Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kupiłeś nieruchomość z wydaną decyzją o warunkach zabudowy? Chcesz zrealizować inwestycję wymienioną w tej decyzji? Musisz przenieść decyzję na siebie. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli kupiłeś działkę lub teren, dla którego obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy i chcesz kontynuować inwestycję zaplanowaną przez poprzedniego inwestora, przenieś decyzję o warunkach zabudowy na siebie. Jest to możliwe pod kilkoma warunkami.

Urząd przeniesie decyzję na ciebie, tylko za zgodą osoby, dla której decyzja została wydana. Dlatego, zanim złożysz wniosek o przeniesienie decyzji, uzyskaj zgodę wszystkich adresatów decyzji o warunkach zabudowy.

Przenoszona decyzja musi być ważna i nie może wygasnąć do dnia wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy wygasa, jeśli:

 • inny inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja
 • po uchwaleniu planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy decyzja i przed wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, urząd odrębną decyzją stwierdzi wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy. Nastąpi to, jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia decyzji o warunkach zabudowy.

Jako nowy inwestor musisz przejąć wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji. Jeśli chcesz zmienić warunki decyzji, to po jej przeniesieniu musisz uzyskać decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim rozpoczniesz kontynuację inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Złóż wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo wojewody – który wydał decyzję o warunkach zabudowy, którą chcesz przenieść na siebie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli korzystasz z innego wzoru wniosku niż zamieszczony na Biznes.gov.pl, pamiętaj, aby do wniosku dołączyć oświadczenie o przejęciu przez ciebie wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Pamiętaj! Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Termin

Złóż wniosek zanim rozpoczniesz kontynuację inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji albo dokumentów – urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Otrzymasz decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Jeśli twój wniosek jest kompletny i spełnia wymogi do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, otrzymasz decyzję pozytywną.

Urząd odmówi przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:

 • nie masz zgody strony, dla której wydano pierwotną decyzję
 • nie przejąłeś wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
 • przenoszona decyzja wygasła w wyniku:
  • wydania pozwolenia na budowę dla terenu, którego dotyczy decyzja
  • uchwalenia miejscowego planu dla terenu, którego dotyczy decyzja o odmiennych ustaleniach niż zawarte są  decyzji o warunkach zabudowy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Ważne! Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji, jeśli dotyczy ona budownictwa mieszkaniowego.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Jeśli decyzję wydał wojewoda, odwołanie złóż do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego. Prawo do odwołania mają również inne strony postępowania.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy ta strona była przydatna?