Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie informacji o korzystaniu ze środowiska

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Poniżej dowiesz się jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto korzysta ze środowiska 

Producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:

 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni;
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe);
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej;
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
 • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.

Hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Kto płaci opłatę środowiskową 

Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Na stronach internetowych wielu urzędów marszałkowskich możesz znaleźć bezpłatne aplikacje, które pomogą ci wypełnić formularze odpowiednich wykazów. Przykładem takim jest system EkoPłatnik udostępniany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przeczytaj jak wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wykaz za dany rok kalendarzowy złóż do dnia 31 marca następnego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż wykaz i zapłać należne opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wykaz i wylicz wysokość należnych opłat

Złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy. Wykazy możesz złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

Do wypełnienia wykazów i wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska wykorzystaj dane z aktualnych ewidencji, które prowadzisz. Są to takie ewidencje jak:

 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • odpadów

Opłatę za korzystanie ze środowiska ustalasz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystałeś ze środowiska. Musisz samodzielnie wyliczyć wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonych przez ciebie wykazach.

Wysokość stawek na rok 2021 możesz sprawdzić w obwieszczeniu Ministra Środowiska z 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wykazu zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wykazu zawiera załącznik załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Obowiązkowo wypełnij Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska. 

Pozostałe wykazy, czyli: 

 • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierając informacje o składowanych odpadach,

wypełnij i złóż w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i zgodnie ze sposobem korzystania ze środowiska.

Termin

Wykaz za dany rok kalendarzowy złóż do dnia 31 marca następnego roku.

 1. Zapłać opłatę za korzystanie ze środowiska

Opłatę za korzystanie ze środowiska, którą podajesz w Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu) -  w tym przypadku należną kwotę opłaty wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji twojej firmy. Masz na to czas do do 31 marca. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Pamiętaj! 

 • Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.
 • Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Termin

Za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Ile zapłacisz

Kwota opłaty wynika z twoich obliczeń, które podałeś w złożonym za dany rok Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twój wykaz. Nie otrzymasz z tego powodu żadnego dokumentu.

Jak możesz się odwołać

Od ostatecznej decyzji w sprawie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem marszałka województwa, który ją wydał, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

 • Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • Jeśli dane w złożonym przez ciebie wykazie budzą zastrzeżenia, to marszałek ustali kwotę opłaty, którą musisz zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego przez ciebie wykazu.
 • Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.
 • Dodatkowo może być na ciebie nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenie lub naruszenie warunków:
  • korzystania ze środowiska
  • magazynowania odpadów
  • emitowania hałasu do środowiska
 • Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.
 • Od 1 stycznia 2018 r. opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód są ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo wodne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Czy ta strona była przydatna?