Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na loterię promocyjną

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zwiększyć obroty? Dobrym sposobem jest loteria promocyjna, w której kupując towary lub usługi zdobywa się szanse na wygranie nagród. Zamierzasz urządzić taką loterię? Musisz uzyskać zezwolenie od dyrektora odpowiedniej izby administracji skarbowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczysz nabywając towary i usługi. Kupując je zdobywasz szanse na wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych. Przed zorganizowaniem takiej loterii musisz uzyskać zezwolenie. Wyda ci je dyrektor właściwej izby administracji skarbowej.

O zezwolenie możesz ubiegać się jako:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka bez osobowości prawnej – np. wspólnota mieszkaniowa

Składając wniosek musisz udokumentować, że:

 • źródła pochodzenia twojego kapitału są legalne
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa; należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli chcesz skorzystać z urządzenia do wylosowania zwycięzców loterii, musisz zarejestrować je u dyrektora właściwej izby administracji skarbowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej

Wniosek złóż do izby administracji skarbowej, na obszarze której chcesz urządzić loterię.

Jeśli chcesz urządzić loterię na obszarze działania więcej niż jednej izby, zgłoś się do tej izby, która:

 • jest odpowiednia według twojego miejsca zamieszkania lub siedziby twojej firmy
 • jest odpowiednia według siedziby twojego oddziału – jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym
 • jest odpowiednia według miejsca, w którym przedstawiciel twojej firmy prowadzi działalność

W innych przypadkach wniosek złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na loterię promocyjną

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1)  nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;

2)   dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

3)   określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

4)   określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Gwarancje wypłaty nagród zabezpieczają interesy uczestników twojej loterii. Musisz udać się po nie do banku. Gwarancja sprawi, że jeśli z jakichś przyczyn (np. upadłość) nie będziesz w stanie wydać nagród zwycięzcom loterii, ich równowartość wypłaci im bank.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:

 • nazwę loterii
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie
 • zasady prowadzenia loterii
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria
 • czas trwania loterii
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
 • sposób i termin ogłaszania wyników
 • miejsce i termin wydawania wygranych
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
 • wartość puli nagród
 • w przypadku loterii promocyjnej - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Załączniki, które składasz powinny być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Tłumacz przysięgły musi przetłumaczyć ci dokumenty, jeśli składasz je w języku obcym.

Jeżeli nie mieszkasz w Polsce, a twoja firma nie ma tutaj siedziby, musisz przedstawić odpowiednie informacje o tym, że:

 • źródła pochodzenia twojego kapitału są legalne
 • w kraju, w którym mieszkasz (lub siedzibę ma twoja firma) nie zalegasz z opłatami za podatki, należności celne, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

Termin

2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii.

 1. Dyrektor izby zweryfikuje twój wniosek

Dyrektor izby sprawdzi, czy spełniasz wymagania formalne. Jeśli stwierdzi jakieś braki – masz 7 dni na ich usunięcie. Jeżeli coś w twoich dokumentach jest niejasne, dyrektor może wezwać cię do złożenia wyjaśnień.

Termin

2 miesiące od złożenia wniosku.

 1. Zapłać za zezwolenie

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Dyrektor izby wyda ci zezwolenie na loterię promocyjną

Zezwolenie jest ważne maksymalnie 2 lata. Oprócz zezwolenia otrzymasz zatwierdzony regulamin loterii.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

2) nazwę loterii;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;

4) obszar, na którym loteria będzie urządzana;

5) czas urządzania loterii;

6) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

W 2024 r. kwota bazowa wynosi 7364,30 zł.

Obliczając opłatę pomiń kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy, a równe i wyższe niż 50 groszy – zaokrąglij do pełnych złotych.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz się odwołać. Odwołanie wnieś do dyrektora izby administracji skarbowej. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Czy w loterii mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie

Nie. W loteriach promocyjnych i fantowych mogą uczestniczyć osoby, które nie mają ukończonych 18 lat.

Czy można przedłużyć zezwolenie

Tak, jednak tylko raz – o 6 miesięcy.

Zmiana danych

W terminie 7 dni musisz powiadomić izbę administracji skarbowej o tym, że:

 • rozpoczynasz działalność objętą zezwoleniem
 • rezygnujesz z działalności objętej zezwoleniem
 • przerywasz działalność objętą zezwoleniem
 • wznawiasz działalność po przerwie

Po zakończeniu loterii

W ciągu 30 dni po zakończeniu loterii prześlij do dyrektora izby administracji skarbowej:  

 • wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości
 • zestawienie liczby wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń

Nadzór

Jeśli urządzasz loterię promocyjną, musisz zapewnić osobie nadzorującej loterię szkolenie z przepisów. Taka osoba musi posiadać świadectwo ukończenia szkolenia. Do 1 kwietnia 2017 r. osoby nadzorujące loterię nie musiały kończyć szkoleń – wystarczyło tzw. świadectwo zawodowe. Świadectwa wydane do 1 kwietnia 2017 r. zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, a osoby posiadające je nie muszą odbywać szkoleń.

Zatwierdzenie regulaminu

Weryfikacją projektu regulaminu następuje na etapie rozpatrywania wniosku i jest on zatwierdzany do czasu wydania decyzji o zgodzie na przeprowadzenie loterie.

Czy ta strona była przydatna?