Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inżynier budownictwa, technik budownictwa – wznowienie członkostwa w izbie inżynierów budownictwa

Zakończenie okresu zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Osoba, która zawiesiła swoje członkostwo w okręgowej izbie inżynierów budownictwa (procedura: Wniosek o zawieszenie w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa wskutek czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie) może ubiegać się o zakończenie okresu zawieszenia. W tym celu, do okręgowej izby inżynierów, w której zawiesiło się swoje członkostwo, należy złożyć wniosek o zakończenie zawieszenia. Wniosek powinien zawierać dokładne dane adresowe, numer wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

2. Osoba, która zawiesiła swoje członkostwo w izbie inżynierów budownictwa:

 • ma zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • nie otrzyma zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz ma zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
 • utraciła czynne i bierne prawo wyborcze, a także wygaszony został jej mandat delegata na krajowy i okręgowy zjazd oraz mandat do pełnienia funkcji w organach izby.

3. Uchwała w sprawie zakończenia zawieszenia wnioskodawcy w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, lub też w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy.

4. Zakończenie zawieszenia jest możliwe po:

 • złożeniu wniosku członka izby,
 • opłaceniu zaległych składek członkowskich w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
 • dokonaniu opłaty za członkostwo w okręgowej izbie w wysokości 174,00 zł (za pół roku) albo 348,00 zł (za rok),
 • dokonaniu wpłaty na działalność Krajowej Izby w wysokości 72,00 zł,
 • przedstawieniu polisy ubezpieczenia OC albo wniesieniu opłaty na ubezpieczenie OC (w przypadku korzystania ze zbiorowego ubezpieczenia OC),
 • wydaniu ostatecznej uchwały okręgowej rady izby.

Osoba, która ubiega się o zakończenie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa zobowiązana jest do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 29,00 zł za każdy miesiąc. Składkę należy wnieść z góry za pół roku w wysokości 174,00 zł, lub za rok w wysokości 348,00 zł, na rachunek bankowy właściwej izby inżynierów budownictwa. Z góry należy także uregulować składkę członkowską na działalność Krajowej Izby, która wynosi 72,00 zł za rok. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Krajową Izbę dla każdego członka (w okresie zawieszenia nie ulegają zmianie numery kont).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o zakończenie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa należy złożyć do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające jednoznacznie wskazanie osoby, która ubiega się o zakończenie zawieszenia w prawach członka izby. Są to dokładne dane adresowe i ewentualny numer wpisu na listę członków. Opłaty należy wnieść na indywidualne numery kont, które po zawieszeniu nie ulegają zmianie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dowód uiszczenia opłaty powinien potwierdzać wpłaty:

 • za członkostwo w okręgowej izbie w wysokości 174,00 zł (za pół roku) albo 348,00 zł (za rok),
 • na działalność Krajowej Izby w wysokości 72,00 zł,
 • zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości.

2. Dołącza się polisę ubezpieczenia OC albo dowód wniesienia opłaty na ubezpieczenie OC (w przypadku korzystania ze zbiorowego ubezpieczenia OC).

3. Członkowie Izby, którzy korzystają ze zbiorowego ubezpieczenia OC, a okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2021 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75,00 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym.

2. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ samorządu zawodowego prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

 1. Ocena merytoryczna wniosku i podjecie uchwały w sprawie zakończenia zawieszenia w prawach członka

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o zakończenie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to okręgowa rada izby sprawdza, czy spełnione są warunki dotyczące zakończenia zawieszenia. Jeżeli nie zostały one spełnione, okręgowa rada izby albo powołany przez jej przewodniczącego co najmniej 3-osobowy zespół orzekający podejmuje uchwałę o odmowie zakończenia zawieszenia w prawach członka izby.

2. Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, który podejmuje uchwałę w sprawie zakończenia zawieszenia na wniosek członka. Wymienioną czynność może wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać wnioskodawcę do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

4. Uchwałę rady izby w sprawie zakończenia zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania. Zakończenie zawieszenia na wniosek członka izby następuje od pierwszego dnia po miesiącu, w którym podjęto wyżej wymienioną uchwałę.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

1. W przypadku podjęcia uchwały o zakończeniu zawieszenia w prawach członka izby inżynierów budownictwa do wnioskodawcy wysyłane jest zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa (często wysyłane jest ono razem z uchwałą).

2. Informacja o zakończeniu zawieszenia na wniosek członka izby przekazywana jest bezzwłocznie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

1. Opłata za zaległe składki członkowskie, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości.

2. Opłaty za bieżące składki członkowskie za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa (oraz za ewentualne zbiorowe ubezpieczenie OC):

 • 174,00 zł albo 348,00 zł – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę reguluje się z góry za pół roku lub rok),
 • 72,00 zł – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę reguluje się z góry za rok dokonując wpłaty na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Krajową Izbę dla każdego członka),
 • 75,00 zł – w przypadku korzystania ze zbiorowego ubezpieczenia OC. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

3. Opłaty należy wnieść na indywidualne numery kont, które po zawieszeniu nie ulegają zmianie.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, od uchwały w sprawie zakończenia zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

2. Od uchwały dotyczącej zakończenia zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz w przypadku niepodjęcia przez Krajową Radę Izby uchwały w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?