Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru operatorów pocztowych

Chcesz świadczyć usługi pocztowe? Taka działalność wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Poniżej dowiesz się jak uzyskać wpis do rejestru.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i podlega wpisowi do rejestru operatorów pocztowych.

Wymagania dla operatora pocztowego

Działalność pocztową podlegającą obowiązkowi wpisu do rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który:

 • zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej
 • zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego
 • posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych
 • nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu

Jaka działalność pocztowa nie wymaga wpisu do rejestru

Nie wymaga wpisu do rejestru:

 • działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych
 • działalność wykonywana przez agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z operatorem  pocztowym
 • działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru operatorów pocztowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej.

Wniosek przedsiębiorcy o wpis do rejestru zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa;

5) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej;

6) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE;

7) w przypadku spółek handlowych:

a) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów,

b) imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki,

c) informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru:

- informację o numerze ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz

- informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową - imię i nazwisko oraz informacje o których mowa w pkt 7 lit. c.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.".

W oświadczeniu przedsiębiorca zamieszcza również:

 1. firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Jeżeli twój wniosek lub oświadczenie zawiera braki formalne lub merytoryczne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), UKE wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Jeśli w podanym terminie nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

 1. Wpis do rejestru operatorów pocztowych

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru operatorów pocztowych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego i poprawnego wniosku.

Prezes UKE odmówi wpisu do rejestru, gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym;
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez UKE terminie;
  • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Rejestr operatorów pocztowych zawiera:

1) numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu;

2) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na które jest wymagany wpis do rejestru;

5) obszar wykonywanej działalności pocztowej;

6) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2-5, jak również o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej.

Uwaga

Jeżeli  Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, gdy UKE wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Ile zapłacisz

412 zł

Obowiązek wniesienia opłaty za dokonanie wpisu powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową zapłać na wskazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konto z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE”.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Zobacz rejestr operatorów pocztowych.

Zwrot opłaty skarbowej

Jeśli zapłacisz opłatę, a nie zostaniesz wpisany do rejestru, złóż wniosek o jej zwrot.

Przechowywanie dokumentów

Przedsiębiorca wpisany do rejestru operatorów pocztowych jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej działalności pocztowej, dokumenty niezbędne dla wykazania spełnienia warunków wykonywania tej działalności.

Kary

Za wykonywanie działalność pocztowej przez przedsiębiorcę bez wymaganego wpisu do rejestru albo wykonywanie działalności operatora pocztowego niezgodnie z wymogami ustawy Prawo pocztowe, Prezes UKE może nałożyć wysokie kary pieniężne przewidziane ustawą.

Czy ta strona była przydatna?