Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów szkolących personel lotniczy

Chcesz szkolić personel lotniczy? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru podmiotów szkolących. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wpis do rejestru podmiotów szkolących może uzyskać przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Polski czasowo oferuje lub świadczy usługę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Personelu Lotniczego
Pan Marek Kocemba - osoba odpowiedzialna za realizację procedury
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów szkolących

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie, że Urząd Lotnictwa Cywilnego go przyjął. Potwierdzenie powinno zawierać:

 • datę wpływu wniosku do urzędu oraz przewidywany termin rozpatrzenia wniosku
 • dane kontaktowe do urzędu
 • informację o przysługujących ci środkach prawnych, na przykład prawie do odwołania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1)    firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania;

2)   oznaczenie formy prawnej i numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)    datę planowanego rozpoczęcia działalności szkoleniowej;

5)    imię, nazwisko, adres, numer telefonu instruktora pilotażu oraz jego kwalifikacje;

6)    nazwę i adres lotniska lub lądowiska, na którym będzie prowadzone szkolenie;

7)    spis statków powietrznych używanych do szkolenia, jeżeli podlegają wpisowi do ewidencji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2;

8)    informację o rodzajach szkoleń, jakie będą prowadzone w ośrodku;

9)    informację o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego szkolenia;

10)  oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie wnioskodawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością w zakresie prowadzonego szkolenia od jej rozpoczęcia.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli składasz wniosek w postaci elektronicznej, złóż:

 • kopię oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności szkoleniowej
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty lotniczej za wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Dołącz kopię polisy posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą w zakresie prowadzonego szkolenia.

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącz pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 1. Urząd sprawdzi wniosek formalnie

Urząd sprawdza, czy:

 • wnioskodawca wniósł opłatę lotniczą i opłaty skarbowe (o ile jest to konieczne)
 • wnioskodawca złożył oświadczenie, że zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością w zakresie prowadzonego szkolenia od jej rozpoczęcia
 • wniosek jest kompletny.

W przypadku stwierdzenia uchybień, urząd zawiadamia wnioskodawcę o konieczności ich usunięcia. Jeżeli nie zrobisz tego we wskazanym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 1. Urząd oceni wniosek merytorycznie

Urząd ocenia, czy wnioskodawca spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu, a następnie podejmuje decyzję o wpisie do rejestru podmiotów szkolących.

 1. Urząd wpisze przedsiębiorcę do rejestru oraz wyda zaświadczenie o wpisie

Jeżeli spełnisz warunki wpisu, zostaniesz wpisany do rejestru podmiotów szkolących i otrzymasz zaświadczenie o wpisie. 

Natomiast, jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmawia wpisania do rejestru podmiotów szkolących i wydaje powiadomienie o odmowie wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

208,00 zł

Opłata lotnicza:

 • 208 zł – opłata lotnicza za wpis do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie.

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze opłatę lotniczą za czynności urzędowe, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie danej czynności urzędowej. W związku z powyższym, wraz ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru trzeba uiścić opłatę lotniczą w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 6 do ustawy Prawo lotnicze, rewaloryzowanej corocznie obwieszczeniem na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy.

Opłatę lotniczą wpłać na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo:

 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo.Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać  na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Jeśli nie zostaniesz wpisany do rejestru w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, to możesz rozpocząć działalność. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Urząd Lotnictwa Cywilnego wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od rozstrzygnięcia w sprawie wpisu do rejestru. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania zaświadczenia albo odmowy wpisu.

Czy ta strona była przydatna?