Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane przez GIJHARS

Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Producent ekologiczny, który ubiega się o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, musi prowadzić działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego na terenie RP oraz być objęty systemem kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego przez jedną z jednostek certyfikujących.

Pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej udziela Główny Inspektor JHARS w następujących przypadkach, określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.:

  • Zastosowanie składnika pochodzenia rolniczego nie ujętego w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm. Odstępstwo przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.
  • Przekroczenie w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi. Odstępstwo przewidziane w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.
  • Zastosowanie środków konserwujących E 200, E 236, E 260, E 270, E 280, E 330. Odstępstwo przewidziane w pkt 3 lit. a załącznika VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.

Wnioskodawca składa do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wniosek o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa, wymienionego w warunkach wejściowych wraz z opinią jednostki certyfikującej, dotyczącą spełnienia przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa. Wniosek producenta ekologicznego może być skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora JHARS.

Dokumenty

  1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.

Złożony przez wnioskodawcę wniosek analizowany jest przez GIJHARS pod względem kompletności dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny i/lub wymaga postępowania wyjaśniającego, Główny Inspektor wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia dodatkowych wyjaśnień/dowodów w sprawie, wyznaczając termin na ich złożenie. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Natomiast jeśli wnioskodawca nie złoży dodatkowych wyjaśnień/dowodów, o które został wezwany, umożliwiających stwierdzenie, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do uzyskania wnioskowanego odstępstwa to Główny Inspektor JHARS wydaje decyzję odmawiającą zgody na odstępstwo od warunków produkcji ekologicznej.

Termin

30 dni

  1. Wydanie pozwolenia lub odmowy wydania pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu nr 889/2008 ze zm.

Przed wydaniem pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm., Główny Inspektor JHARS zapoznaje się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania formalne, jest zasadny oraz spełnione są wymogi warunkujące przyznanie zgody na zastosowanie odstępstwa, wydawane jest pozwolenie na wnioskowane odstępstwo. Zgoda jest wydawana na czas określony.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymogów warunkujących przyznanie zgody na zastosowanie odstępstwa, wydawana jest decyzja odmawiająca wydania pozwolenia - zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Pozwolenie na zastosowanie odstępstwa, zmiana, cofnięcie lub odmowa wydawane są w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji nie służy odwołanie. Jednakże, na podstawie art. 127 § 3 KPA, strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do GIJHARS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wnioskodawca jest pouczony o tym prawie w treści decyzji.

Czy ta strona była przydatna?