Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Psycholog – wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badania kierowców

Jesteś psychologiem? Chcesz wykonywać badania psychologiczne kierowców? Uzyskaj wpis do ewidencji psychologów i zacznij wykonywać badania psychologiczne kierowców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Badania psychologiczne kierowców albo kandydatów na kierowców mogą wykonywać uprawnieni psycholodzy.

Jeżeli chcesz wykonywać takie badania, musisz uzyskać wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

Możesz ubiegać się o wpis do ewidencji, jeżeli:

 • jesteś magistrem psychologii
 • masz ukończone z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu, które organizowała uczelnia prowadząca studia wyższe na kierunku psychologia
 • nie skazano ciebie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek oraz załączniki

Wniosek wraz z załącznikami złóż do urzędu marszałkowskiego znajdującego się na terenie województwa, w którym mieszkasz.

Urząd sprawdzi czy twój wniosek oraz załączniki są poprawne i kompletne. Jeżeli czegoś będzie brakować, to urząd wezwie cię do usunięcia braków. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wpis do ewidencji. Jeżeli nie dostarczysz w terminie brakujących dokumentów, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

Jeśli nie zapłacisz opłaty za wpis do ewidencji, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące informacje o osobie ubiegającej się o wpis do ewidencji:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • adres zamieszkania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przepisy nie regulują, jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku o wpis do ewidencji psychologów. W praktyce urzędy wymagają:

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia
 • dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu, które były prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
 • oświadczenia albo zaświadczenia o niekaralności, które potwierdzi, że nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • dowodu uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji psychologów oraz opłaty ewidencyjnej za wpis.

Skontaktuj się z urzędem marszałkowskim, do którego złożysz wniosek i dowiedz się jakie dokumenty złożyć.

Podaj we wniosku – jeżeli już je znasz – oznaczenie pracowni psychologicznej, w której będziesz wykonywać badania. Musisz je przekazać do urzędu marszałkowskiego najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań.

 1. Uzyskasz wpis do ewidencji psychologów

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i kompletny, to dostaniesz decyzję o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów. W decyzji zostanie nadany ci numer ewidencyjny. Ponadto otrzymasz zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów.

W ewidencji uprawnionych psychologów umieszczone będą:

 • twój numer ewidencyjny
 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • numer PESEL (jeżeli go nie posiadasz to seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ci ten dokument)
 • adres zamieszkania
 • oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonujesz badania
 • data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Nie uzyskasz wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • nie spełniasz wymagań określonych w przepisach (czyli nie masz odpowiedniego wykształcenia lub byłeś karany)
 • skreślono ciebie z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań psychologicznych i nie minął jeszcze okres 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o twoim skreśleniu stała się ostateczna
 • skazano ciebie prawomocnym wyrokiem sądu zakazującym wykonywania zawodu psychologa
 • pozbawiono ciebie prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

W takim przypadku dostaniesz decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów powinno być zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dostaniesz oba dokumenty z urzędu marszałkowskiego.

Ile zapłacisz

 • 40 zł - przy składaniu wniosku zapłać opłatę za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.

Gdzie zapłacić: Opłatę wpłać na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji możesz się odwołać. Odwołanie złóż do urzędu marszałkowskiego, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. To oznacza, że decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Po wpisie do ewidencji masz obowiązek przekazać marszałkowi województwa:

 • oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonujesz badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań (chyba, że zrobisz to przy składaniu wniosku),
 • informację o zmianie następujących danych (masz na to 14 dni od dnia zmiany):
  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej tego numeru – serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument
  • adresu zamieszkania
  • oznaczenia pracowni psychologicznej, w której wykonujesz badania.

Pamiętaj też, że podczas wykonywania badań musisz posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Czy ta strona była przydatna?