Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – przystąpienie do egzaminu

Uzyskanie zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do egzaminu na doradcę podatkowego może przystąpić osoba, które spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada wyższe wykształcenie
 • zapłaciła opłatę za egzamin.

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana co najmniej raz w roku.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informację o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu. Ogłoszenie musi zostać opublikowane co najmniej 4 miesiące przed planowanym egzaminem, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana:

 • nie rzadziej niż co 3 miesiące
 • jeżeli do egzaminów zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów.

Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż 30 dni od dnia ogłoszenia przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Dokumenty

 • Osoby warunkowo wpisane na listę doradców podatkowych do wniosku dołączają tylko informację o numerze wpisu na listę doradców podatkowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.
 • Osoby, które zajmowały stanowiska sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, były funkcjonariuszami Służby Celnoskarbowej, wykonywały zawód inspektora kontroli skarbowej, pełniły służbę funkcjonariuszy celnych lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, są obowiązane dodatkowo dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe – oryginały, bądź ich kopie poświadczone notarialnie.
 • Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego dodatkowo dołączają do wniosku zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego
 • Osoby, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy o współpracy zawieranej pomiędzy Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego a uczelniami wyższymi, składają pisemnie do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklarują chęć zdawania części ustnej egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu. Do wniosku należy załączyć oprócz dokumentów wymienionych powyżej, suplement do dyplomu dokumentującego ukończenie studiów wyższych.

Termin

Nie później niż 30 dni od dnia ogłoszenia przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu.

 1. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego sprawdza wniosek formalnie i merytorycznie

 • jeżeli wniosek złoży osoba, która nie spełnia wymogów, Komisja podejmuje decyzję o odmowie dopuszczenia do egzaminu
 • jeżeli wniosek jest niekompletny, wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia dokumentów (najczęściej telefonicznie lub mailowo - nie jest to wezwanie w rozumieniu przepisów KPA).

Kandydat zakwalifikowany do części pisemnej egzaminu dostaje pisemną informację o terminie i miejscu tej części egzaminu oraz o indywidualnym numerze kandydata nadanym na potrzeby egzaminu.

 1. Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:

 • źródła prawa i wykładnia prawa
 • analiza podatkowa
 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
 • materialne prawo podatkowe
 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
 • prawo dewizowe
 • prawo karne skarbowe
 • organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
 • rachunkowość
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Ważne! Egzamin na doradcę podatkowego dla osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, obejmuje tylko część ustną. Absolwent takiej uczelni wyższej może przystąpić do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu po raz pierwszy, nie później jednak niż w okresie 2 lat od ukończenia studiów.

Część pisemna egzaminu polega na:

 • rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie ww. dziedziny
 • rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut. Rozwiązując zadania kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:

 • 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz
 • 10 punktów za rozwiązanie zadania.

Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane, przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej (pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą faksu), z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna jest udostępniana w Ministerstwie Finansów, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej egzaminu, egzamin może być powtarzany.


Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu, składa do Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wyznaczenie terminu ustnej części egzaminu. Musi to zrobić nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu.  Wniosek można złożyć:

 • e-mailem: komisja.doradztwo@mf.gov.pl
 • pocztą
 • faksem: 22 694-51-95

O terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu kandydat jest zawiadamiany pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Wyniki części ustnej egzaminu ogłaszane są bezpośrednio po egzaminie.

W przypadku negatywnego wyniku części ustnej egzaminu, kandydat może powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu


Ważne! Inny zakres egzaminu przewidziano dla osób, które:

 • zajmowały stanowiska: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów lub
 • wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta,
 • były zatrudnione na stanowisku inspektora kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,  
 • były funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej w służbie stałej i posiadają ośmioletni staż służby w Służbie Celno-Skarbowej.

W przypadku tych osób egzamin nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ustala odrębnie zakres tematyczny egzaminu dla tych osób.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dla poszczególnych kandydatów są wyznaczane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana co najmniej raz w roku. 

Kandydaci, których wnioski o dopuszczenie do egzaminu albo wnioski o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej egzaminu wpłynęły do Komisji Egzaminacyjnej po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu:

 • mogą zostać zakwalifikowani na terminy części pisemnej egzaminu wyznaczone w miesiącu ogłoszonym przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli w terminach tych pozostały wolne miejsca i kandydaci wyrażą na to zgodę, albo
 • są kwalifikowani na termin części pisemnej egzaminu w miesiącu ogłoszonym przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w kolejnej informacji.
 1. Wydanie zaświadczenia

Jeżeli zdasz egzamin na doradcę podatkowego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyda ci zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Dokumenty

Termin

Po zdanym egzaminie (obu jego części).

Ile zapłacisz

1800 zł

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w części pisemnej lub ustnej opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 900,00 zł.

Opłatę wpłać na numer rachunku Ministerstwa Finansów.

Opłata może zostać zwrócona, jeżeli z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mogłeś przystąpić do egzaminu i złożysz w tej sprawie pisemny wniosek do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające niemożność przystąpienia do egzaminu. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

Ile będziesz czekać

Czas realizacji procedury zależy od terminów egzaminów pisemnych. Terminy wyznacza Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Po zdaniu części pisemnej egzaminu wnioskodawca ma 12 miesięcy na przystąpienie do ustnej części egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Po pisemnej części egzaminu możesz wystąpić do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z pisemnym wnioskiem o dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu. 

Przewodniczący składu egzaminacyjnego dokonuje ponownej oceny pracy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Przewodniczący składu egzaminacyjnego sporządza uzasadnienie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej.

Warto wiedzieć

 • Wnioskodawca, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego ma obowiązek złożyć wniosek do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyznaczenie praktyki zawodowej nie później niż w terminie 2 lat od dnia zdania egzaminu. Kandydaci na doradców podatkowych odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. Praktykę odbywa się w wymiarze 8 godzin w tygodniu. Praktyka jest odbywana w warunkach umożliwiających zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego, pod nadzorem doradcy podatkowego i na podstawie uzgodnionego szczegółowego programu i warunków odbywania tej praktyki. Po odbyciu praktyki, wnioskodawca otrzymuje dokument potwierdzający jej odbycie.
 • Wnioskodawca, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego oraz spełnia pozostałe warunki określone w ustawie o doradztwie podatkowym może ubiegać się o wpis na listę doradców podatkowych.
 • Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej, składa do Komisji Egzaminacyjnej wniosek w tej sprawie (część pisemna - nie później, niż 30 dni od dnia ogłoszenia przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, część ustna - nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wnioskodawca deklaruje chęć zdawania części ustanej egzaminu). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za ponowny egzamin w wysokości 600 zł, a w przypadku wniosku dotyczącego części pisemnej egzaminu także oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej egzaminu składa się pisemnie, a wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części ustnej egzaminu także drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu.
 • Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, zakresu merytorycznego pytań oraz opłat za egzaminy dostępne są na stronach Ministerstwa Finansów.

Czy ta strona była przydatna?