wpisu do rejestru, jeśli twoja firma prowadzi działalność:

 • pocztową polegającą na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych
 • wykonywaną przez agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z operatorem  pocztowym
 • pocztową wykonywaną przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru operatorów pocztowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej.

Wniosek przedsiębiorcy o wpis do rejestru zawiera:

 • firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej
 • oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa
 • przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej
 • imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE
 • w przypadku spółek handlowych:
  • imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów
  • imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki
  • informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru:
   • informację o numerze ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz
   • informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową – imię i nazwisko oraz informacje o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

W oświadczeniu przedsiębiorca zamieszcza również:

 • firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Jeżeli twój wniosek lub oświadczenie zawiera braki formalne lub merytoryczne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), UKE wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Jeśli w podanym terminie nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

 1. Prezes UKE wpisze twoją firmę do rejestru operatorów pocztowych

Jeśli twój wniosek będzie kompletny, a twoja firma spełnia wszystkie wymogi, Prezes UKE wpisze ją do rejestru operatorów pocztowych.

Prezes UKE odmówi wpisu do rejestru, jeśli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące tobie, jako przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • twoja firma została wykreślona z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez UKE terminie
  • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Rejestr operatorów pocztowych zawiera:

 • numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu
 • firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej
 • oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na które jest wymagany wpis do rejestru
 • obszar wykonywanej działalności pocztowej
 • informacje o zmianie danych dotyczących przedsiębiorcy i jego działalności, jak również o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Prezes UKE wpisze twoją firmę do rejestru w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Uwaga! Możesz rozpocząć działalność jako operator pocztowy, jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni. Nie dotyczy to przypadku, gdy UKE wezwał cię do uzupełnienia wniosku nie później niż przed upływem 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do rozpoczęcia działalności bez wpisu, zawiadom o tym na piśmie Prezesa UKE.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, możesz:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skargę do WSA złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie udzielenia ci zezwolenia albo decyzji utrzymującej w mocy poprzednią decyzję.

Warto wiedzieć

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty

Przedsiębiorca wpisany do rejestru operatorów pocztowych musi przechowywać dokumenty, niezbędne dla wykazania spełnienia warunków wykonywania tej działalności, przez okres wykonywanej działalności pocztowej.

Co grozi za wykonywanie działalności pocztowej bez rejestracji

Za wykonywanie działalność pocztowej przez przedsiębiorcę bez wymaganego wpisu do rejestru albo wykonywanie działalności operatora pocztowego niezgodnie z wymogami ustawy Prawo pocztowe, Prezes UKE może nałożyć wysokie kary pieniężne przewidziane ustawą.

Czy ta strona była przydatna?