Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja połowowa

Jesteś armatorem statku rybackiego i chcesz wykonywać połowy komercyjne? Musisz posiadać licencję połowową na ten statek. Poniżej dowiesz się jak uzyskać licencję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przez armatora wymaga uzyskania licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego.

Wymagania do uzyskania licencji połowowej

 • armator musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • statek, używany do połowu musi mieć polską przynależność
 • statek rybacki został wpisany do rejestru statków rybackich i nie został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie licencji połowowej

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Wydanie licencji połowowej

Licencję połowową możesz odebrać w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku albo w Oddziale Zamiejscowym GIRM w Gdyni albo w Szczecinie.

Armator statku rybackiego, odbierając licencję, jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji odmawia wydania licencji połowowej gdy:

 • statek, którego dotyczy wniosek, nie jest wpisany do rejestru
 • uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto licencję
 • została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • armator otrzymał odmowę dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
 • Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 404/2011.
 • Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie licencji połowowej:

 • w przypadku wydania pierwszej licencji połowowej na dany statek rybacki lub zmiany armatora tego statku:
  • na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m – 596 zł
  • na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m – 1 186 zł
 • w przypadku, gdy uzyskanie nowej licencji połowowej wynika z konieczności zmiany wydanej licencji połowowej:
  • w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji, wydanej na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m – 298 zł
  • w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji, wydanej na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m – 593 zł

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za wydanie licencji oraz za ewentualne pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli minister odmówi ci wpisu do rejestru, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę na decyzję złóż w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł, przy czym masz możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo o przyznanie prawa pomocy.

Warto wiedzieć

Zmiana licencji połowowej

Jeśli zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru statków rybackich i są one również zawarte w licencji połowowej, to musisz uaktualnić te dane w licencji połowowej.

Licencję miej zawsze na statku

W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego, licencję lub jej duplikat, albo jej kopię poświadczoną przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego za zgodność z oryginałem, musisz mieć na statku rybackim.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia licencji

Armator statku rybackiego, w ciągu 24 godzin od utraty albo zniszczenia dokumentu licencji, zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o jego utracie albo zniszczeniu.

Na wniosek armatora statku rybackiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem:

 • dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji, albo
 • zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.

Czy ta strona była przydatna?