Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do uznania kwalifikacji w państwach UE

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 19a pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, okręgowa rada okręgowej izby inżynierów budownictwa (właściwa, ze względu na przynależność członka) wydaje członkom izby zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie to jest wymagane, m. in. w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się w państwie członkowskim (w rozumieniu art. 4a wyżej wymienionej ustawy o samorządach zawodowych) o uznanie kwalifikacji lub chce świadczyć usługi transgraniczne. Wniosek o wydanie przedmiotowego zaświadczenia powinien zawierać dokładne dane adresowe i osobowe wnioskodawcy oraz numer członkowski lub numer ewidencyjny uprawnień i należy go złożyć we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć do izby, której jest się członkiem. Wniosek powinien zawierać dane adresowe, a także numer członkowski oraz numer ewidencyjny uprawnień. Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku podaj:

 • fakty lub stan faktyczny, które mają być urzędowo potwierdzone, oraz
 • dlaczego ubiegasz się o to zaświadczenie;
  • określić przepis, z którego wynika, że konieczne jest urzędowe potwierdzenie tych faktów lub stanu prawnego albo,
  • uprawdopodobnić swój interes prawny.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek powinien zawierać dane adresowe, a także numer członkowski oraz numer ewidencyjny uprawnień.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalnej. Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wniosek zawierający kompletne informacje niezbędne do wydania zaświadczenia (pełne dane adresowe i osobowe).

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 K.p.a.).

 1. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Organ dokonuje oceny merytorycznej i sprawdza, czy kandydat posiada kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. Okręgowa rada okręgowej izby inżynierów budownictwa wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada stosownych kwalifikacji, to organ właściwy wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie).

Dokumenty

Termin

7 dni

Ile zapłacisz

17,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca może złożyć na nie zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?