Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – skreślenie z listy na wniosek

Jesteś doradcą podatkowym i nie chcesz już wykonywać tej działalności? Musisz wystąpić z wnioskiem o skreślenie z listy doradców podatkowych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Załatw online

Wniosek o skreślenie z listy możesz złożyć elektronicznie przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE Ul.Grzybowska 85 lok. U7, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o skreślenie z listy doradców podatkowych

Dokumenty

 1. Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym

Członkowie Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych sprawdzają wniosek pod względem formalnym i merytorycznym, w tym czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej Komisja:

 • w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku, wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do skreślenia z listy doradców podatkowych. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Dokumenty

 1. Krajowa Rady Doradców Podatkowych wydaje decyzję o skreśleniu z listy doradców podatkowych

Decyzja w sprawie skreślenia z listy doradców podatkowych jest decyzją administracyjną, podejmowaną na posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Doradca podatkowy zostaje skreślony z listy z chwilą  uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od skreślenia z listy doradców podatkowych, przekazuje Ministrowi Finansów następujące dane:

 • imię i nazwisko doradcy podatkowego
 • numer i datę wpisu na listę
 • datę skreślenia z listy.

Minister publikuje je w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę wnieś na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Ile będziesz czekać

Decyzję o skreśleniu z listy otrzymasz po posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia odbywają się zwykle nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Warto wiedzieć

Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla doradcę podatkowego z listy doradców podatkowych z urzędu lub na wniosek Ministra Finansów, w przypadku:

 • utraty prawa do wykonywania zawodu
 • śmierci doradcy

Osoba skreślona z listy na swój wniosek może być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat i spełnia warunki z ustawy o doradztwie podatkowym (ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego).

Doradca podatkowy skreślony z listy doradców podatkowych przestaje być członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?