Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewodnik górski – uzyskanie uprawnień

Interesujesz się turystyką górską? Chcesz pracować jako przewodnik górski i oprowadzać turystów po Beskidach, Sudetach lub Tatrach? Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przewodnicy górscy wykonują zadania przewodników turystycznych na obszarach górskich (Beskidach, Sudetach lub Tatrach), zgodnie z posiadanymi odpowiednio uprawnieniami.

Uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy klasy (klasa III jest najniższa), w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek, które ma prawo prowadzić przewodnik.

Kto może uzyskać uprawnienia przewodnika górskiego

Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 • posiada wykształcenie średnie
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego

Rozszerzenie posiadanych uprawnień przewodnika górskiego

Jeśli posiadasz już uprawnienia przewodnika górskiego i planujesz rozszerzyć uprawnienia o dodatkowy obszar, możesz przystąpić do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Jeśli ubiegasz się o podwyższenie uprawnień do klasy II lub I, musisz spełnić odpowiednie warunki dotyczące:

 • stażu
 • czasu trwania i tras odbytych przejść górskich
 • wiedzy i umiejętności zgodnie z programem szkolenia dla danego obszaru uprawnień

Warunki uzyskania uprawnień oraz zasady i przebieg egzaminu na przewodnika górskiego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż wniosek do:

 • marszałka województwa właściwego dla twojego miejsca zamieszkania w Polsce
 • dowolnego marszałka województwa – jeśli mieszkasz w innym państwie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1)     imię i nazwisko osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;

2)     imiona rodziców;

3)     datę i miejsce urodzenia;

4)     określenie miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji;

5)     wskazanie obszaru uprawnień przewodnika górskiego o który ubiega się wnioskodawca.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Świadectwo zawiera:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców zdającego;
 • datę egzaminu;
 • klasę i obszar uprawnień;
 • numer i datę protokołu komisji egzaminacyjnej;
 • pieczęć i podpis przewodniczącego komisji;
 • miejsce i datę wystawienia.

Wzór świadectwa zawiera Załącznik nr 6 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument lub dokumenty wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonanie usługi zawarte przez przewodnika górskiego z klientami lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę, wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie obejmuje także przejścia w warunkach zimowych, a w przypadku przewodników tatrzańskich obejmującym dodatkowo przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe; wymagane parametry odbytych przejść przez obszary górskie określi minister właściwy do spraw turystyki w konsultacji ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przewodników górskich; parametry te będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ministra właściwego do spraw turystyki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie obejmuje także przejścia w warunkach zimowych, a w przypadku przewodników tatrzańskich obejmującym dodatkowo przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe; wymagane parametry odbytych przejść przez obszary górskie określi minister właściwy do spraw turystyki w konsultacji ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przewodników górskich; parametry te będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ministra właściwego do spraw turystyki.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W zależności od zakresu składanego wniosku dołącz następujące załączniki:

 • do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy III:
  • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną
  • kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  • 3 fotografie legitymacyjne w formacie 3 cm x 4 cm
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II albo I:
  • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną
  • dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania uprawnień klasy II albo I
  • oświadczenie o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym przewodnik górski posiadał on uprawnienia przewodnika górskiego klasy III albo II
  • 1 fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar uprawnień:
  • świadectwo zdania egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień przed właściwą komisją egzaminacyjną
  • 1 fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Poświadczenie znajomości języka obcego

Jeśli chcesz uzyskać wpis w legitymacji przewodnika górskiego o posiadanej znajomości języka obcego złóż dodatkowo uwierzytelnioną kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Dokumentowanie posiadania wykształcenia średniego

Kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego potwierdza, za zgodność z oryginałem, pracownik urzędu marszałkowskiego przyjmujący wniosek.

Jako dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego możesz załączyć także dyplom ukończenia szkoły wyższej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdza kompletność dokumentów i poprawność zawartych w nich danych.

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz wymaganych dokumentów), urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

 1. Decyzja o nadaniu uprawnień przewodnika górskiego i wpis do ewidencji

Jeśli twój wniosek:

 • jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne dane
 • spełniasz warunki uzyskania uprawnień klasy III, II lub I

otrzymasz decyzję marszałka województwa o nadaniu uprawnień przewodnika górskiego określonej klasy na dany obszar.

Minister Sportu i Turystyki udostępnia na swojej stronie internetowej dane dotyczące przewodników górskich.

Jeśli nie spełniasz warunków ustawowych, marszałek województwa wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień przewodnika górskiego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy uprawnień przewodnika górskiego określonej klasy na dany obszar uprawnień.

 1. Przygotowanie i wydanie legitymacji i identyfikatora przewodnika górskiego

Urząd po wydaniu decyzji, przygotuje legitymację i identyfikator przewodnika górskiego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Legitymacja zawiera:

 • numer legitymacji;
 • nazwę marszałka województwa wystawiającego legitymację;
 • imię, nazwisko, datę urodzenia i podpis posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • podpis wystawiającego;
 • miejsce i datę uzyskania uprawnień;
 • posiadane prawo prowadzenia wycieczek turystycznych po obszarze górskim;
 • posiadaną klasę uprawnień przewodnika górskiego;
 • potwierdzenie zdania egzaminu na prowadzenie wycieczek narciarskich;
 • potwierdzenie prawa do oprowadzania wycieczek zagranicznych w językach obcych.

Wzór legitymacji zawiera Załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

 

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Identyfikator zawiera:

 • numer identyfikatora;
 • nazwa marszałka województwa wystawiającego identyfikator;
 • nazwa uprawnień po polsku i angielsku;
 • imię, nazwisko posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • datę ważności identyfikatora.

Wzór identyfikatora zawiera Załącznik nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Ile zapłacisz

10 zł

Zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji na konto wskazane przez urząd marszałkowski.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu złóż odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Warto wiedzieć

Identyfikator przewodnika górskiego

Identyfikator jest ważny przez 5 lat od daty wydania. Musisz wymienić go na nowy po upływie terminu ważności. Identyfikator powinien być noszony w sposób umożliwiający okazanie go na żądanie osób upoważnionych do kontroli.

Znajomość języków obcych

Jeśli dostarczysz odpowiednie dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, uzyskasz poświadczenie ich znajomości w twojej legitymacji przewodnika górskiego.

Czy ta strona była przydatna?