Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego na wniosek przedsiębiorcy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W razie zakończenia wykonywania działalności, wytwórca biogazu rolniczego jest obowiązany złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wniosek o wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia jej wykonywania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni licząc od dnia zakończenia wykonywania działalności objętej wpisem.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Wytwórca składa do Dyrektora Generalnego KOWR wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru wytwórców biogazu rolniczego wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wniosek należy złożyć bezpośrednio w KOWR w Warszawie lub przesłać na adres KOWR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 • W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej, wytwórca powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty.
 • W innych przypadkach (forma bezgotówkowa, np. przelew), wytwórca powinien dołączyć do wniosku wydruk potwierdzenia przelewu.
 • Wytwórca, w formie pisemnego podania, może żądać od KOWR zwrotu oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli wytwórca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej wniesienia, Dyrektor Generalny KOWR nie dokona czynności urzędowej, wówczas na podstawie wniosku skierowanego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, może zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości lub części.

Termin

14 dni licząc od dnia zakończenia wykonywania działalności objętej wpisem.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie spełnia warunków formalnych wniosku, Dyrektor Generalny KOWR wzywa wytwórcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Gdy wytwórca nie uzupełni braków formalnych stwierdzonych we wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wniosek wytwórcy pozostanie bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione we wskazanym powyżej terminie, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wykreślenia wytwórcy z rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

 1. Wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego poprzez wydanie decyzji

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzący rejestr wytwórców wydaje na wniosek przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego.

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o zmianach dokonanych w rejestrze

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian.

Dyrektor Generalny KOWR jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

W ciągu 7 dni od dnia wykreślenia z rejestru.

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika z dopiskiem “Opłata skarbowa - wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na wydaną decyzję przedsiębiorcy służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w przypadku wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru wytwórców biogazu rolniczego dostepne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Czy ta strona była przydatna?