Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze biur usług płatniczych

Chcesz uzyskać zmianę wpisu w rejestrze biur usług płatniczych? Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest poinformować o zmianach Komisję Nadzoru Finansowego. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca prowadzący biuro usług płatniczych jest obowiązany poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze biur usług płatniczych

Biuro usług płatniczych jest obowiązane poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając stosowny wniosek. W przypadku naruszenia ww. obowiązku, KNF może nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100.000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 i art. 116 ustawy o usługach płatniczych stosuje się odpowiednio.

Informację o zmianie danych należy złożyć na formularzu wniosku o wpis z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja danych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

 1. Dane dotyczące biura usług płatniczych, obejmujące:
  • a) nazwę (firmę),
  • b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile biuro usług płatniczych taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • c) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności;
 2. Dane dotyczące agentów biura usług płatniczych, obejmujące:
  • a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,
  • b) siedzibę i adres albo adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;
 3. Dane dotyczące oddziałów biura usług płatniczych, obejmujące:
  • a) nazwę (firmę) oddziału,
  • b) adres oddziału.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.).”.

Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 • Wnioskodawca dołącza listę agentów oraz listę oddziałów, o ile dotyczy.
 • W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed KNF w sprawie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze biur usług płatniczych wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.

Termin

W terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 1. Weryfikacja formalno-prawna wniosku o zmianę wpisu

1. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku o zmianę danych lub oświadczeniu braków formalno-prawnych, KNF niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie do ich uzupełnienia.

Wniosek lub oświadczenie powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać zmiany danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin

7 dni

 1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru biur usług płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje zmiany wpisu w rejestrze biur usług płatniczych i wydaje zaświadczenie o dokonanej zmianie wpisu.

KNF może odmówić dokonania zmiany wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.

Dokumenty

Termin

W ciągu 7 dni.

 1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej

Organ prowadzący dany rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o zmianie wpisu w rejestrze.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

308 zł

Za zmianę wpisu w rejestrze, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 308 zł, zgodnie z cz. I ust. 37 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Art. 139 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych:

1. Krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego są obowiązane zapewnić zgodność danych wpisanych na ich wniosek do rejestru ze stanem faktycznym.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając stosowny wniosek.

3. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, KNF może nałożyć na podmiot, o którym mowa w ust. 1, karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100.000 zł; przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.

Czy ta strona była przydatna?