Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego – uzyskanie uprawnień

Chcesz oceniać ryzyko związane z ruchem w kopalniach? Chcesz przygotowywać ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa w nich? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Osoby prawne lub osoby fizyczne.

 • Osoba fizyczna może być rzeczoznawcą po spełnieniu następujących wymogów:

- korzysta w pełni z praw publicznych

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych

- w zakresie czynności, w których ma wykonywać zadania rzeczoznawcy - posiada stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu oraz po uzyskaniu tego stwierdzenia nie mniej niż 5 lat praktyki w kierownictwie ruchu lub w wyższym dozorze ruchu odpowiedniego rodzaju zakładu górniczego lub co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej  i nie mniej niż 5 lat praktyki naukowej

 • Osoba prawna może być rzeczoznawcą po spełnieniu następujących wymogów:

- posiada zaplecze techniczne i organizację zapewniające jej bezstronność i rzetelność oraz dostęp do laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii

- zatrudnia co najmniej jedną osobę fizyczną spełniającą wymagania dla niej określone, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego

Wniosek złóż do  Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera: 1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej; 2) adres zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę osoby prawnej; 3) wskazanie zakresu uprawnień;w przypadku osoby fizycznej: a) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, b) szczegółowy opis doświadczenia zawodowego albo naukowego; w przypadku osoby prawnej: a) szczegółowy opis zaplecza technicznego i organizacji zapewniające bezstronność i rzetelność, b) wskazanie laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego, do którego posiada dostęp, c) imię i nazwisko zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego, a także szczegółowy opis jej doświadczenia zawodowego lub naukowego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wnioskodawca składa wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań.
 • Wniosek osoby fizycznej zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) zakres uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) szczegółowy opis doświadczenia zawodowego lub naukowego.

 • Wniosek osoby prawnej zawiera:

1) nazwę osoby prawnej;

2) siedzibę osoby prawnej;

3) zakres uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego;

4) szczegółowy opis zaplecza technicznego i organizacji;

5) wskazanie laboratorium badawczego, wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii, do którego ma dostęp;

6) imię i nazwisko osoby fizycznej, spełniającej wymagania dla niej określone, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie, oraz szczegółow opis jej doświadczenia zawodowego lub naukowego.

 • Do wniosku osoba fizyczna dołącza:

1) odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych lub dyplomu doktora w dyscyplinie naukowej w zakresie czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego;

2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające doświadczenie zawodowe albo naukowe niezbędne do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

 • W przypadku osoby prawnej należy dołączyć:

1) wypis ze stosownego rejestru, wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do działania w imieniu osoby prawnej, przez podanie ich imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego,

2) schemat organizacyjny tej osoby,

3) oświadczenie zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1 Pgg, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego, o korzystaniu przez nią z pełni praw publicznych.

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w drodze decyzji. Decyzja wskazuje zakres uprawnień oraz okres jej obowiązywania, nie dłuższy niż 5 lat, a w przypadku osób prawnych – także imię i nazwisko zatrudnionej osoby fizycznej, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego. Wskazanie okresu obowiązywania decyzji następuje na podstawie oceny możliwości prawidłowego wykonywania zadań przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego.

 

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje się w następujących grupach:

1) grupa I – maszyny wyciągowe:

a) część mechaniczna,

b) część elektryczna,

2) grupa II – naczynia wyciągowe,

3) grupa III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych,

4) grupa IV – liny wyciągowe,

5) grupa V – wieże szybowe,

6) grupa VI – koła linowe,

7) grupa VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych,

8) grupa VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

9) grupa IX – urządzenia i sprzęt elektryczny:

a) kable i przewody,

b) elektronarzędzia,

c) sieci elektroenergetyczne,

10) grupa X – urządzenia techniczne:

a) urządzenia ciśnieniowe,

b) urządzenia dźwignicowe,

c) urządzenia transportowe specjalne,

11) grupa XI – obudowy zmechanizowane,

12) grupa XII – roboty strzałowe,

13) grupa XIII – obudowy kotwowe,

14) grupa XIV – obudowy szybów,

15) grupa XV – zagrożenie metanowe i pyłowe,

16) grupa XVI – zagrożenie pożarowe,

17) grupa XVII – zagrożenie wodne,

18) grupa XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał,

19) grupa XIX – zagrożenie tąpaniami,

20) grupa XX – zagrożenie klimatyczne,

21) grupa XXI – badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów.

22) grupa XXII - badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Odmowa nadania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłatę za nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Katowice, wysokość opłaty wynosi:

 •  1 005 zł – w przypadku osoby prawnej
 •  505 zł – w przypadku osoby fizycznej

Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek ten składa się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie biegu ww. 14-dniowego terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca może zrzec się prawa do złożenia tego wniosku. Z dniem doręczenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez wnioskodawcę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co uniemożliwia m.in. złożenie skargi do sądu administracyjnego. Cofnięcie przez wnioskodawcę złożonego już oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest niedopuszczalne.

Wnioskodawca, któremu przysługuje ww. prawo zwrócenia się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może — bez skorzystania z tego prawa — wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach — za pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego — w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Wymogi formalne skargi określają art. 46, art. 47, art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.).

Wniesienie skargi na ww. decyzję wymaga uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200 zł.

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie jej prawa pomocy, obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego). Zasady przyznawania prawa pomocy oraz skutki przyznania określają art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Warto wiedzieć

Poinformuj o zmianie danych

Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o zmianach danych, zawartych we wniosku o nadanie uprawnień.

Wykaz rzeczoznawców

Wyższy Urząd Górniczy na stronach BIP zamieszcza i aktualizuje wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Wykaz zawiera: imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej, zakres nadanych uprawnień oraz okres obowiązywania decyzji, a w przypadku osób prawnych – także imię i nazwisko zatrudnionej osoby fizycznej, która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.

Czy ta strona była przydatna?