Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tłumacz przysięgły – wpis na listę

Chcesz pracować jako tłumacz przysięgły? Musisz najpierw uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O nadanie uprawnień tłumacza przysięgłego ubiegać się może osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa
 • zna język polski
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
 • ukończyła studia wyższe*

Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

* Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, zwolnić kandydata na tłumacza przysięgłego z wymogu posiadania wykształcenia wyższego, w szczególności gdy liczba tłumaczy przysięgłych określonego języka jest niewystarczająca dla ochrony interesu społecznego i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Zwolnienie następuje na wniosek kandydata na tłumacza przysięgłego złożony nie później niż 30 dni przed datą egzaminu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku w sprawie przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego

Wnioskodawca składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego. Wnioskodawca może złożyć wraz z wnioskiem wymagane dokumenty. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu. W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia należy wnieść opłatę.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa dotyczyć powinien obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelstwa  innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje osobie prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa.
 • Dokument powinien potwierdzać fakt, że osoba ubiegająca się o prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nie była karana za popełnienie przestępstwa umyślnego, przestępstwa skarbowego lub nieumyślnego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
 • Dokument potwierdzający ukończenie studiów dotyczy uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego tytułu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności obywatelstwo innego państwa.
 • Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, zwolnić kandydata na tłumacza przysięgłego z wymogu posiadania wykształcenia  wyższego, w szczególności gdy liczba tłumaczy przysięgłych określonego języka jest niewystarczająca dla ochrony interesu społecznego i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Zwolnienie następuje na wniosek kandydata na tłumacza przysięgłego złożony nie później niż 30 dni przed datą egzaminu.
 • Dokumenty te mogą być złożone na późniejszym etapie procedury, jednak przed złożeniem ślubowania.
 1. Odbycie części pisemnej egzaminu

Część pisemna egzaminu polega na tłumaczeniu 4 tekstów:

 • dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym
 • dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym

Część pisemna egzaminu trwa 4 godziny.

Wyniki egzaminu pisemnego publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin

Po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.

 1. Odbycie części ustnej egzaminu

Do części ustnej egzaminu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.

Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu:

 • a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym
 • konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym

Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół. Kopia protokołu jest przekazywana Ministrowi Sprawiedliwości.

Termin

Nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej może, w wyjątkowych wypadkach, wyznaczyć termin części ustnej egzaminu w terminie krótszym.

 1. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

Minister Sprawiedliwości sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Minister Sprawiedliwości wzywa do ich uzupełnienia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. W przypadku kiedy nie uzupełnisz braków, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Minister Sprawiedliwości wyznacza datę ślubowania oraz termin złożenia wymaganych dokumentów. Informacja o terminie publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 1. Ślubowanie

Osoba, która spełnia wymogi ustawy oraz zdała egzamin pisemny i ustny, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Podczas ślubowania wydawane jest świadectwo.

Dokumenty

 1. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych

Osoba, która złożyła ślubowanie podlega z urzędu wpisowi na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpis tłumacza przysięgłego na listę obejmuje:

 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • obywatelstwo
 •  miejsce zamieszkania
 • adres do korespondencji
 • datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego
 • oznaczenie świadectwa tłumacza przysięgłego
 • język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywania zawodu
 • informację o orzeczonych karach z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego
 • informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki

Ile zapłacisz

800 zł

Opłatę wpłać na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o terminie egzaminu.

Ile będziesz czekać

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych dokonywany jest bezzwłocznie po złożeniu ślubowania przez wnioskodawcę.

Warto wiedzieć

Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, które zawiera:

 • datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem
 • oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia
 • opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
 • wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy
 • opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia
 • wysokość pobranego wynagrodzenia
 • informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15, zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism, tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej.

Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Tłumacz przysięgły, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

Wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie:

 • prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów
 • pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Czy ta strona była przydatna?