Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kupiłeś nieruchomość z wydaną decyzją o warunkach zabudowy? Chcesz zrealizować inwestycję wymienioną w tej decyzji? Przenieś ją na siebie. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przenieś na siebie decyzję o warunkach zabudowy – jeśli jesteś nowym inwestorem (np. w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu) i chcesz kontynuować inwestycję na podstawie decyzji wydanej dla poprzedniego inwestora. Przed złożeniem wniosku uzyskaj od niego zgodę na przeniesienie decyzji. Przenoszona decyzja musi być ważna i nie może wygasnąć do dnia wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja wygasa, jeśli:

 • jakikolwiek inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja
 • urząd odrębną decyzją stwierdzi jej wygaśnięcie po uchwaleniu planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy. Nastąpi to, jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia wydanej decyzji

Pamiętaj, że jako nowy inwestor przejmujesz wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji. Jeśli będziesz chciał ją zmienić, to po jej przeniesieniu musisz uzyskać zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż zanim rozpoczniesz kontynuację inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Skorzystaj z gotowego wzoru wniosku – znajdziesz go powyżej. Jeżeli użyjesz innego wzoru, dodatkowo dołącz: Oświadczenie o przejęciu przez ciebie wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy.

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

Termin

Wniosek złóż zanim rozpoczniesz kontynuację inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

1. Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączysz wszystkich dokumentów – urząd wezwie cię do ich usunięcia. Urząd poda termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w podanym terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Natomiast, brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Otrzymasz decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Jeśli twój wniosek nie posiadał braków formalnych lub zostały usunięte, urząd wyda ci decyzję o przeniesieniu decyzji.

Kiedy urząd odmówi ci przeniesienia decyzji

Urząd odmówi przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:

 • nie masz zgody strony, dla której wydano pierwotną decyzję
 • nie przejąłeś wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji
 • przenoszona decyzja wygasła w wyniku:
  • wydania pozwolenia na budowę dla terenu, którego dotyczy decyzja
  • uchwalenia miejscowego planu dla terenu, którego dotyczy decyzja (o odmiennych ustaleniach niż zawarte są w decyzji o warunkach zabudowy)

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Nie płacisz za przeniesienie decyzji, jeśli dotyczy ona budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy zapłacić: opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Wpłać ją na konto urzędu lub zapłać w kasie danego urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy również musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej) Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Jeśli decyzję wydał wojewoda, odwołanie złóż do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego). Prawo do odwołania mają również inne strony postępowania.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy ta strona była przydatna?