Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii? Masz kwalifikacje doradcy podatkowego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj jak złożyć wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE Ul.Grzybowska 85 lok. U7, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (na przykład wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń.

Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Ile zapłacisz

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wniosek złóż w języku polskim.
 • Pozostałe dokumenty złóż w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Krajowa Rada Doradców Podatkowych może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 • W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.
 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania wniosku

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zawiadomi cię o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawdzi twój wniosek

Jeśli Krajowa Rada Doradców Podatkowych stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany. Jeśli uzupełnisz dokumenty w niepełny sposób lub uzupełnione dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy odnośnie wykonywanych czynności, Krajowa Rada Doradców Podatkowych ponownie wezwie cię do ich uzupełnienia lub uściślenia.

Podczas weryfikacji merytorycznej, Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawdza do czego uprawniają, kwalifikacje nabyte przez ciebie za granicą i czy są odpowiednie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, na przykład zadaje pytanie przez System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). To pytanie jest kierowane do odpowiednich organów w kraju, gdzie wnioskodawca nabył kwalifikacje. IMI pozwala sprawdzić, czy dany zawód jest regulowany w kraju ojczystym wnioskodawcy, a jeśli tak, to czy wnioskodawca jest uprawniony do jego wykonywania oraz czy przedłożony dokument jest ważny i autentyczny (tzn. czy przedłożony przez wnioskodawcę certyfikat rzeczywiście figuruje w rejestrze). Na odpowiedź czeka się około dwóch tygodni. Zapytanie poprzez system IMI jest jedną z możliwych procedur weryfikacji.

Uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zależy przede wszystkim od uprawnień posiadanych przez wnioskodawcę lub programu kształcenia oraz szkolenia, jak również od doświadczenia zawodowego, jakim legitymuje się wnioskodawca. Ewentualne dodatkowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy w stosowaniu polskich przepisów z zakresu prawa podatkowego lub wykształcenie w powyższym zakresie (np. ukończone studia podyplomowe) powinno także zostać udokumentowane. Może się to okazać się przydatne na dalszym etapie postępowania, kiedy dokonywana będzie ocena, czy wnioskodawca po spełnieniu podstawowych wymogów uznania kwalifikacji musi jeszcze zniwelować różnice w wiedzy wynikające z różnic pomiędzy polskimi a zagranicznymi przepisami z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego w formie przystąpienia do testu umiejętności, czy też wnioskodawca może zostać zwolniony z tego wymogu, gdyż na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub wykształcenia wnioskodawcy będzie można uznać te różnice (lub ich część) za zniwelowane.

 1. Dostaniesz postanowienie

Krajowa Rada Doradców Podatkowych może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od przystąpienia przez wnioskodawcę do testu umiejętności w przypadku, gdy:

 • zakres kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy
 • zakres zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi

– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

W celu zniwelowania różnic w wiedzy wynikających z różnic pomiędzy posiadanym przez wnioskodawcę wykształceniem lub doświadczeniem a polskimi przepisami regulującymi prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje postanowienie o konieczności przystąpienia do testu umiejętności.

W postanowieniu Krajowa Rada Doradców Podatkowych określa szczegółowy zakres testu umiejętności. Zakres tematyczny testu ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a wymaganymi do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Postanowienie jest doręczane wnioskodawcy oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dokumenty

Termin

1-2 miesiące - po uzyskaniu informacji od organów z innego kraju członkowskiego oraz złożeniu pełnej dokumentacji przez wnioskodawcę i ocenie przedstawionych dokumentów.

 1. Przekaż zgłoszenie w sprawie przeprowadzenia testu umiejętności (jeśli musisz wyrównać kwalifikacje)

Zgłoszenie w sprawie przeprowadzenia testu umiejętności możesz przesłać tradycyjną pocztą, elektronicznie lub faksem do Komisji Egzaminacyjnej. Do zgłoszenia dołącz postanowienie.

Test umiejętności jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną w terminach części pisemnej egzaminów na doradcę podatkowego, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia. Część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego jest przeprowadzana co najmniej raz w roku. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informację o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna powiadamia wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

Ile zapłacisz

900 zł

Ważne! Jeśli zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje do 50% dziedzin wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zapłać 450 zł (czyli tylko połowę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego). Opłatę wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

Termin

Masz 3 dni od dnia otrzymania postanowienia na przesłanie zgłoszenia.

 1. Przystąp do testu umiejętności, jeśli musisz wyrównać kwalifikacje

Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim. Na test składają się części pisemna i ustna. Część pisemna testu umiejętności polega na rozwiązaniu testu i zadania będącego sporządzeniem wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Warunkiem zaliczenia części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 80% liczby punktów za rozwiązanie testu oraz 10 punktów za rozwiązanie zadania.

Część ustna przeprowadzana jest bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej. Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Warunkiem zaliczenia części ustnej jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Wynik testu umiejętności jest ogłaszany w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników możesz zwrócić się do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z wnioskiem o wgląd do części pisemnej testu umiejętności. Wniosek złóż w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Możesz także złożyć wniosek o dokonanie ponownej oceny części pisemnej testu umiejętności. Masz na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku testu umiejętności.

W ciągu 60 dni po napisaniu testu umiejętności dostaniesz zaświadczenie o wyniku testu. Zaświadczenie otrzyma również Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Jeśli nie zdasz testu umiejętności, to możesz go powtarzać.

Termin

Terminy egzaminów są ogłoszone na stronie Ministerstwa Finansów.

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną

Jeśli Krajowa Rada Doradców Podatkowych uzna twoje kwalifikacje, to aby wykonywać zawód doradcy podatkowego musisz uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

Po tym jak uzyskasz wpis, możesz posługiwać się tytułem „doradca podatkowy”.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Jeśli okaże się, że musisz przystąpić do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym otrzymasz zaświadczenie o zdaniu testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rozpatrzeniu twojego wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?