Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z pomiaru statku

Masz statek przeznaczony do przewozu ładunków? A może chcesz prowadzić rejsy statkiem pasażerskim? Jeśli tak, to najpierw uzyskaj zaświadczenie z pomiaru twojego statku. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z wnioskiem o pomiar statku występuje armator statku żeglugi śródlądowej.

Dotyczy to:

 • statku przeznaczonego do przewozu ładunków,
 • statku pasażerskiego,
 • holownika,
 • pchacza,
 • lodołamacza,
 • innego statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków o długości większej niż 20 m.

Co podlega pomiarom

Pomiar statku przeznaczonego do przewozu ładunków polega na ustaleniu jego nośności oraz wymiarów, natomiast pomiar innych statków polega na ustaleniu ich wyporności i wymiarów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Armator składa wniosek do wybranego przez siebie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie albo we Wrocławiu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pomiar statku

Armator składa wniosek o pomiar statku wraz z załącznikami i dowodem wniesienia opłaty do właściwego urzędu żeglugi śródlądowej, przy którym działa Techniczna Komisja Inspekcyjna.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej w załączniku nr 1 określony jest wzór wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Jak uzyskać dokument?
Wpis do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
 1. Przeprowadzenie pomiaru statku

Urząd żeglugi śródlądowej przekazuje sprawę do Technicznej Komisji Inspekcyjnej (TKI). Armator wskazuje, czy chce pomiar wykonać w TKI czy w podmiocie upoważnionym.

Zadania organu inspekcyjnego (wykonanie pomiaru statku) realizuje komisja techniczna urzędu żeglugi śródlądowej lub wyznaczony do tego upoważniony podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie uprawnienia.

Wyniki pomiaru statku zapisuje się w protokole pomiarowym, który stanowi podstawę do wydania przez organ inspekcyjny zaświadczenia z pomiaru statku.

Jeśli podmiot zewnętrzny wykonuje inspekcję, to protokół przekazuje do TKI w celu wydania zaświadczenia.

Organ inspekcyjny (w przypadku nowobudowanych statków) zatwierdza przedłożoną przez armatora dokumentację techniczną statku, w tym rysunek naniesionych w wyniku przeprowadzenia czynności pomiaru statku podziałek zanurzenia oraz znaków i symboli pomiarowych, po udostępnieniu przez armatora, na żądanie organu inspekcyjnego, wszystkich pomieszczeń statku oraz udzieleniu informacji niezbędnych do wykonywania pomiaru statku.

Jeśli wykonywane jest kolejne świadectwo to podziałki zanurzenia i znaki pomiarowe są weryfikowane. Podczas pomiaru należy sprawdzić poprawność naniesienia nowych symboli pomiarowych.

 1. Wydanie zaświadczenia z pomiaru statku

Po wykonaniu pomiaru statku, na podstawie otrzymanego protokołu Przewodniczący Technicznej Komisji Inspekcyjnej (upoważniony przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej) wydaje zaświadczenie z pomiaru statku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

Ile zapłacisz

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI POMIARU STATKU

Pkt

Rodzaj statku

Opłata

(zł)

Statki towarowe bez napędu

1.

do 500 t

300

2.

od 500 t do 1500 t

450

3.

od 1500 t

700

4.

barki motorowe

jak za barki bez napędu + 150

5.

zbiornikowce

odpowiednio jak za statki towarowe bez napędu lub barki motorowe + 100

Holowniki, pchacze i lodołamacze

6.

do 500 kW

400

7.

od 500 do 1500 kW

750

8.

powyżej 1500 kW

950

Małe statki o napędzie mechanicznym i żaglowe, także łodzie bez silników w zależności od wyporności

9.

do 60 m3

400

10.

powyżej 60 m3

750

Urządzenia pływające (LxBxT)

11.

bez maszyn

300 + 0,50 za każdy 1 m3

12.

z maszynami

jak urządzenia pływające bez maszyn + 150

13.

statki do połowu ryb z napędem (LxBxT)

450 + 0,50 za każdy 1 m3

Promy motorowe

14.

do 75 osób

400 + 5 za każdą tonę nośności

15.

od 75 do 400 osób

600 + 5 za każdą tonę nośności

Statki pasażerskie

16.

do 75 osób

400

17.

od 75 do 400 osób

600

18.

powyżej 400 osób

750

Statki kabinowe (hotelowce)

19.

do 75 osób

750

20.

powyżej 75 osób

950

Pkt

Czynność pomiaru statku

Opłata (zł)

I.

Dokonywanie pomiarów statków i określanie ich nośności lub wyporności - obliczenia

1/5 - 2/5 opłat z pkt 1-20

II.

Sprawdzenie środków ratunkowych i wyposażenia dla dopuszczalnej liczby pasażerów

1/5 - 2/5 opłat z pkt 16-20

III.

Sprawdzenie prawidłowego umieszczenia znaków wolnej burty

35 za każdą burtę

IV.

Sprawdzenie rozmieszczenia znaków i symboli pomiarowych, w tym naniesienie cech lub tabliczki komisji inspekcyjnej

25 za każdy znak lub cyfrę

V.

Sprawdzenie podziałek zanurzenia oraz sposobów ich rozmieszczenia

25 za każdą parę

Pkt

Czas trwania czynności pomiaru statku

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę i za każdego eksperta komisji inspekcyjnej (zł)

I.

Przegląd, inspekcja, kontrola, próby, pomiary, obliczenia, sporządzanie raportów

80

Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek bankowy organu inspekcyjnego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?