Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Instruktor nauki jazdy – wpis do ewidencji

Jeśli chcesz szkolić kursantów, zadbaj o uzyskanie odpowiednich uprawnień instruktorskich. Koniecznie postaraj się o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Jest to niezbędny warunek. Dzięki temu osoby uczestniczące w szkoleniu na kierowców będą miały ważne zaświadczenia po jego ukończeniu. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Instruktor nauki jazdy jest uprawniony do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. Uprawniony jest również do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy.

2. W celu uzyskania uprawienia instruktora nauki jazdy należy:
1) posiadać prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) posiadać prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3) posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4) posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5) ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców; kursy prowadzą ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego spełniające dodatkowe wymagania oraz podmioty wykonujące przewozy tramwajem - w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Ponadto kursy te prowadzą jednostki wojskowe - w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki organizacyjne służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb. Kursy mogą być prowadzone w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Po kursie następuje egzamin końcowy oraz wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie. Szczegółowe Informacje dotyczące szkolenia instruktorów nauki jazdy określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;
6) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; egzamin składa się z trzech części: (1) z testu sprawdzającego wiedzę z psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, i bezpieczeństwa ruchu drogowego, (2) z pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych oraz (3) z umiejętności prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym lub w ruchu drogowym przy użyciu odpowiedniego pojazdu zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami. Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje osoba, która uzyska pozytywny wynik z trzech części egzaminu. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dla kandydatów na wykładowców określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji;
7) posiadać zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

3. Instruktor nauki jazdy może rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień poprzez ukończenie kursu uzupełniającego i złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącza się:

1. aktualną fotografię o wymiarze 35 x 45 mm,

2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora - jeżeli jest wymagane przed dany urząd,

3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora - jeżeli jest wymagane przed dany urząd,

4. zaświadczenie o posiadaniu przez określony czas odpowiedniej kategorii prawa jazdy,

5. zaświadczenie o niekaralności - jeżeli jest wymagane przed dany urząd,

6. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/kursu uzupełniającego dla instruktorów - jeżeli jest wymagane przed dany urząd,

7. dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Właściwy organ weryfikuje złożony wniosek i załączone do niego dokumenty. W przypadku stwierdzenia braków wzywa do ich uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Właściwy organ kwalifikuje wnioskodawcę na egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę.

 1. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Na podstawie informacji od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, starosta (albo prezydent na prawach powiatu) wpisuje do ewidencji instruktorów, w drodze decyzji administracyjnej, osobę spełniającą wymagania, nadaje instruktorowi numer ewidencyjny oraz wydaje legitymację instruktora.

Jeżeli osoba nie spełnia wymagań określonych w ustawie lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, starosta (albo prezydent miast na prawach powiatu) odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do ewidencji instruktorów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

50 zł

Opłata za wpis do ewidencji.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem właściwego starosty bądź prezydenta.

Możliwa jest również rezygnacja ze składania odwołania od decyzji. Aby to zrobić, należy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Kiedy urząd otrzyma oświadczenie, decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Instruktor nauki jazdy jest obowiązany:

 • przekazywać staroście (albo prezydentowi miasta na prawach powiatu):

– numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

– informację o zmianie danych zawartych w ewidencji instruktorów nauki jazdy, w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

 • corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego;
 • do dnia 7 stycznia każdego roku, przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
 • rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
 • poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
 • posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

Obowiązek uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych nie dotyczy instruktora nauki jazdy, który uzyskał po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłby obowiązany uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku instruktora, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście, w terminie do dnia 7 stycznia, zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Czy ta strona była przydatna?