Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Chcesz organizować wycieczki, prowadzić biuro podróży, ułatwiać podróżnym zakwaterowanie, transport, wynajem samochodów? Najpierw musisz uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli chcesz rozpocząć taką działalność, musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Musisz uzyskać wpis do rejestru, jeśli planujesz:

 • organizowanie imprez turystycznych – czyli tworzenie i sprzedawanie lub oferowanie do sprzedaży imprez turystycznych, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przekazywanie danych podróżnych innemu przedsiębiorcy turystycznemu
 • ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych – czyli ułatwianie podróżnym nabycia uzupełniającej usługi lub usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, ale od innych przedsiębiorców turystycznych i na podstawie umów z tymi przedsiębiorcami.

Usługa turystyczna to na przykład przewóz pasażerów, ich czasowe zakwaterowanie, wynajem pojazdów oraz wszystkie inne usługi świadczone podróżnym.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (na przykład rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu). W przypadku imprezy turystycznej jeden przedsiębiorca odpowiada jako organizator za należytą realizację imprezy jako całości.

Powiązane usługi turystyczne nie stanowią imprezy turystycznej, a za ich należyte wykonanie wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy poszczególnych usług turystycznych.  

Kto może zostać przedsiębiorcą turystycznym

Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są przedsiębiorcami turystycznymi.

Przedsiębiorca turystyczny może działać:

 • w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w spółce cywilnej – przedsiębiorcy wpisani do CEIDG
 • jako przedsiębiorca zarejestrowany w KRS (na przykład spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • jako przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział w Polsce i uzyskał wpis do KRS.

Zakres działalności zgłoszony do CEIDG albo KRS powinien obejmować usługi organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych (PKD 79.12.Z lub 79.11.B).

W Polsce mogą działać także organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, którzy nie posiadają siedziby na terytorium Unii Europejskiej. Tacy przedsiębiorcy również muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Kto nie musi być wpisany do rejestru

Do rejestru nie muszą się wpisywać agenci turystyczni.

W rejestrze nie ma także przedsiębiorców turystycznych, którzy mają siedzibę na terytorium Unii Europejskiej i na terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły postanowienia dyrektywy (UE) 2015/2302, a więc państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak Norwegia czy Szwajcaria.

Jakie są wymagania finansowe dla organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Wymogi finansowe, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy turystyczni, dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy.

Oznacza to obowiązek stosowania różnych form zabezpieczeń finansowych na pokrycie kosztów:

 • kontynuacji imprezy turystycznej
 • powrotu z imprezy turystycznej przerwanej
 • zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezy niezrealizowane.

Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek:

 • zawarcia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji lub
 • zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie z wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, lub
 • zawarcia umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie z wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek (jeżeli imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne świadczone będą wyłącznie na terytorium Polski)
 • dokonywania terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Wzory formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, umowy o turystyczny rachunek powierniczy znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności jako przedsiębiorca turystyczny.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż wniosek do marszałka województwa, właściwego dla siedziby twojej firmy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym – złóż wniosek do marszałka województwa, właściwego dla siedziby oddziału twojej firmy w Polsce.

Jeśli twoja firma nie posiada siedziby ani oddziału w Polsce, złóż wniosek do wybranego marszałka województwa.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

We wniosku musisz podać między innymi:

 • planowany rodzaj działalności: organizowanie imprez turystycznych lub ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych
 • zakres terytorialny działalności planowanej działalności:
  • państwa europejskie
  • państwa pozaeuropejskie
  • państwa europejskie mające lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – obwód kaliningradzki
  • obszar Polski.

Wysokość wymaganego zabezpieczenia finansowego zależy między innymi od:

 • zakresu terytorialnego działalności
 • rodzaju wykorzystywanego środka transportu
 • wysokości i terminów wpłat i przedpłat przyjmowanych od klientów.

W rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Finansów znajdziesz:

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek przedsiębiorcy turystycznego, o wpis do rejestru powinien zawierać następujące dane:

 • firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada;
 • określenie rodzaju działalności;
 • określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;
 • wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
 • adres e-mail, jeśli posiada;
 • numer telefonu, jeśli posiada.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy turystycznego lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji bankowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

"Oświadczam, że imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę wykonywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy."

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza) jednego z dokumentów:

 • umowa gwarancji bankowej
 • umowa gwarancji ubezpieczeniowej
 • umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych
 • umowa o turystyczny rachunek powierniczy.

Jeśli zamierzasz wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski, a wszelkie wpłaty klientów za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy to złóż odpowiednie oświadczenie. W takim wypadku nie musisz posiadać innych zabezpieczeń finansowych.

Jeśli przedkładane przez ciebie dokumenty zabezpieczenia finansowego są w języku obcym, to dołącz do wniosku ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to także przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego w trakcie prowadzenia działalności.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności jako przedsiębiorca turystyczny.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi w szczególności, czy:

 • rodzaj, zakres i wysokość kwoty zabezpieczenia finansowego, odpowiada minimalnym wysokościom sum gwarancji lub ubezpieczenia
 • nie jesteś, jako przedsiębiorca turystyczny, objęty 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

 1. Marszałek województwa wpisze twoją firmę do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli wymagana opłata skarbowa została wpłacona, a we wniosku nie ma braków, marszałek województwa wpisze twoją firmę do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Marszałek województwa może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące ci wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • wykreślono cię z tego rejestru i wydano zakaz wykonywania takiej działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku (na przykład w wyniku rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności – może nim być brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego).

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, marszałek województwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Rejestr jest jawny. Nie są jednak ujawniane: adres zamieszkania przedsiębiorcy, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza, adres e-mail i numer telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych pobierz wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o wpisie do rejestru , złóż wniosek do marszałka województwa. Zaświadczenie jest płatne. Otrzymasz je zgodnie z twoim wnioskiem w formie papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych o zawiera następujące dane:

1) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada;

3) określenie rodzaju działalności;

4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;

5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;

Zaświadczenie nie zawiera adresu zamieszkania jeśli jest on inny niż adres wykonywania działalności gospodarczej

 1. Wpis zostanie opublikowany w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tworzy i prowadzi system teleinformatyczny obsługujący Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT).

Ewidencja zawiera dane wprowadzone przez marszałków województw.

Ewidencja zawiera informacje o przedsiębiorcach turystycznych, w tym między innymi o:

 • zakresie terytorialnym wykonywanej działalności
 • formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego
 • terminach i wysokości przedpłat przyjmowanych przez przedsiębiorcę turystycznego od podróżnych
 • decyzjach administracyjnych związanych z wykreśleniem, zawieszeniem, przedłużeniem zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorcę turystycznego
 • wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat
 • niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego
 • wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

Ile zapłacisz

 • 30 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego (OPP) w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 355 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru innego podmiotu niż OPP
 • 17 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do rejestru

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Uwaga! Możesz rozpocząć działalność jako przedsiębiorca turystyczny, jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku . Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na wpis biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jakie masz obowiązki po uzyskaniu wpisu

 W trakcie wykonywania działalności masz obowiązek:

 • składać marszałkowi województwa oryginały lub uwierzytelnione kopie kolejnych umów gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz podróżnych – nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej
 • prowadzić wykaz zawartych umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych
 • co miesiąc składać deklarację o wysokości składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpłacać składkę na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)
 • uiszczać składki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna składka – jest ona należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli termin ten jest wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy
 • składać wnioski do Turystycznego Funduszu Pomocowego o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, od której podróżny odstąpił w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2
 • realizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne przewidziane przez ustawę.

Jeśli nie spełnisz tych obowiązków, to w sposób rażący naruszysz warunki wykonywania działalności co może doprowadzić do tego, że urząd zakaże ci jej wykonywania.

Jakie masz obowiązki w przypadku zmiany danych

Jako przedsiębiorca turystyczny wpisany do rejestru masz obowiązek zawiadomienia marszałka województwa prowadzącego rejestr o zmianach twojego wpisu w CEIDG albo KRS.

Zawiadom marszałka województwa w terminie 7 dni, jeśli:

 • zawiesiłeś działalność
 • przedłużyłeś okres zawieszenie działalności
 • wznowiłeś wykonywanie działalności po okresie zawieszenia.

Pamiętaj! Jeśli nie zawiadomisz marszałka województwa o zmianach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia w CEIDG albo KRS, zostaniesz wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Sprawdź, jak zmienić dane we wpisie do rejestru.

Jaka działalność nie podlega przepisom ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Nie do wszystkich imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych stosuje się przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Nie musisz składać wniosku w wpis do rejestru jeśli organizujesz imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne:

 • trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg
 • które są oferowane, oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane:
  • okazjonalnie
  • na zasadach niezarobkowych
  • wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych
 • podróże służbowe realizowane na podstawie umowy generalnej zawartej między przedsiębiorcą turystycznym a innym przedsiębiorcą
 • wycieczki organizowane przez kluby sportowe lub szkoły dla ich członków, które nie są oferowane ogółowi społeczeństwa.

Czy ta strona była przydatna?