Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą i chcesz uzyskać prawo wykonywania zawodu? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru lekarzy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co oznacza prawo wykonywania zawodu

Lekarze i lekarze dentyści, którzy po zakończeniu edukacji chcą wykonywać swój zawód, muszą uzyskać prawo wykonywania zawodu (PWZ). Jest to uprawnienie, przyznawane przez okręgową radę lekarską (ORL), działającą w okręgowej izbie lekarskiej (OIL), której członkiem chce być lekarz.

PWZ jest potwierdzane dokumentem o nazwie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Każde PWZ ma numer. Lekarze, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu, są rejestrowani w ogólnodostępnym Centralnym Rejestrze Lekarzy, który prowadzi Naczelna Rada Lekarska.

Przejdź do Centralnego Rejestru Lekarzy.

Jakie są rodzaje PWZ

Poza podstawowym rodzajem prawa wykonywania zawodu – nieograniczonym co do czasu i miejsca na terytorium Polski, są też inne rodzaje PWZ. W niektórych sytuacjach może ci przysługiwać PWZ ograniczone ze względu na zakres uprawnień i okres obowiązywania.

Na przykład, jeśli masz już tytuł zawodowy lekarza/ lekarza dentysty, ale jesteś przed stażem – musisz zawnioskować do ORL o prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.

Przeczytaj, jak uzyskać prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.

Z kolei, jeśli uzyskałeś kwalifikacje zawodowe poza państwem członkowskim UE, możesz wnioskować o prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, miejsce i czas, w tak zwanej procedurze uproszczonej.

Przejdź do informacji Ministerstwa Zdrowia, jak uzyskać prawo wykonywania zawodu w procedurze uproszczonej.

Kto może uzyskać PWZ w Polsce

Jeśli masz tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty, możesz wnioskować o prawo wykonywania zawodu w Polsce, zarówno jeśli jesteś obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), jak i cudzoziemcem.

Uwaga! Twoje obywatelstwo ma znaczenie dla określenia, jaki wniosek o PWZ musisz złożyć, a także, jakie wymagania formalne musisz spełnić, aby otrzymać PWZ.

Jeśli masz wątpliwości, jaki wniosek i wymagania formalne obowiązują w twojej sytuacji, skontaktuj się z okręgową izbą lekarską, której członkiem chcesz zostać.

Przejdź do listy Okręgowych Izb Lekarskich.

Jakie warunki musi spełniać lekarz, aby uzyskać PWZ

Aby otrzymać nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty w Polsce, musisz wykazać:

 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty
 • nienaganną postawę etyczną.

Musisz też wykazać posiadanie tytułu zawodowego i kwalifikacji formalnych składając:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim wydany przez polską szkołę wyższą lub dyplom wydany w państwie spoza UE, który został uznany w Polsce za równoważny (nostryfikacja) lub dyplom wydany w państwie spoza UE wraz ze świadectwem złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/ Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego oraz
 • dokument potwierdzający odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego odbytego poza Polską oraz
 • świadectwo zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (lub wcześniej obowiązujących egzaminów państwowych) w języku polskim lub w języku, w jakim są prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, jeżeli masz ukończone studia w tym języku

albo

 • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (w tym Wielką Brytanię w czasie kiedy była członkiem UE).

Ważne! Wszystkie osoby, bez względu na obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż polski, jeżeli chcą wykonywać w Polsce zawód lekarza lub lekarza dentysty, muszą zdać egzamin z języka polskiego, przeprowadzony przez Naczelną Radę Lekarską.

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy cię, jeśli jesteś obywatelem Polski albo innego państwa członkowskiego UE i przedstawisz odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać zawód lekarza w Polsce

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, złóż w okręgowej izbie lekarskiej, której członkiem chcesz zostać.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek z załącznikami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Pamiętaj, że:

 • składasz tylko jeden z wymienionych dokumentów:
  • Kartę Stażu Podyplomowego Lekarza
  • Kartę Stażu Podyplomowego Lekarza Dentysty
  • zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego
 • nie musisz zdawać egzaminu z języka polskiego, jeżeli ukończysz studia w języku polskim
 • jeżeli składasz tłumaczenie przysięgłe dokumentu, musi je wykonać tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce.

Termin

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać zawód lekarza w Polsce

 1. Okręgowa rada lekarska sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Jeżeli wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, okręgowa rada lekarska w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentów wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz braków, twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Po weryfikacji formalnej nastąpi weryfikacja merytoryczna. ORL oceni czy spełniasz wymagania do przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

 1. Otrzymasz prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty

Jeśli weryfikacja wniosku przebiegnie pomyślnie, okręgowa rada lekarska lub prezydium okręgowej rady lekarskiej podejmie uchwałę o przyznaniu ci prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty. ORL wpisze cię na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Uchwała ma moc decyzji administracyjnej i możesz się od niej odwołać do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dokumenty

 1. Otrzymasz dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty

Dokument uprawniający do wykonywania zawodu:

 • "Prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Naczelna Rada Lekarska wpisze twoje PWZ do Centralnego Rejestru Lekarzy

Na podstawie informacji otrzymanych z okręgowej izby lekarskiej, Naczelna Rada Lekarska wpisze cię do Centralnego Rejestru Lekarzy.

Termin

Centralny Rejestr Lekarzy jest aktualizowany w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od uchwały okręgowej rady lekarskiej możesz się odwołać w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie złóż do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem okręgowej rady lekarskiej.

Uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej możesz zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę złóż za pośrednictwem Naczelnej Rady Lekarskiej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Czy ta strona była przydatna?