Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Chcesz organizować wycieczki, prowadzić biuro podróży, ułatwiać podróżnym zakwaterowanie, transport, wynajem samochodów? Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Poniżej dowiesz się jak uzyskać wpis do rejestru.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Organizatorami turystyki są m.in. (biura podróży, biura turystyczne, touroperatorzy, przedsiębiorstwa turystyczne). W większości przypadków działające biura podróży łączą funkcje organizatora turystyki, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i agenta turystycznego.

Wpis w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych stanowi podstawę do podjęcia legalnej działalności w tym zakresie w Polsce.

Kto musi uzyskać wpis do rejestru

Przedsiębiorcą turystycznym – organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych możesz zostać, jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą polskim i masz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • przedsiębiorcą zagranicznym, który utworzył oddział w Polsce i uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

a zakres zgłoszonej działalności obejmuje usługi organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych (PKD: 79.12.Z lub 79.11.B).

Jeśli spełniasz te warunki to złóż wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych i nie posiadasz siedziby na terytorium Unii Europejskiej, a sprzedajesz lub oferujesz do sprzedaży na terytorium Polski imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne albo w jakikolwiek inny sposób kierujesz taką działalnością, to musisz także uzyskać wpis do rejestru.

Nowe podmioty zobowiązane do wpisu do rejestru

Przedsiębiorcy niepodlegający przed dniem wejścia w życie ustawy wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, niezwłocznie muszą wystąpić o wpis do nowego rejestru.

Kto nie musi być wpisany do rejestru

Nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorcy turystyczni posiadający siedzibę na terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).

Działalność agenta turystycznego nie wymaga wpisu do rejestru.

Wpis w dotychczasowym rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność turystyczną i są wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie muszą składać wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Z mocy prawa ich wpis zostaje przeniesiony do nowego rejestru. Jeśli potrzebujesz, możesz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.

Wymagania finansowe dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych jest działalnością regulowaną, tzn. znajduje się pod specjalnym nadzorem państwa i wymaga od przedsiębiorców spełniania w trakcie jej prowadzenia wymogów finansowych. Wymogi te dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa klientom biura na wypadek niewypłacalności firmy poprzez różne formy zabezpieczeń finansowych na pokrycie kosztów:

 • kontynuacji imprezy turystycznej
 • powrotu z imprezy turystycznej przerwanej
 • lub zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezy niezrealizowane

Zabezpieczeniem przed niewypłacalnością organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązkowe:

1) zawarcie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji lub

2) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, lub

3) zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek (jeżeli imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne świadczone będą wyłącznie na terytorium Polski);

4) dokonywanie terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Wzory formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, umowy o turystyczny rachunek powierniczy znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.

Pamiętaj, w trakcie prowadzenie działalności każdy przedsiębiorca turystyczny musi składać marszałkowi województwa oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem (przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza) kopie posiadanego zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej.

Słowniczek

Przedsiębiorca turystyczny to organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo inny podmiot prowadzący odpłatną działalność turystyczną;

Organizator turystyki to przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu.

Agent turystyczny to przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki.

Usługa turystyczna to np. przewóz pasażerów, ich czasowe zakwaterowanie, wynajem pojazdów oraz wszystkie inne usługi świadczone podróżnym.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu).

Powiązane usługi turystyczne to niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż wniosek do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla siedziby twojej firmy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym – złóż wniosek do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla siedziby oddziału twojej firmy w Polsce.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

We wniosku między innymi musisz podać planowany rodzaj działalności:

 • organizowanie imprez turystycznych lub ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych
 • zakres terytorialny działalności planowanej działalności:
  • państwa europejskie
  • państwa pozaeuropejskie
  • państwa europejskie mające lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - obwód kaliningradzki
  • obszar Polski

Wysokość zabezpieczenia finansowego, które musisz dołączyć do wniosku zależy m.in. od:

 • zakresu terytorialnego,
 • rodzaju wykorzystywanego środka transportu
 • wysokości i terminów wpłat i przedwpłat przyjmowanych od klientów

W rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Finansów znajdziesz:

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek przedsiębiorcy turystycznego, o wpis do rejestru powinien zawierać następujące dane:

 • firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada;
 • określenie rodzaju działalności;
 • określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;
 • wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
 • adres e-mail, jeśli posiada;
 • numer telefonu, jeśli posiada.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy turystycznego lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji bankowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

"Oświadczam, że imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę wykonywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy."

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dokumenty zabezpieczenia finansowego

Do wniosku dołącz oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza) jednego z dokumentów:

 • umowa gwarancji bankowej
 • umowa gwarancji ubezpieczeniowej
 • umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych
 • umowa o turystyczny rachunek powierniczy

Usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski

Jeśli zamierzasz wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski, a wszelkie wpłaty klientów za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy to złóż odpowiednie oświadczenie. Nie musisz wtedy posiadać innych zabezpieczeń finansowych.

Dokumenty w językach obcych

Jeśli przedkładane przez ciebie dokumenty zabezpieczenia finansowego są w języku obcym, to dołącz do wniosku ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to także przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego w trakcie prowadzenia działalności.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

W szczególności urząd sprawdza, czy:

 • rodzaj, zakres i wysokość kwoty zabezpieczenia finansowego, odpowiada minimalnym wysokościom sum gwarancji lub ubezpieczenia
 • nie jesteś jako przedsiębiorca turystyczny objęty 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

 1. Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli wymagana opłata skarbowa została wpłacona, a we wniosku nie ma braków, to urząd wpisze cię do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku, przedsiębiorca turystyczny może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę turystycznego do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na wpis biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Marszałek województwa może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące ci wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • wykreślono cię z tego rejestru i wydano zakaz wykonywania takiej działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku (np. w wyniku rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności – brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego).

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, marszałek województwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych o zawiera następujące dane:

1) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada;

3) określenie rodzaju działalności;

4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;

5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;

Zaświadczenie nie zawiera adresu zamieszkania jeśli jest on inny niż adres wykonywania działalności gospodarczej

 1. Pubikacja wpisu firmy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tworzy i prowadzi system teleinformatyczny obsługujący Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zwaną "Ewidencją" (CEOTiPUNPUT).

Marszałkowie województw prowadzą rejestry Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w systemie teleinformatycznym obsługującym Ewidencję. Ewidencja zawiera informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych przez marszałków do rejestru, w tym m.in. o:

 • zakresie terytorialnym wykonywanej działalności
 • formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego
 • terminach i wysokości przedpłat przyjmowanych przez przedsiębiorcę turystycznego od podróżnych
 • decyzjach administracyjnych związanych z wykreśleniem, zawieszeniem, przedłużeniem zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorcę turystycznego
 • wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat
 • niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego
 • wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru

Ile zapłacisz

 • 30 zł – jeśli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 355 – jeśli wniosek składa inny podmiot (np. przedsiębiorca turystyczny, fundacja, stowarzyszenie, uczelnia)

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie wpisu do rejestru to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, który ją wydał do Ministra Sportu i Turystyki. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli potrzebujesz zaświadczenie o wpisie do rejestru to musisz złożyć osobny wniosek marszałek województwa. Otrzymasz je zgodnie z twoim wnioskiem w formie papierowej lub elektronicznej.

Jednak nie musisz tego robić. W każdej chwili możesz wygenerować sobie aktualne informacje dotyczące twojej firmy.

Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, uzyskany z  systemu  teleinformatycznego obsługującego Ewidencję, ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa, jeżeli zawiera:

 • adres strony internetowej, na której zamieszczane są aktualne informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji;
 • identyfikator potwierdzający:
  • sporządzenie tego wydruku przy użyciu funkcjonalności systemu obsługującego Ewidencję oraz
  • prawdziwość danych zawartych w tym wydruku w czasie jego sporządzenia.

Obowiązki przedsiębiorcy turystycznego w trakcie wykonywania działalności

W trakcie wykonywania działalności masz m.in. obowiązek:

 • składać marszałkowi województwa oryginały lub uwierzytelnione kopie kolejnych umów (gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz podróżnych) nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej;
 • prowadzić wykaz zawartych umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • co miesiąc składać deklarację o wysokości składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpłacać składkę na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)
 • uiszczać składki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna składka - jest ona należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli termin ten jest wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy
 • składać wnioski do Turystycznego Funduszu Pomocowego o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, od której podróżny odstąpił w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2
 • realizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne przewidziane przez ustawę.

Jeśli nie spełnisz tych obowiązków, to w sposób rażący naruszysz warunki wykonywania działalności co może doprowadzić do tego, że urząd zakaże ci jej wykonywania.

Zmiany w CEIDG albo KRS

Jako przedsiębiorca turystyczny wpisany do rejestru masz obowiązek zawiadomienia marszałka województwa prowadzącego rejestr o zmianach twojego wpisu w CEIDG albo KRS jeśli:

 • zawiesiłeś działalność,
 • przedłużyłeś okres zawieszenie działalności,
 • wznowiłeś wykonywanie działalności po okresie zawieszenia.

Jeśli o tych zdarzeniach nie zawiadomisz marszałka w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia w CEIDG albo KRS zostaniesz wykreślony z urzędu z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Jaka działalność nie podlega przepisom ustawy

Nie podlegają przepisom ustawy imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne:

 • trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg,
 • które są oferowane, oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane:
  • okazjonalnie,
  • na zasadach niezarobkowych,
  • wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,
 • podróże służbowe realizowane na podstawie umowy generalnej zawartej między przedsiębiorcą turystycznym a innym przedsiębiorcą,
 • wycieczki organizowane przez kluby sportowe lub szkoły dla ich członków, które nie są oferowane ogółowi społeczeństwa.

Przedsiębiorca turystyczny, który realizuje takie usługi nie podlega także wpisowi do rejestru.

Czy ta strona była przydatna?