Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wystawienie dokumentów bezpieczeństwa statku

Chcesz pływać po polskich rzekach lub jeziorach? Twój statek musi być bezpieczny. Musisz uzyskać dokument dopuszczającego statek do żeglugi. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dokumenty bezpieczeństwa statku

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku:

 • wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • świadectwa zdolności żeglugowej
 • uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie:
  • budowy, jego stałych urządzeń i wyposażenia
  • właściwości manewrowych
  • ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem
  • warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

W dokumencie bezpieczeństwa statku określa się także skład załogi niezbędny do zapewnienia bezpiecznej żeglugi.

Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m
 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m sześciennych
 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa powyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych
 • statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów
 • statków przeznaczonych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw.

Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się:

 • statkom, które za zgodą właściwego organu muszą odbyć podróż do określonego miejsca w celu uzyskania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało przedłożone właściwemu organowi w celu dokonania w nim zmian wynikających ze zmiany nazwy lub właściciela, wszelkich ponownych pomiarów, a także ze zmiany rejestracji lub portu macierzystego
 • statkom, których armator złożył wniosek i oczekuje na wystawienie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • statkom, którym właściwy organ odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, a jego armator odwołał się od jednej z tych decyzji
 • statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej jest w trakcie opracowania po pozytywnie zakończonej inspekcji technicznej
 • statkom, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki wymagane dla wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • statkom, których stan na skutek uszkodzenia nie jest zgodny ze wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej
 • scalonym materiałom pływającym i obiektom pływającym, w przypadku konieczności przeprowadzenia przewozu specjalnego
 • statkom, w których przyjęto określone rozwiązania w zakresie ich budowy albo zamontowano lub wykorzystano materiały, urządzenia lub wyposażenie niespełniające wymagań określonych w przepisach do czasu uznania ich za równoważne przez właściwe organy Unii Europejskiej

Świadectwo zdolności żeglugowej

Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów, oraz holowników lub pchaczy – innych niż:

 • statki o długości nie mniejszej niż 20 m
 • statki, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3
 • holowniki i pchacze przeznaczone odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa powyżej lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych
 • statki przeznaczone do przewozu ponad 12 pasażerów
 • statków przeznaczonych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw

Dla statku innego niż wymieniony w punktach powyżej wydaje się uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do wybranego przez siebie dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:
1.    Nazwę statku
2.    Rodzaj statku
3.    Nazwę i adres armatora
4.    Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku
5.    Port macierzysty statku
6.    Rok budowy statku
7.    Nazwę i adres stoczni
8.    Numer, data wydania i organ wydający dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku
9.    Numer, data wydania i organ wydający świadectwo pomiarowe statku
10.  Statek posiada instalację gazu płynnego: TAK/NIE*)
11.  Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku**)
12.  Rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę***)
  *)  Niepotrzebne skreślić.
 **)  Jeżeli został nadany.
***) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1.    Nazwę statku
2.    Rodzaj statku
3.    Nazwę i adres armatora
4.    Miejsce rejestracji i numer dokumentu rejestracyjnego statku
5.    Port macierzysty statku
6.    Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku, jeżeli został nadany
7.    Statek posiada instalację gazu płynnego: TAK/NIE*) 

*)  Niepotrzebne skreślić.
8.    Przyczyna wydania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności  żeglugowej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1.    Nazwę statku lub numer identyfikacyjny
2.    Rodzaj statku
3.    Nazwę i adres armatora
4.    Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku
5.    Port macierzysty statku
6.    Rok i miejsce budowy statku
7.    Nazwa stoczni i numer budowy
8.    Proponowany system eksploatacji statku:     A1     A2     B ( )
9.    Rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1.    Nazwę statku lub numer identyfikacyjny
2.    Rodzaj statku
3.    Nazwę i adres armatora
4.    Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku
5.    Port macierzysty statku
6.    Rok i miejsce budowy statku
7.    Nazwę stoczni i numer budowy
8.    Proponowany system eksploatacji statku:     A1     A2     B ( )
9.    Rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Wpis do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej dołącz:

 • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską
 • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu
 • decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki
 • w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, dodatkowo:
  • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych

Do wniosku o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej (lub uproszczonego) dołącz:

 • dokument z przeglądu technicznego
 • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu
 • decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki

W przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:

 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych
 • w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników 75 kW i większej, dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego

Podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów wyżej wymienionych lub wyciągi z tych dokumentów oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy, a także pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to świadectwo.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd analizuje otrzymane dokumenty. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków, otrzymasz decyzję odmawiającą wydania dokumentu bezpieczeństwa statku.

 1. Wydanie dokumentu bezpieczeństwa: wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej, świadectwa zdolności żeglugowej, uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje dokument bezpieczeństwa statku (właściwe świadectwo zdolności żeglugowej).

W zależności od złożonego wniosku otrzymasz:

 • świadectwo zdolności żeglugowej
 • wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej
 • wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej
 • uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

Ile zapłacisz

Zapłać:

 • 25 zł – za świadectwo zdolności żeglugowej
 • 20 zł – za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej
 • 15 zł – za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej
 • 15 zł – za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
 • 15 zł – za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej
 • 15 zł – za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej
 • 200 zł – za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji)
 • 20 zł – za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej
 • 20 zł – za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
 • 150 zł – za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej
 • 100 zł – za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej
 • 50 zł – za przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • 25 zł – za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej
 • 50 zł – za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto urzędu żeglugi śródlądowej, w którym załatwiasz sprawę.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: opłatę za pełnomocnictwo składane do Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wpłać na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wydania świadectwa możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

Warto wiedzieć

Cofnięcie dokumentu bezpieczeństwa statku

Dokumenty bezpieczeństwa statku cofa się w razie:

 • uszkodzenia kadłuba statku lub jego urządzeń zagrażającego bezpieczeństwu żeglugi
 • przebudowy statku powodującej zmianę jego charakterystyki
 • utraty lub zawieszenia ważności dokumentów, które stanowiły podstawę do wydania dokumentu bezpieczeństwa statku
 • gdy stan techniczny statku nie odpowiada warunkom, które stanowiły podstawę do wydania dokumentu bezpieczeństwa statku

Czy ta strona była przydatna?