Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych

Przekazanie części lub całości indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w danym roku kalendarzowym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Indywidualna kwota połowowa lub ilość dni połowowych, które zostały określone w specjalnym zezwoleniu połowowym mogą zostać przekazane. Przekazanie przez armatora indywidualnej kwoty połowowej może nastąpić w całości lub części innemu armatorowi na jego statek rybacki lub na inny statek rybacki tego samego armatora.

Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe mogą być przekazane na rzecz armatorów, którym przyznano na dany obszar:

 • indywidualne kwoty połowowe na ten sam gatunek organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie, lub
 • dni połowowe, w których będą prowadzone połowy tego samego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.

Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych:

 • na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora lub
 • na wspólny wniosek armatorów - w przypadku przekazywania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych na statek rybacki innego armatora.

Armator zainteresowany przekazaniem kwot lub dni połowowych składa wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, czyli do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wnioski składa się do organu właściwego, który wydał specjalne zezwolenie połowowe:

 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w przypadku, gdy połów odbywać się będzie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi;
 • właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego – w przypadku połowów w Zalewie Wiślanym, w Zalewie Szczecińskim, na obszarze Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych składany jest przez armatora w przypadku, gdy przekazanie kwot połowowych lub dni połowowych dotyczy innego statku rybackiego tego armatora.

Wspólny wniosek armatorów składany jest w przypadku przekazywania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych na statek rybacki innego armatora.

Wniosek składa się do organu właściwego, który wydał specjalne zezwolenie połowowe:

a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w przypadku, gdy połów odbywać się będzie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi;

b) właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego – w przypadku połowów w Zalewie Wiślanym, w Zalewie Szczecińskim, na obszarze Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie.

Dokumenty

 1. Weryfikacja wymagań

Organ sprawdza czy została wniesiona opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie nie są podejmowane dalsze czynności.

Organ sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonego wniosku oraz czy kwoty wskazane we wniosku, których dotyczy przekazanie mają zostać przekazane na rzecz armatorów, którym przyznano na dany obszar:

 • indywidualne kwoty połowowe na ten sam gatunek organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie, lub
 • dni połowowe, w których będą prowadzone połowy tego samego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.

Organ weryfikuje czy nie została wyczerpana ogólna kwota połowowa lub dni połowowe danego gatunku organizmów morskich, których dotyczy przekazanie.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, organ wzywa armatora do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez armatora wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania.

 1. Wydanie zezwolenia

Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego wydaje, w drodze decyzji, specjalne zezwolenie połowowe ze zmienionymi kwotami połowowymi lub ilością dni połowowych.

W przypadku, gdy zezwolenie wydawane jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zezwolenie przekazywane jest do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego celem przekazania armatorowi lub armatorom w przypadku wniosku wspólnego.

Minister bądź okręgowy inspektor odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania, jeżeli:

 • zachodzi przynajmniej jeden z poniższych warunków dotyczących przekazania indywidualnych kwot lub dni połowowych na rzecz armatorów, tj.:

- armator nie posiada na dany obszar przyznanych indywidualnych kwot połowowych na ten sam gatunek organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie;

- armator nie posiada na dany obszar przyznanych dni połowowych, w których będą prowadzone połowy tego samego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie

lub

 • wyczerpana jest ogólna kwota połowowa lub dni połowowe danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, oraz dane, o których mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1-4 i 6-8 ustawy o rybołówstwie morskim, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

50,00 zł

50,00 zł - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Załącznik do ustawy cz. III pkt 23b).

Za każde specjalne zezwolenie połowowe, które musi zostać zmienione.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku, gdy armator nie zgadza się z treścią specjalnego zezwolenia połowowego może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji:

 • wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku, gdy decyzję wydał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku, gdy decyzja została wydana przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego

Czy ta strona była przydatna?