Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z przeprowadzonej inspekcji technicznej statku

Masz statek przeznaczony do żeglugi śródlądowej. Bezpieczne jego użytkowanie na wodach polskich lub Unii Europejskiej wymaga, aby statek posiadał świadectwo zdolności żeglugowej. Aby je uzyskać musisz poddać swój statek inspekcji technicznej. Poniżej dowiesz się jak zgłosić statek do inspekcji i uzyskać odpowiednie zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Po co przeprowadza się inspekcję techniczną statku

Inspekcję techniczną przeprowadza się w celu ustalenia, czy statek spełnia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem.

W jakim zakresie statek może podlegać inspekcji technicznej

Komisja inspekcyjna przeprowadza inspekcję techniczną statku w zakresie:

1) budowy:

a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności,

b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;

2) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty, oraz znaków i podziałek zanurzenia;

3) właściwości manewrowych;

4) urządzeń sterowych;

5) sterówki;

6) budowy maszyn;

7) spełniania wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;

8) urządzeń elektrycznych;

9) wyposażenia;

10) spełniania wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy;

11) pomieszczeń dla załogi;

12) urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;

13) instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Armator składa wniosek do wybranego przez siebie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie albo we Wrocławiu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej statku

Organ inspekcyjny na wniosku określa zakres przeprowadzanej inspekcji technicznej statku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznej, dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania.

Zakres wniosku:

1. Nazwa statku,

2. Rodzaj statku,

3. Nazwa i adres armatora,

4. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny,

5. Port macierzysty statku,

6. Rok budowy statku,

7. Nazwa i adres stoczni,

8. Numer, data wydania i organ wydający dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku,

9. Numer, data wydania i organ wydający świadectwo pomiarowe statku,

10. Statek posiada instalację gazu płynnego: TAK/NIE*),

11. Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku**),

12. Rejon pływania, którym statek będzie uprawiał żeglugę. ***)

  *)  Niepotrzebne skreślić.

 **)  Jeżeli został nadany.

***)  Określony w załączniku I do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG  (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12. 2006 r, str 1, z późn. zm.)

 

Cel inspekcji

1             Wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

2             Przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

3             Inne…………………………………….

 

Wykaz dokumentów/kopii dokumentów dołączonych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wpis do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Megaatest - protokół pomiaru skuteczności uziemienia -zerowana i oporności izolacji całej instalacji elektrycznej i urządzeń jednostki.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia

Które z załączników są wymagane zależy od rodzaju i przeznaczenia statku. Komisja inspekcyjna może wymagać innych dokumentów. Sprawdź w urzędzie, w którym składasz wniosek jakie załączniki dotyczą inspekcji twojego statku.

  1. Przeprowadzenie inspekcji technicznej statku

Dyrektor urzędu wyznaczy miejsce i czas przeprowadzenia inspekcji oraz zleci jej wykonanie. Armator przedstawia do inspekcji technicznej statek w stanie niezaładowanym, czystym i wyposażonym. Podczas inspekcji armator udziela koniecznej pomocy członkom komisji inspekcyjnej, w szczególności zobowiązując do tego załogę statku, a także umożliwia wgląd w te części kadłuba statku oraz urządzenia, które nie są bezpośrednio dostępne i widoczne.

W trakcie inspekcji tworzone jest sprawozdanie z wynikami z czynności inspekcyjnych, listy kontrolne.

  1. Wydanie zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej

Po dokonaniu czynności inspekcyjnych przez komisję inspekcyjną lub upoważniony podmiot do wykonywania czynności z zakresu inspekcji technicznej statku, na podstawie wyników z przeprowadzonych czynności organ inspekcyjny wydaje zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określony jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznej, dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania.

Ile zapłacisz

Opłata za czynności inspekcyjne

Pkt

Zakres inspekcji technicznej

Wysokość opłaty w polskich złotych

1

2

3

1

budowa:

a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności,

b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa

1200

2

prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta, oraz znaki i podziałki zanurzenia

300

3

właściwości manewrowe

900

4

urządzenia sterowe

600

5

sterówka z wyłączeniem urządzeń, o których mowa w pkt 15-17

400

6

budowa maszyn

900

7

emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

500

8

urządzenia i instalacje elektryczne

600

9

wyposażenie

500

10

spełnianie wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy

300

11

pomieszczenia dla załogi

300

12

urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem

300

13

instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych

300

14

pokładowe oczyszczalnie ścieków

300

15

radarowy sprzęt nawigacyjny i wskaźniki skrętu

300

16

sprzęt Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego

300

17

tachografy

300

Opłatę należną za czynność inspekcyjną według tabeli nr 1, z wyłączeniem opłat za czynności inspekcyjne, o których mowa w tabeli nr 1 pkt 15-17, należy pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik korygujący, ustalony dla rodzaju statku oraz rejonu pływania. Jeżeli obliczona w ten sposób opłata za daną czynność inspekcyjną jest większa niż 2000 zł - opłata należna za daną czynność wynosi 2000 zł.

Pkt

1

2

3

Wszystkie statki

1

dopuszczone do żeglugi w rejonie 1

1,20

2

dopuszczone do żeglugi w rejonie 2

1,10

3

dopuszczone do żeglugi w rejonie 3 i 4

1,00

Statki towarowe bez własnego napędu mechanicznego

1

barki do 500 t

0,50

2

barki powyżej 500 t do 1500 t

0,75

3

barki powyżej 1500 t

1,00

Statki towarowe z własnym napędem mechanicznym

4

barki motorowe do 500 t

0,75

5

barki motorowe powyżej 500 t do 1500 t

1,00

6

barki motorowe powyżej 1500 t

1,15

7

zbiornikowce z napędem do 500 t

1,20

8

zbiornikowce z napędem powyżej 500 t do 1500 t

1,25

9

zbiornikowce z napędem powyżej 1500 t

1,30

Holowniki pchacze i lodołamacze

10

o łącznej mocy maszyn do 250 kW

0,75

11

o łącznej mocy maszyn powyżej 250 kW do 500 kW

1,00

12

o łącznej mocy maszyn powyżej 500 kW do 1500 kW

1,25

13

o łącznej mocy maszyn powyżej 1500 kW

1,50

Inne statki motorowe i żaglowe oraz łodzie robocze bez napędu mechanicznego

14

o wyporności do 60 m3

0,50

15

o wyporności powyżej 60 m3

0,80

16

statek do połowu ryb o wyporności do 60 m3 z własnym napędem

0,75

17

statek do połowu ryb o wyporności powyżej 60 m3 z własnym napędem

1,00

Promy motorowe

18

o nośności do 75 pasażerów

1,00

19

o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,25

20

o nośności powyżej 400 pasażerów

1,50

Statki pasażerskie

21

statek wycieczkowy o nośności do 75 pasażerów

1,00

22

statek wycieczkowy o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,25

23

statek wycieczkowy o nośności powyżej 400 pasażerów

1,50

24

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności do 75 pasażerów

1,25

25

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,50

26

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności powyżej 400 pasażerów

1,60

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?