Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – skreślenie z listy

Jesteś doradcą podatkowym i nie chcesz już wykonywać tej działalności? Musisz wystąpić z wnioskiem o skreślenie z listy doradców podatkowych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3/310, 02-362 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o skreślenie z listy doradców podatkowych

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP, podczas posiedzenia Komisji, dokonują weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Komisja sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej zostaje sporządzony protokół, który jest podstawą wydania następujących dokumentów:

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji, wniosek pozostaje bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 KPA).

2. W przypadku gdy wniosek jest kompletny, Komisja wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do skreślenia z listy doradców podatkowych na wniosek zainteresowanego. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Do zadań Komisji Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych należy również przygotowywanie projektu uchwały Rady w zakresie skreślenia z listy doradców podatkowych.

Dokumenty

Termin

Podczas posiedzenia Komisji.

 1. Wydanie decyzji w sprawie skreślenia z listy doradców podatkowych

Decyzja w sprawie skreślenia z listy doradców podatkowych jest decyzją administracyjną. Decyzja jest podejmowana na posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych w formie uchwały, którą podpisuje przewodniczący posiedzenia. Decyzja podejmowana jest po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Posiedzenia Rady odbywają się co 2-3 miesiące.

Doradca podatkowy zostaje skreślony z listy z chwilą dostarczenia mu decyzji o skreśleniu (jeśli się od niej nie odwoła).

Następnie Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia dokonania skreślenia z listy doradców podatkowych, przekazuje Ministrowi Finansów następujące dane:

 • imię i nazwisko doradcy podatkowego
 • numer i datę wpisu na listę
 • datę skreślenia z listy

w celu ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Dokumenty

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Ile zapłacisz

10 zł

Ile będziesz czekać

Decyzję o skreśleniu z listy otrzymasz po posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia odbywają się zwykle nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Warto wiedzieć

Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla doradcę podatkowego z listy doradców podatkowych z urzędu lub na wniosek Ministra Finansów, w przypadku:

 • utraty prawa do wykonywania zawodu
 • śmierci doradcy

Osoba skreślona z listy na swój wniosek może być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat i spełnia ona warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o doradztwie podatkowym (ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego).

Doradca podatkowy skreślony z listy doradców podatkowych przestaje być członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?