Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tłumacz przysięgły – wpis na listę

Chcesz być tłumaczem przysięgłym? Ten zawód mogą wykonywać tylko tłumacze, którzy są wpisani na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać i jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim jest tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to tłumacz, którego kwalifikacje zostały potwierdzone egzaminem państwowym i wpisem na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jest uprawniony do:

 • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby
 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby
 • dokonywania tłumaczenia ustnego.

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem regulowanym, to oznacza, że nie możesz go wykonywać bez wpisu na listę. Lista tłumaczy przysięgłych jest powszechnie dostępna w formie wyszukiwarki na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przejdź do listy tłumaczy przysięgłych.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym

Aby zdobyć uprawnienia musisz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Jest to egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Egzamin jest przeprowadzany, przez Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Dowiedz się więcej na temat egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Kandydat na tłumacza przysięgłego musi:

 • być obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski lub, na zasadach wzajemności, być obywatelem innego państwa
 • znać język polski
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć ukończone wyższe studia i tytuł magistra lub równorzędny uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii
 • nie być karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Znajomość języka polskiego jest potwierdzana przez zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Uwaga! Minister Sprawiedliwości może zwolnić kandydata z wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Minister może podjąć taką decyzję na przykład, gdy liczba tłumaczy przysięgłych określonego języka jest niewystarczająca dla ochrony interesu społecznego i potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Aby skorzystać z takiego zwolnienia, złóż wniosek do Ministra Sprawiedliwości o jego zastosowanie, nie później niż 30 dni przed datą egzaminu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód tłumacza przysięgłego.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przeprowadzanie egzaminu na tłumacza przysięgłego

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadomi cię o terminie i miejscu egzaminu na 21 dni przed jego rozpoczęciem.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia musisz zapłacić opłatę egzaminacyjną.

Dokumenty

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód tłumacza przysięgłego.

 1. Przystąp do części pisemnej egzaminu

Część pisemna egzaminu polega na tłumaczeniu 4 tekstów:

 • dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym
 • dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym

Ta część egzaminu trwa 4 godziny.

Wyniki egzaminu pisemnego publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin

Po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.

 1. Przystąp do części ustnej egzaminu

Jeśli uzyskasz pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu, możesz przystąpić do części ustnej.

Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu:

 • a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym
 • konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym.

Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu zespół egzaminacyjny ustali jego wynik i przygotuje protokół z przebiegu egzaminu. Kopia protokołu jest przekazywana Ministrowi Sprawiedliwości.

Termin

Egzamin ustny jest przeprowadzany po upływie 7 dni od zakończenia części pisemnej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej może, w wyjątkowych wypadkach, wyznaczyć termin części ustnej egzaminu w krótszym terminie.

 1. Zostaniesz wezwany do złożenia wymaganych dokumentów

Dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz warunki ustawowe, są kompletowane przed zaprzysiężeniem na tłumacza przysięgłego. Minister Sprawiedliwości wezwie cię do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, minister wezwie cię do ich uzupełnienia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. W przypadku kiedy nie uzupełnisz braków, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Po potwierdzeniu, że spełniasz wymogi formalne, Minister Sprawiedliwości wyznaczy datę ślubowania.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 1. Złożysz ślubowanie

Jeśli zdasz egzamin pisemny i ustny oraz spełniasz wymogi ustawowez, zostaniesz zaprzysiężony i wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Podczas ślubowania otrzymasz świadectwo, które potwierdza twoje prawo do wykonywania zawodu.

Dokumenty

 1. Zostaniesz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych

Po złożeniu ślubowania zostaniesz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

Wpis tłumacza przysięgłego na listę obejmuje:

 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • obywatelstwo
 • miejsce zamieszkania
 • adres do korespondencji
 • datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego
 • oznaczenie świadectwa tłumacza przysięgłego
 • język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywania zawodu
 • informację o orzeczonych karach z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego
 • informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.

Ile zapłacisz

 • 800 zł – opłata za egzamin na tłumacza przysięgłego

Gdzie zapłacić: Opłatę wpłać na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o terminie egzaminu. W tytule przelewu napisz, że jest to opłata za egzamin na tłumacza przysięgłego.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Zostaniesz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych niezwłocznie po złożeniu ślubowania.

Warto wiedzieć

Jakie obowiązki ma tłumacz przysięgły

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, musisz złożyć wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie, właściwemu ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Pracę tłumacza przysięgłego może kontrolować wojewoda, w zakresie:

 • prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów
 • pobierania wynagrodzenia za czynności wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Tłumacz przysięgły musi prowadzić repertorium, które zawiera:

 • datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem
 • oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia
 • opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
 • wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy
 • opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia
 • wysokość pobranego wynagrodzenia
 • informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

Jakie są zasady poświadczania tłumaczeń i odpisów

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism, tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Pieczęć zamawia, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej, na koszt tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism tłumacz stwierdza, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Czy ta strona była przydatna?