Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz, lekarz dentysta – prawo wykonywania zawodu

Chcesz wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty? Sprawdź poniżej, jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać wpis na listę lekarzy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz wnioskować o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, jeżeli:

 • jesteś obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego UE
 • posiadasz:
  • dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie, co najmniej 6-letnich studiów na kierunku lekarskim, lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie, co najmniej 5-letnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, lub
  • dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim, rozpoczętych przed 1 października 2012 r. lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed 1 października 2012 r., lub
  • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub
  • dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Polsce za równorzędny oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach unijnych, albo
  • dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego dalej „LEW”, albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego dalej „LDEW”
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty
 • masz nienaganną postawę etyczną
 • władasz językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
 • masz ukończony staż podyplomowy lub uznany staż podyplomowy odbyty poza Polską lub przedstawisz świadectwo zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Państwowego w języku polskim lub w języku, w jakim są prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym; wymóg ukończenia stażu podyplomowego lub zdania egzaminu LEK / LDEK nie dotyczy osoby, która dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo UE.

Uwaga

Wszystkie osoby, bez względu na obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż polski, jeżeli chcą wykonywać w Polsce zawód lekarza lub lekarza dentysty, muszą zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzony przez Naczelną Radę Lekarską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Pamiętaj, że:

 • składasz tylko jeden z wymienionych dokumentów:
  • Kartę Stażu Podyplomowego Lekarza
  • Kartę Stażu Podyplomowego Lekarza Dentysty
  • zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego
 • nie musisz zdawać egzaminu z języka polskiego, jeżeli ukończysz studia w języku polskim
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

Jeżeli wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, okręgowa rada lekarska (ORL) w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentów wezwie cię do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

Masz co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz braków, twój wniosek pozostanie bez rozpoznania

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna. ORL ocenia poziom spełnienia przez ciebie wymagań do przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

 1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Przyznanie prawa i wpis do rejestru lub odmowa przyznania prawa następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarskiej lub prezydium okręgowej rady lekarskiej.

Uchwała ma moc decyzji administracyjnej i możesz się od niej odwołać do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dokumenty

 1. Wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Dokument uprawniający do wykonywania zawodu:

 • "Prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

odbierasz osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Wpis do Centralnego Rejestru Lekarzy RP

Naczelna Izba Lekarska aktualizuje Centralny Rejestr Lekarzy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca (na podstawie danych z okręgowych izb lekarskich).

Termin

Wpis dokonywany jest raz w miesiącu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Prawo wykonywania zawodu oraz wpis na listę otrzymasz maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały wydanej przez ORL możesz się odwołać w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie złóż do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem okręgowej rady. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Składa się ją za pośrednictwem Naczelnej Rady Lekarskiej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Czy ta strona była przydatna?