Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych lub analogowych

Chcesz prowadzić działalność, w którym będziesz instalować, naprawiać, przeglądać i sprawdzać tachografy cyfrowe lub analogowe? Zacznij do złożenia wniosku o zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, przeglądów, sprawdzania lub napraw tachografów cyfrowych lub analogowych może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada uprawnienie do sprawdzania tachografów
 • posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji, przeglądów, sprawdzania lub napraw tachografów
 • nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu
 • nie jest zależny od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy i nie jest uprawniony do reprezentowania tego podmiotu oraz nie wykonuje czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów polegającego na braku bezstronności i niezależności tego podmiotu
 • nie prowadzi działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko:
  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • wymiarowi sprawiedliwości
  • porządkowi publicznemu
  • ochronie informacji
  • wiarygodności dokumentów
  • mieniu lub obrotowi gospodarczemu (gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy członków zarządu tej spółki)
 • posiada opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD MIAR ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia

Wypełnij wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych lub analogowych

Dokumenty

 1. Do wniosku dołącz podpisane oświadczenia

Podpisz oświadczenia o:

 • niekaralności
 • o nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych
 • o nieprowadzeniu działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów
 • o zatrudnianiu technika lub techników.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Do wniosku i oświadczeń dołącz wykaz urządzeń oraz opis procedur

1) wykaz posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw, odpowiednio w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych;

2) opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności określający sposób:

 • używania kart warsztatowych i ich zabezpieczania oraz zachowania bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,
 • ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania materiałów i wyposażenia używanego do nakładania zabezpieczeń oraz sprawowania kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
 • wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zgodnie z zakresem wnioskowanej działalności, w tym w zakresie:
 • metod sprawdzania,
 • stosowania przyrządów pomiarowych i spełniania wymagań określonych dla tych przyrządów,
 • szacowania niepewności pomiarów,
 • przechowywania danych pobranych z kart warsztatowych,
 • pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych, ich przechowywania i przekazywania,
 • zapewnienia bezstronności i niezależności od podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi, oraz braku konfliktu interesów z tymi podmiotami,
 • organizacji kontroli wewnętrznej,
 • uregulowania zakresu uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Dokumenty

 1. Wyślij wniosek

Skompletowaną i podpisaną dokumentację wyślij na adres GUM:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

 1. Urząd wyda zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądu lub napraw tachografów

Po pozytywnym rozpatrzeniu przysłanej dokumentacji otrzymasz listowne powiadomienie z wydanym zezwoleniem oraz z numerem rachunku bankowego Głównego Urzędu Miar, na który należy wpłacić podaną w piśmie kwotę w ciągu 14 dni od odebrania wiadomości. Decyzja będzie prawomocna w 15 dzień od odebrania zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności związanych z tachografami analogowymi, cyfrowymi, analogowymi i cyfrowymi Kwota                
Instalacja tachografów 10 000 zł
Instalacja i sprawdzanie tachografów 12 000 zł
Instalacja, sprawdzanie, przegląd lub naprawa tachografów 15 000 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wydania zezwolenia, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Główny Urząd Miar (GUM) przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym wydano zezwolenie na instalację, sprawdzanie, przeglądy lub naprawę tachografów cyfrowych lub analogowych. W trakcie kontroli sprawdza się m.in. prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz prawidłowość sprawdzania tachografów.

Przedsiębiorca prowadzący warsztat musi:

 • posiadać dokumentację umożliwiającą stwierdzenie zgodności instalowanych lub sprawdzanych tachografów z homologowanym typem oraz wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 i aktach wykonawczych do tego rozporządzenia
 • prowadzić dokumentację wykonywanych czynności związanych  instalacją, sprawdzaniem, przeglądem lub naprawą tachografów
 • zapewnić wykonywanie instalacji, sprawdzania, przeglądu lub naprawy tachografów analogowych lub cyfrowych wyłącznie przez technika warsztatu
 • prowadzić działalność z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa tachografów
 • przechowywać dane pobrane z tachografu i przekazywać je ich właścicielom
 • zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa przechowywania kart warsztatowych
 • umożliwiać przeprowadzenie audytu lub kontroli
 • używać kart warsztatowych w miejscu świadczenia usług i zgodnie z ich zakresem
 • posiadać urządzenia niezbędne do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw oraz zapewnić technikom warsztatu dostęp do tych urządzeń
 • nie podejmować działalności dot. przewozów drogowy pojazdem, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, podmiotem zależnym od tego podmiotu, osobą uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu oraz nie wykonuje czynności na rzecz tego podmiotu, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów, polegającego na braku bezstronności i niezależności od tego podmiotu
 • prowadzić działalność w sposób niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi
 • nie prowadzić działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów, zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 oraz załączniku 1C do rozporządzenia (UE) 2016/799

Dokumentację wykonywanych czynności przedsiębiorca:

 • przechowuje przez co najmniej 4 lata od dnia wykonania czynności
 • udostępnia, na żądanie, organom administracji miar oraz uprawnionym podmiotom
 • przekazuje w całości właściwemu terytorialnie organowi administracji miar w terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji działalności albo wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia

Zmiana wymogów

Nastąpiła zmiana w zakresie spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących wydania zezwolenia? Należy poinformować o tym GUM w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Więcej informacji znajdziesz nawww.gum.gov.pl

Czy ta strona była przydatna?