Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego

Jesteś wytwórcą biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego i zmieniły się dane, które zawarłeś we wpisie do rejestru? Musisz powiadomić o tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Elektroniczna skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wytwórca jest zobowiązany informować Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze oraz o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego, wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja lub biomatanu z biogazu rolniczego w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni licząc od dnia zmiany danych objętych wpisem.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę danych objętych wpisem do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Wytwórca składa formularz wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja danych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zawiera:

1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;

4) określenie:

 • rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego oraz miejsca lub miejsc jej wykonywania,
 • rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzany biogaz rolniczy, mierzonej w m3/rok lub łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzana energia elektryczna z biogazu rolniczego.

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego - z zaznaczeniem, iż wniosek jest składany w celu aktualizacji danych zawartych w rejestrze.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej, przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa, np. przelew), przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od KOWR zwrotu oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej wniesienia, Dyrektor Generalny KOWR nie dokona czynności urzędowej, wówczas na podstawie wniosku skierowanego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, może zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości lub części.

Termin

14 dni licząc od dnia zmiany danych objętych wpisem.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku oraz oświadczeń

W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku lub oświadczeniach braków formalno-prawnych, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wniosek lub oświadczenia powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy przedsiębiorca:

 • nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku lub w oświadczeniach z zachowaniem 7-dniowego terminu, bądź
 • mimo terminowego uzupełnienia braków formalno-prawnych, wniosek lub oświadczenia nadal nie spełniają wymogów

lub

 • przedsiębiorca nie dołączy oświadczeń wymaganych do wniosku

Dyrektor Generalny KOWR pozostawi wniosek bez rozpoznania (informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania).

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione we wskazanym terminie, Dyrektor Generalny KOWR jest obowiązany dokonać zmiany danych wytwórcy objętych wpisem do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR w Warszawie poprawnego wniosku.

 1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

W terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR w Warszawie poprawnego wniosku aktualizującego wraz z wymaganymi załącznikami, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany danych wytwórcy objętych wpisem oraz wydaje zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o zmianach dokonanych w rejestrze

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian.

Dyrektor Generalny KOWR jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia roboczego po zmianie wpisu w rejestrze, informacji o zmianie danych objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia, znaku sprawy i numeru dokumentu.

Termin

W ciągu 7 dni od dnia zmiany wpisu w rejestrze.

Ile zapłacisz

 • 308 zł - w przypadku, gdy zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej. Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika z dopiskiem: "Opłata skarbowa: Zmiana wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego"
 • 0 PLN - w przypadku, gdy zmiany dotyczą aktualizacji danych identyfikacyjnych, np. imienia i nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa energetycznego, adresu siedziby, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy).

  Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

  Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w przypadku wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru wytwórców biogazu rolniczego dostępne są na stonie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Czy ta strona była przydatna?