Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Chcesz zmienić dane w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych? Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Podmioty prowadzące kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy obejmuje:

 • Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres; 
 • Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada; 
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada; 
 • Zakres prowadzonych kursów;

Każda zmiana tych danych wymaga zmiany wpisu do rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy, a tym samym dokonującym zmiany danych w rejestrze, jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek podmiotu powinien zawierać dane, które uległy zmianie, czyli:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;

4) zakres prowadzonych kursów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd marszałkowski sprawdza kompletność i poprawność wniosku.

 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Masz co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.
 • Jeżeli nie uzupełnisz braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.
 • Możesz wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin co najmniej 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

 1. Marszałek zmieni twój wpis w rejestrze i wyda zaświadczenie o zmianie danych w rejestrze

Dokumenty

Termin

Urząd marszałkowski uaktualni dane wpisane do rejestru w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o zmianę wpisu i wydaj z urzędu zaświadczenie.

 1. Marszałek przekaże informację o zmianie wpisu do Dyrektora TDT

Informacje o zmianie danych w rejestrze podmiotu prowadzącego kursy Marszałkowie niezwłocznie przekazują do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, który prowadzi ogólnodostępną ewidencję podmiotów prowadzących kursy.

Ogólnodostępna ewidencja zawiera:
 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego kursy
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile podmiot takie numery posiada
 • siedzibę i adres podmiotu prowadzącego kursy albo adres zamieszkania, o ile jest tożsamy z miejscem prowadzenia działalności
 • zakres prowadzonych kursów. 

Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – za zmianę danych w rejestrze w zakresie oznaczenia podmiotu oraz danych teleadresowych
 • 300 zł – w przypadku rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności (50% opłaty za wpis)

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Zmiana oznaczenia działalności

Zarządca sukcesyjny może złożyć do urzędu prowadzącego rejestr wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

We wniosku należy wskazać:

 • imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego
 • jego numer PESEL
 • numer identyfikacji podatkowej NIP (o ile taki numer posiada)

Zmianę należy zgłosić w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Czy ta strona była przydatna?