Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jesteś lekarzem albo lekarzem dentystą i chcesz rozpocząć praktykę zawodową? Musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) to elektroniczny rejestr, w którym można znaleźć informacje o lekarzach i lekarzach dentystach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej. W rejestrze znajdują się też dane innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przejdź do wyszukiwarki praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rejestr – dla praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – prowadzą okręgowe izby lekarskie właściwe dla miejsca wykonywania praktyki. Dla członków wojskowej izby lekarskiej organem rejestrowym jest Wojskowa Izba Lekarska.

Sprawdź dane kontaktowe organów rejestrowych dla praktyk lekarzy i lekarzy dentystów

Do czego potrzebny jest wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną. To oznacza, że lekarz lub lekarz dentysta, który chce założyć prywatną praktykę lekarską i rozpocząć działalność leczniczą musi najpierw uzyskać wpis do RPWDL.

Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić indywidualną praktykę lekarską

Aby wykonywać zawód w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, lekarz lub lekarz dentysta:

 • musi posiadać prawo wykonywania zawodu
 • nie może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych
 • nie może być ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • nie może być pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • musi dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom ustawowym, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • musi uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - musi posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Przeczytaj, jak:

Lekarz prowadzący praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, musi dodatkowo:

 • posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego.

Ważne! Jeśli indywidualna praktyka lekarska ma być wykonywana wyłącznie w miejscu wezwania albo wyłącznie w zakładzie leczniczym, lekarz nie musi dysponować pomieszczeniem, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem strony RPWDL.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis praktyki lekarskiej do RPWDL

Wniosek o wpis możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL. Do złożenia wniosku będzie potrzebny podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany 

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dla użytkowników aplikacji RPWDL.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W dowolnym momencie – przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

 1. Organ oceni wniosek formalnie i merytorycznie

Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do uzupełnienia braków. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników. W wezwaniu, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ oceni, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do uzyskania wpisu indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Organ wpisze praktykę lekarską do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Organ prowadzący rejestr, po weryfikacji złożonych dokumentów, wpisze praktykę do RPWDL i wyda zaświadczenie o wpisie.

Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj, że organ prowadzący rejestr może odmówić wpisu. Stanie się tak, gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące ci wykonywania działalności objętej wpisem
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych
 • nie spełniasz warunków prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

 1. Organ prowadzący rejestr zawiadomi CEIDG o dokonaniu wpisu

Organ prowadzący rejestr przekaże drogą elektroniczną do CEIDG, informację o wpisie do RPWDL.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu.

Ile zapłacisz

133 –  opłata za wpis do RPWDL w 2023 r.

Ważne! Wysokość opłaty za wpis do rejestru jest zależna od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Opłata wynosi: 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru (zaokrąglonej w górę do pełnego złotego).

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto okręgowej izby lekarskiej, która prowadzi rejestr praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych, do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w systemie RPWDL.

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr wpisze cię do rejestru w ciągu 30 dni. Termin liczy się od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, a ty nadal czekasz na wpis, możesz rozpocząć działalność po pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ rejestrowy – w ciągu 7 dni po otrzymaniu wniosku – wezwał cię do jego uzupełnienia. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia otrzymania przez organ uzupełnionego wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć odwołanie od uchwały o odmowie wpisu. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały. Złóż je do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę

Warto wiedzieć

Jeśli zajdą zmiany w zakresie danych wpisanych do rejestru, poinformuj o tym organ rejestrowy w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Przeczytaj, jak zgłosić zmianę we wpisie praktyki lekarskiej do RPWDL.

Czy ta strona była przydatna?